Specialistë të Ekonomisë

Komuna e Zveçanit e1625597103897
Komuna Zveçan
Publikuar
11/04/2022
Skadon
19/04/2022
Lokacioni
Zveçan
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008643
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 21/03/2022
Afati për aplikim: 11/04/2022 - 19/04/2022

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Zveçan shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialistë të Ekonomisë 
 • Institucioni Komuna Zveçan 
 • Nr. i Referencës RN00008643 
 • Kodi RPC0002423 
 • Data e njoftimit 21.03.2022 
 • Afati për aplikim 11.04.2022 - 19.04.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 1. Siguron që obligimi të regjistrohet në SIMFK; 
 2. Siguron që OJF-ja të nënshkruhet nga zyrtarë të autorizuar; 
 3. Siguron plotësimin e kritereve të shpenzimeve ekonomike në bazë të dokumentacionit mbështetës;
 4. Siguron që faturat dhe urdhërblerja të jenë në përputhje me llogarinë bankare të përdoruesit në SIMFK; 5. Regjistron kuponët e shpenzimeve në SIMFK; 
 5. Përcjell dokumentacionin e plotë për certifikim zyrtarit të certifikimit; 
 6. Nëse është e nevojshme, lëshoni raporte të kostos si dhe kryeni detyra të tjera me kërkesë të  mbikëqyrësit. 

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

 • Arsimimi i kërkuar: Diplomë universitare në ekonomi, të paktën 240 kredite/ECTS ose ekuivalente.
 • Kualifikime të posaçme formale:Fusha e ekonomisë dhe financave
 • Përvoja e punës e kërkuar: Së paku 2 (dy) vite përvojë punenë fushën për të cilën zhvillohet  procedura për plotësimin e pozitës së lirë të punës.

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

 • Njohuri të plotë dhe të specializuara në fushën profesionale specifike   
 • Nivel të lartë të njohurive profesionale ose teknike të fushës përkatëse dhe të kuptuarit e fushave që  ndërlidhen me detyrat dhe përgjegjësit;
 • Njohuri të mira metodave kërkimore, që ndihmojnë në përgatitjen e raporteve bazike ose analitike  dhe në marrjen e vendimeve;
 • Aftësi të arsyetimit logjik dhe analizës;
 • Aftësi për të bërë gjykime profesionale të pavarura dhe për të ushtruar diskrecion mbi çështjet dhe  për të dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin dhe zbatimin e politikave;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave  profesionale;
 • Aftësi komunikimi dhe ndikim personal, përfshirë aftësi për të përfaqësuar.

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve
 • Vërtetim nga gjykata se personi nuk është dënuar

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

 • Njohuri në fushën e financave publike dhe buxhetit; 
 • Njohuri të mira të programeve të Office; 
 • Aftësitë e komunikimit. 

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Shpalljet e ngjashme

30/06/2022