Stomatolog/e

lipjan
QMF Magure
Publikuar
26/04/2022
Skadon
10/05/2022
Lokacioni
Lipjan
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008700
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 25/03/2022
Afati për aplikim: 26/04/2022 - 10/05/2022

Bazuar ne nenin 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarë Publik nr. 06/L-114, neni 8 të Ligjit të Punës nr. 03/L-121, Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik, neni 49 pika 49.2 të Statutit të Komunës së Lipjanit, Drejtoria për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale shpall: 

KONKURS
Për plotësimin e vendit të punës 

 • Një (1) Mjek të Stomatologjisë në QMF-Magure. 

Detyrat dhe përgjegjësitë

 1. Bënë ekzaminimin e parë dhe të përsëritur të sëmurëve nga lëmija e shëndetit oral.
 2. Promovon edukimin shëndetësor oral
 3. Jep udhëzime me shkrim dhe gojë për trajtim të pacientit.
 4. Kujdeset për mjetet e punës.
 5. Kontrollon punën e asistentit/ës.
 6. Ordinon preparatet me florë për fëmijë dhe shtatzëna.
 7. Bënë mjekimin e dhëmbëve dhe nxjerrjen e tyre, si dhe heqjen e depozitimeve të forta dhe të buta nga dhëmbi.
 8. Shkruan terapinë për shërimin e infeksioneve të regjionit oral.
 9. Kryen diagnostikimin, nxjerrjen, shërimin, mbushjen dhe mbylljen e kanaleve të dhëmbëve.
 10. Jep udhëzime për intervenime të ndërlikuaratë stomatologu specialist ose klinikë.
 11. Kujdeset për mirëmbajtjen e karriges stomatologjike dhe pajisjeve përcjellëse të sajë.
 12. Mban evidence e furnizimit dhe të shpenzimit me material shpenzues stomatologjik.
 13. Në punë i asiston asistenti dhe tekniku i stomatologjisë.
 14. Kryen edhe punë tjera nga fusha e stomatologjisë nëpër punkte tjera shëndetësore në Lipjan, me kërkesën e menaxherit dhe drejtorit të QKMF-së. 

Kushtet dhe kriteret: 

 • Fakulteti i Mjekësisë - Drejtimi i Stomatologjisë.
 • Licenca e Punës (të je me afat)
 • Certifikata Shëndetësore
 • Certifikata që nuk është nën hetime nga Gjykata Themelore në Prishtinë Dega në Lipjan
 • Vërtetimi nga Policia që nuk është nën hetime Letërnjoftimi kopje. 

Aftësitë

 • ketë aftësi komunikimi
 • Të ketë aftësi për udhëheqjen e punës i pavarur duke respektuar Ligjin si dhe etikën
 • Të ketë aftësi në organizimin e punës dhe në kryerjen e detyrave të përshkruara më lartë
 • Të ketë shkathtësi dhe kualitete personale

Paga mujore: 

Koeficienti: 7.2 Kohëzgjatja e kontratës me kohë të pacaktuar Puna Provuese gjashtë muaj (6) 

Afati dhe mënyra e aplikimit: 

Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike, e drejta për aplikim nga data 26.04/2022 deri me 10.05/2022 që konsiderohet si dita e fundit e konkurrimit

Paraqitja e Aplikacioneve: 

Aplikacionet mundë të merren në mënyrë fizike në zyrën për shërbime me qytetarët në Komunën e Lipjanit sporteli nr. 3 dhe dorëzohen në të njëjtën sportel bashkë me dokumentet e kërkuar në konkurs

Vërejtje: Dokumentet e dorëzuara duhen të janë kopje të noterizuara ( Diploma dhe Licenca) dhe ato nuk kthehen, ndërsa aplikacionet e pa kompletuara dhe pas afatit nuk do të shqyrtohen, të gjitha njoftimet dhe rezultatet shpallen në web faqen e Komunës https//kk.rks-gov.net/lipjan dhe në tabelen e shpalljeve të Komunës.