Stomatolog/e i/e përgjithshëm/me (2)

kamenice komuna e1609613174666
QKMF Kamenicë
Publikuar
28/04/2022
Skadon
12/05/2022
Lokacioni
Kamenicë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008722
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 29/03/2022
Afati për aplikim: 28/04/2022 - 12/05/2022

bazë të ligjit për Zyrtarët Publikë Nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publik, Kapitulli V, neni 67 dhe 68, Komuna e Kamenicës shpallë këtë 

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS 

Titulli i vendit të punës: Stomatolog/e i/e përgjithshëm/e në QKMF – Kamenicë
Institucioni: Komuna e Kamenicës
Departamenti/Drejtoria: Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
Numri i Pozitave: (2) dy
Titulli i mbikëqyrësit: Shefi i Shërbimit Stomatologjik
Grada: H/26
Koeficienti: H/565
Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pa caktuar

Kushtet e përgjithshme dhe veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë 

 • jetë shtetas i Republikës Kosovës;
 • ketë zotësi plotë për vepruar;
 • zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • jetë i aftë pikëpamje shëndetësore për kryer detyrën përkatëse;
 • mos jetë i dënuar me vendim formës prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • mos ketë fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, pushuar sipas ligji

Detyrat dhe përgjegjësitë për Stomatolog/e i/e përgjithshme 

 • Kryen punët profesionale ndërlidhur me shërbimin polivalent;
 • Bën shërimin, kiretazhin si dhe ekstrakcionin e dhëmbëve;
 • Kryen gjitha procedurat mjekuese urgjente: ndalja e dhimbjes, drenazha, largimi i urës, incizone, referime për shërimi spitalore apo ekzaminime diagnostike shtesë;
 • Përshkruan barërat dhe e përcjellë gjendjen e pacientëve;
 • Është përgjegjës për plotësimin dhe ruajtjen e dokumentacionit shëndetësor;
 • Përcjellë edukimin e mjekëve dhe kuadrit mesëm mjekësorë praktikën profesionale obligative;
 • Bashkëpunon me profesionistët tjerë shëndetësor me qëllim përbashkët ofrimin e shërbimit shëndetësore dhe jep kontributin e tij;
 • Eshtë përgjegjës për manipulimin e drejtë dhe regullsinë e aparateve, instrumenteve dhe kujdeset për gjendjen e ordinancës.
 • Eshtë përgjegjës për mbikëqyrjen e realizimit procedurave sigurojnë punën kushte aseptike (dezinfektimin, sterilizimin) ordinancën punon, dhe sallën e operacionit;
 • Kryen edhe punët tjera sipas urdhrit shefit njësisë me cilët drejtë për drejti bashkëpunon.
 • Respekton kodin e veshjes komform normave etikës shëndetësore;
 • Ruan konfidencialitetin e pacientit;
 • Kryen dhe punë tjera nga lëmia e tij përkatëse, dhe ne baze te nevojës shërbimit ofron edhe shërbime polivalente stomatologjike njësit organizative QKMF -

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve: 

 • ketë kryer Fakultetin e mjekësisë, drejtimi stomatolog i përgjithshëm;
 • Licencë përkatëse lëshuar nga organi kompetent

Dokumentet e nevojshme

 • Formulari i aplikimit i plotësuar;
 • Rezymeja Personale (CV);
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë) i fotokopjuar;
 • Diplomat e kualifikimit;
 • Kopjen e licencës;
 • Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet kenë nostrifikuara diplomat nga MASHT;
 • Certifikata nuk jeni nën hetime (origjinal);
 • Certifikata e Mjekut pas përzgjedhjes nga komisioni

Dokumentet duhet të jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do kërkohen me rastin e intervistimit

Si informata sakta dhe vërteta do konsiderohen vetëm ato informata, cilat janë dëshmuara me dokumente (jo ato janë vetëm deklaruara pa dëshmi)

Afati dhe mënyra e aplikimit

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 27.04.2022 deri 12.05.2021 (16:00

Paraqitja e kërkesave: 

Aplikacionet merren Qendrën e Shërbimit r Qytetarë, kati përdhesë ndërtesën e Komunës Kamenicës si dhe mund shkarkohet nga ueb-faqja zyrtare e Komunës Kamenicës, dhe i plotësuar dorëzohet personalisht Zyrën e Pranimit

Rezultatet shpallën linkun: https://konkursi.rks-gov.net

-Kërkesat e dërguara pas datës fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do pranohen. -Për shkak numrit të madh kërkesave, vetëm kandidatët e përzgjedhur listën e ngushtë do kontaktohen 

Shpalljet e ngjashme

Inspektor/e i/e Ndërtimit   Malishevë e re
20/05/2022
20/05/2022
20/05/2022