Specialistë të Përgjithshëm të Shëndetit/Mjekësisë

50x50 gjakove gjakova komuna e gjakoves
Komuna Gjakovë
Publikuar
22/02/2022
Skadon
08/03/2022
Lokacioni
Gjakovë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008176
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 21/01/2022
Afati për aplikim: 21/02/2022 - 07/03/2022

Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore duke u bazuar në nenin 67, 68 dhe 69 paragrafi 2 te  Ligjit numër 06/L-114 për Zyrtarët Publikë, nenin 2 paragrafi 2.2 të Statutit të Komunës së Gjakovës, shpall:   

KONKURS PËR PRANIM
Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar  

Emri i grupit: Specialistë të Përgjithshëm të Shëndetit/Mjekësisë
Institucioni: Komuna e Gjakovës
Njësia: Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare
Lloji i pozitave: Nëpunës i Shërbimit Publik
Data e njoftimit: 21.01.2022
Afati për aplikim: 21.02.2022 – 07.03.2022
Numri i referencës: 01-111/01-1506
Kohëzgjatja e emërimi: E pacaktuar 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës: 

 1. Ofron shërbime me standard të lartë bazuar në mjekësinë e bazuar në dëshmi;
 2. Ofron shërbime gjithëpërfshirëse për individin/pacientin dhe familjen në të gjitha  episodet e jetës nën mbikëqyrje të Mjekut Familjar; 
 3. Harton dhe zhvillon planin e trajtimit të sëmundjes dhe trajton pacientin si figurë qendrore  nën mbikëqyrje të Mjekut Familjar; 
 4. Përcakton diagnozë diferenciale dhe diagnozën e punës në përputhje me simtopatologjinë; e. Përcjellja sistematike e rritjes dhe zhvillimit të fëmijëve dhe adoleshentëve;
 5. Kujdesi për personat e moshuar në nevojë; 
 6. Ofron kujdes për rastet urgjente dhe i referon rastet me kohë dhe në mënyrë adekuate;
 7. Interpreton rezultatet e testeve të shpejta laboratorike; 
 8. Komunikon ose konsultohet me specialist të mjekësisë familjare sipas nevojës;
 9. Referon pacientin te specialist i mjekësisë familjare dhe për kujdes spitalor;
 10. Kujdes i vazhdueshëm për pacientët me sëmundje kronike jo ngjitëse; 
 11. Kontrolli i sëmundjeve ngjitëse (hulumtimet epidemiologjike); 
 12. Promovimi shëndetësor dhe parandalimi i sëmundjeve si dhe shërbimet në komunitete  (grupet vulnerable, vendet rurale, shkolla, komunitete); 
 13. Zbatimi i programit të vaksinimit, edukimi shëndetësor, etj.; 
 14. Inkurajohet nga puna ekipore (mjeku familjar, infermieret familjare, infermieret në  komunitet); 
 15. Vlerëson efektivitetin e kujdesit të ofruar nga ekipi i mjekësisë familjare, identifikon  problemet dhe kërkon nga anëtarët e ekipit zgjidhjen e tyre; 
 16. Përcaktohet nga mjeku familjar si pjesë e ekipit të mjekësisë familjare në përputhje me  nevojat e pacientit aftësitë dhe kualifikimet për të përmbushur nevojat e institucionit;
 17. Merr pjesë në trajnime, vlerësim të kompetencave orientim dhe edukim;
 18. Komunikon qartë saktë dhe krijon klimë të mirë për punë që rritë kënaqshmëritë në punë;
 19. Kryen edhe punë administrative, vepron në mënyrë profesionale, duke respektuar  rregulloret për KPSH dhe vepron në përputhje me të gjitha rregulloret, procedurat dhe  politikat e MSH në fuqi; 
 20. Përcakton diagnozën përfundimtare dhe përshkruan terapinë; 
 21. Nënshtrohet programit nacional të zhvillimit të vazhdueshëm profesional;
 22. Përkujdeset për konfidencialitetin e individit; 
 23. Përcjellja e sëmundshmërisë nën mbikëqyrje të mjekut familjar; 
 24. Identifikimi i grupeve të veçanta të rrezikut; 
 25. Merr pjesë në grupet e rishqyrtimit kolegjial dhe sjell vendime të përbashkëta për  menaxhimin e sëmundjeve; 
 26. Ndihmon mjekun familjar në zhvillimin e auditeve mjekësore në institucionin përkatës;
 27. Merr pjesë në takime, konferenca dhe tregon interesim në zhvillimin e strategjive për  përmirësim të intervenimeve klinike dhe nivelit të lartë të kujdesit ndaj pacientit;
 28. Tregon aftësi për zbatim të vazhdueshëm të detyrave të punës sipas PVP. 

Kërkesat e përgjithshme për pranim: 

 1. Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 2. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 3. Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 4. Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 5. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me  dashje; 
 6. Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të  pushuar sipas këtij ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale: 

 1. Arsimimi i kërkuar: Diplomë të studimeve universitare në Fakultetin e Mjekësisë, dega  Mjekësi e Përgjithshme
 2. Përvoja e punës e kërkuar: Nuk kërkohet. 

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme: 

 1. Të jetë i regjistruar dhe licencuar në MSH;  
 2. Të ketë ndjenjë përgjegjësie, i përkushtuar ndaj profesionit dhe ndryshimeve të ketë  shkathtësi pune të pavarur dhe në ekip si dhe shkathtësi të mira komunikimi; c. Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point,  Access, Internetit); 
 3. Të ketë gatishmëri të punojë me të gjitha grupet, pa dallim moshe, gjinie, kulture, etnie,  religjioni apo race. 

Pozitat aktualisht të lira:

Nr.  | Titulli i pozitës  | Koeficienti  | Vendi i punës
1.  | Mjek i Përgjithshëm  | 7.2  | QKMF dhe QMF

Mënyra e aplikimit: 

Aplikacionet merren në Qendrën e Informimit, kati përdhese në ndërtesën e Komunës së Gjakovës si  dhe mund të shkarkohet nga ueb faqja e Komunës së Gjakovës, dhe i plotësuar dorëzohet  personalisht në Zyrën e Pranimit apo të dërgohen me postë në këtë adresë: Komuna e Gjakovës, Rruga “UÇK” numër 53, 50000 Gjakovë, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Kati III. 

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim: 

 • Formulari i aplikimit, i plotësuar; 
 • Rezymeja personale (CV); 
 • Kopjet e dokumentit personal (letërnjoftim ose pasaportë); 
 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore (personat që kanë diplomuar jashtë  Kosovës duhet të kenë diplomat e nostrifikuara nga Ministria e Arsimit); 
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit; 
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve; 
 • Kopjen e licencës; 
 • Dokumenti që nuk jeni dënuar me vendim të formës së prerë (lëshuar nga Gjykata  Themelore); 
 • Certifikata e Mjekut pas përzgjedhjes nga komisioni

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve: 

 • Testimi me shkrim 
 • Intervistë 

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët dhe shpallja e rezultateve  përfundimtare: 

Përmes ueb faqes së Komunës së Gjakovës (https://kk.rks-gov.net/gjakove/) dhe portalit për  rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net).  

Sqarime shtesë: 

 • Dokumentet duhet të jenë në kopje sepse ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të  kërkohen me rastin e intervistimit. 
 • Informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të  dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi).
 • Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.