Specialistë të Përgjithshëm të Shëndetit/Mjekësisë (5)

50x50 gjakove gjakova komuna e gjakoves
Komuna Gjakovë
Publikuar
29/05/2022
Skadon
12/06/2022
Lokacioni
Gjakovë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008923
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 29/04/2022
Afati për aplikim: 01/06/2022 - 12/06/2022

Pozitat aktualisht të lira:

Nr. | Titulli i pozitës | Koeficienti | Vendi i punës

 1. Mjek Specialist i Pedodoncis dhe Stomatologjisë Preventive | 8.4 | QKMF (dy pozita)
 2. Teknik Laborant | 6.0 | QMF Cermjan dhe QMF Skivjan (dy pozita)
 3. Teknik i Rëntgenit | 6.0 | QKMF (një pozitë)

Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore duke u bazuar në nenin 67, 68 dhe 69 paragrafi 2 te  Ligjit numër 06/L-114 për Zyrtarët Publikë, nenin 2 paragrafi 2.2 të Statutit të Komunës së Gjakovës, shpall: 

KONKURS PËR PRANIM 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar  

 • Emri i grupit: Specialistë të Përgjithshëm të Shëndetit/Mjekësisë
 • Institucioni: Komuna e Gjakovës
 • Njësia: Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare
 • Lloji i pozitave: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Data e njoftimit: 29.04.2022
 • Afati për aplikim: 29.05.2022 – 12.06.2022
 • Numri i referencës: 01-111/01-10883 
 • Kohëzgjatja e emërimit: E pacaktuar 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës: 

Punët dhe detyrat e punës do te kryhen në bazë të përshkrimit të detyrave të punës për secilën  pozitë të shpallur, të parapara sipas Rregullores mbi sistematizimin dhe organizimin e brendshëm  të QKMF-së dhe ne dispozita tjera ligjore në fuqi. 

Kërkesat e përgjithshme për pranim: 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me  dashje; 
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të  pushuar sipas këtij ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale: 

 1. Arsimimi i kërkuar:  
 • Pozita 1: Diplomë të studimeve universitare në Fakultetin e Mjekësisë, dega  Stomatologji (të jetë i licencuar mjek specialist i Pedodonci dhe Stomatologji  Preventive).
 • Pozita 2: Diplomë të studimeve universitare, drejtimi Laborant (të jetë i licencuar si  Laborant).
 • Pozita 3: Diplomë të shkollimit të mesëm, drejtimi Stomatologji (të jetë i licencuar si Teknik i Rëntgenit). 

Përvoja e punës e kërkuar: Minimum të ketë të mbaruar stazhin e obliguar profesional. 

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme: 

 • Të jetë i regjistruar dhe licencuar në MSH;  
 • Të ketë ndjenjë përgjegjësie, i përkushtuar ndaj profesionit dhe ndryshimeve të ketë  shkathtësi pune të pavarur dhe në ekip si dhe shkathtësi të mira komunikimi; 
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point,  Access, Internetit); 
 • Të ketë gatishmëri të punojë me të gjitha grupet, pa dallim moshe, gjinie, kulture, etnie,  religjioni apo race. 

Mënyra e aplikimit: 

Aplikacionet merren në Qendrën e Informimit, kati përdhese në ndërtesën e Komunës së Gjakovës  si dhe mund të shkarkohet nga ueb faqja e Komunës së Gjakovës, dhe i plotësuar dorëzohet  personalisht në Zyrën e Pranimit apo të dërgohen me postë në këtë adresë: Komuna e Gjakovës,  Rruga “UÇK” numër 53, 50000 Gjakovë, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Kati III. 

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim: 

 • Formulari i aplikimit, i plotësuar; 
 • Kopjet e dokumentit personal (letërnjoftim ose pasaportë); 
 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore (personat që kanë diplomuar jashtë  Kosovës duhet të kenë diplomat e nostrifikuara nga Ministria e Arsimit); 
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit; 
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve; 
 • Kopjen e licencës; 
 • Dokumenti që nuk jeni dënuar me vendim të formës së prerë (lëshuar nga Gjykata  Themelore); 
 • Certifikata e Mjekut pas përzgjedhjes nga komisioni. 

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve: 

 • Testimi me shkrim 
 • Intervistë

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët dhe shpallja e rezultateve  përfundimtare: 

Përmes ueb faqes së Komunës së Gjakovës (https://kk.rks-gov.net/gjakove/) dhe portalit për  rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net).  

Sqarime shtesë: 

 • Dokumentet duhet të jenë në kopje sepse ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen  me rastin e intervistimit. 
 • Informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të  dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi).
 • Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.

Shpalljet e ngjashme

27/06/2022
Drejtor/e i/e QKMF   Viti e re
27/06/2022
Zyrtar/e për Rini   Kamenicë e re
27/06/2022