Specialist/e për Kartela Bankare

1505443 855405737811434 5309633991736628082 n
Banka Ekonomike
Publikuar më
02/10/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNE

Banka Ekonomike, Zyra Qendrore, shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:

 • Specialist për Kartela Bankare (1 vend pune)

Departamenti i Pagesave dhe Operacioneve

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Menaxhon dhe implementon projektet dhe mandatet e MasterCard , Visa dhe Projektet tjera me qendrën procesuese;
 • Menaxhon dhe implementon projekte dhe përmirësime në sistemet interne bankare;
 • Përgjegjës për operacionet ditore për menaxhim te kartelave;
 • Përgjegjës për kryerjen e punëve ditore me qendrën proceduese përmes TWCMS-ITC terminalit;
 • Përgjegjës për përdorim, raportim, mbikëqyrje dhe menaxhim të FIMI aplikacionit;
 • Mbikëqyrë rrjetin e ATM dhe POS terminaleve;
 • Mban kontakte të drejtpërdrejta me Degët e Bankës, Call Center, Qendren Procesuese;
 • Përgjegjës për menaxhim të kartelave, përcjelljen e aplikacioneve në MIS, procesimin e tyre për qendrën personalizuese dhe shpërndarjen e tyre nëpër Degë/nën-degë;
 • Importimi transaksioneve ditore nga qendra proceduese dhe dërgimi i bilanceve të reja.
 • Rikonsilimi i llogarive me VISA dhe MasterCard;
 • Menaxhon Credit Revolving Module për kredit kartelat;
 • Krijon Raporte, statistika dhe grafikone për kartela dhe shfrytzueshmerine e tyre bazuar në kërkesa;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt.

Kualifikimet;

 • Fakultetin Ekonomik, Fakultetin e inxhinierisë elektrike dhe kompjuterike apo të ngjashëm;
 • Të flasë dhe shkruaj rrjedhshëm gjuhën angleze;
 • Të kenë përvojë pune me kartela bankare në ndonjë institucion financiar;
 • Të kenë përvojë pune me softuerë për menaxhim te kartelave;
 • Të kenë aftësi të mira organizimi, kontrollimi, iniciativë dhe kreativitet në punë;
 • Të ketë aftësi të mira për punë ekipore;
 • Të posedoj aftësi të mira kompjuterike.

Aplikimi mund të bëhet vetëm përmes Sistemit On-Line. Format e aplikimit mund të plotësohen direkt në Web faqen e Bankës Ekonomike www.bekonomike.com.

Afati i aplikimit është deri më datë 09 Tetor 2020 ora 16:00.

Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në rrethin e ngushtë do të ftohen për procedura të mëtutjeshme.

Listime të ngjashme