Teknik/e i/e farmacisë

rahovec e1601100650626
Komuna Rahovec
Publikuar
23/05/2022
Skadon
07/06/2022
Lokacioni
Rahovec
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008864
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 22/04/2022
Afati për aplikim: 23/05/2022 - 06/06/2022

Në bazë të nenit 8 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, nenit 68 të Ligjit Nr. 06L-114 për Zyrtaret Publik , nenit 62 të Ligjit mbi Vetëqeverisjen Lokale të Komunave të Kosovës 03/L-040 dhe nenit 81.1 të Statutit të Komunës së Rahovecit, Drejtoria për Shëndetësi dhe Perkujdesje Sociale, shpall këtë

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të lira të punës: 

 • Infermier/e ... kryes detyre 12 (dymbëdhjetë)
 • Teknik/e i/e farmacise ... kryes detyre 1 (një)

KUSHTET për Infermier/e

 • Të jenë të kualifikuar (diplomë)
 • Të jetë i/e pajisur me licencën e punës
 • Çertifikatë mjekësore
 • CV-ja
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Vërtetimi nga gjykata që nuk është i dënuar dhe që nuk është nën hetime
 • Kontrata në kohëzgjatje sipas ligjeve në fuqi
 • Vendi i punës (lokacioni) përcaktohet sipas nevojës. 

KUSHTET për Teknik të farmacisë 

 • Të ketë të kryer shkollën e mesme të farmacisë (diplomë)
 • Të jetë i/e pajisur me licencën e punës
 • Çertifikatë mjekësore
 • CV-ja
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Vërtetimi nga gjykata që nuk është i dënuar dhe nuk është nën hetime
 • Kontrata në kohëzgjatje sipas ligjeve në fuqi
 • Vendi i punës (lokacioni) përcaktohet sipas nevojës. 

nyra e aplikimit: Dokumentacioni i aplikimit, dorëzohet në kopje fizike bashku me formularin e aplikimit në Zyrën e Drejtorisë për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale në komunën e Rahovecit. Formulari i aplikimit merret /shkarkohet nga linku: https://konkursi.rks-gov.net. Dokumentacioni i pakompletuar dhe që arrin pas afatit të caktuar nuk do të merret në shqyrtim. 

Themelimi i marrëdhënies së punës: Marrëdhënia e punës themelohet vetëm nga dita e nënshkrimit të kontratës punës

Lista Pritëse: Kandidatët të cilët grumbullojnë më shumë se 60 pikë, hynë në Listën pritëse si kandidat fitues, dhe nëse paraqitet nevoja për ndonjë pozitë të lirë -- infermier ose teknik i farmacisë, kanë të drejtë të punësohen. 

Aplikimi në konkurs: Afati i aplikimit fillon nga data 22.05.2022 dhe zgjat 15 ditë kalendarike dhe atë deri me datë 06.06.2022, deri ne ora 16:00

Shpalljet e ngjashme

25/06/2022
21/06/2022
20/06/2022
Punëtor/e teknik/e   Kaçanik
15/06/2022