Stomatolog/e praksës së përgjithshme

64x64 gjilan komuna
Komuna e Gjilanit
Publikuar më
13/07/2021
Qyteti
Gjilan
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të nenit 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publik Nr. 06/L-114, Komuna e Gjilanit shpall:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS

Titulli i vendit punës: Stomatolog i praksës përgjithshme: në QKMF “Dr. Nagip Rexhepi”-Gjilan
Institucioni: Komuna e Gjilanit
Departamenti/ Drejtoria: Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale-QKMF
Lloji i pozitës: Nënpunës i Shërbimit Publik
Numri i pozitave: (1) Një
Titulli i mbikqyrësit: Shefi i Shërbimit Stomatologjik
Grada/Koeficienti: 7.2
Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pacaktuar

Kushtet e përgjithshme dhe të veqanta për pranimin e zyrtarëve publik:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me ligjin për gjuhët
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje
 • Të mos ketë në fuqi ndonjë masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas ligjit.

Detyrat dhe përgjegjësitë e stomatologut.

 • Kryen punet profesionale te nderlidhura me sherbimin polivalent
 • Bene sherimin, kiretazhin si dhe ekstraksionin e dhembeve
 • Kryen te gjitha procedurat mjekuese urgjente : ndalja e dhimbjes, drenazha, largimi i ures, incizione, referime per sherim , ekzaminim diagnostike shtese
 • Pershkruan barerat dhe percjell gjendjen e
 • Percjell edukimin e mjekeve dhe kuadrit te mesem mjeksore ne praktiken profesionale obligative
 • Bashkpunon me profesionistet tjer shendetsore

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve:

 • Te kete te kryer fakultetin e mjeksis, drejtmi stomatologjis i pergjitheshem
 • Licensen perlkkatese te leshuar nga organi kompetent

Dokumentet e nevojshme:

 • Formulari i aplikimit i plotësuar
 • Rezymeja personale ( CV)
 • Dokumenti personal ( Leternjoftimi apo Pasaporta), fotokopje
 • Diploma e kualifikimit
 • Kopjet e Licensës
 • Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë të nostrifikuar nga MASHT
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime ( Origjinali )
 • Certifikata e Mjekut pas përzgjedhjes nga Komisioni

Dokumentat duhet të jenë Kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të rkohen në rastin e intervistimit.

Si informata të sakta dhe të rteta do të konsiderohen vetem ato informata të cilat do të jenë shmuara ( jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi ).

Afati dhe mënyra e aplikimit:

30 ditë nga dita e publikimit të konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 15.07.2021. deri më 29.07.2021(16:00)

Paraqitja e kërkesave:

Aplikacionet merren në Qendrën për Shërbimet me Qytetar, në ndërtesën e administratës së përgjithshme së Gjilanit, si dhe mund të shkarkohen nga ueb-faqja zyrtare e Komunës së Gjilanit, dhe të plotësuara dorëzohen në zyrën e pranimit.

Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

-Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pa kompletuara nuk do të pranohen.

-Për shkak të numrit të madh të rkesave, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.