Specialist/e i Mjekësisë Familjare, Mjek-e i/e Përgjithshëm

komuna istog e1558652144905
Komuna e Istogut
Publikuar më
30/12/2020
Qyteti
Istog
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në mbështetje të nenit 8 paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr 037L-212 e miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, nenit 4 i Udhëzimit Administrativ Nr.0772017, Për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik dhe neni 15, Statutit të Q.K.M.F në Istog shpall:

KONKURS I PËRSERITUR
Për plotësimin e vendeve te lira të Punës:

Titulli i vendit të punës: Specialist i Mjekësisë Familjare
Numri i Referencës: 1263172020
Numri i ekzekutuesve: 1 (një)
Niveli i pagesës: 8.4
Kategoria funksionale: Niveli Profesional
Periudha e kontratës është: Në kohë të pacaktuar,(6 Muaj Periudha Provuese)
Orari i Plotë: 40 orë në javë.
Lloji i pozites: I karrierës.

Punët dhe detyra

 • Ndihmon dhe siguron mirësjellje e kujdes të veçantë në lëmin të cilën është trajnuar,
 • Mbanë evidencën e rregullt të dokumentacionit mjekësorë, kartelën e pacientit si dhe dokumente tjera,
 • Jep udhëzime me shkrim dhe me gojë për trajtime të pacientit,
 • Mbanë kujdestarinë sipas radhës,
 • Është mbikëqyrës dhe përcjellë në vazhdimësi gjendjen shëndetësore të familjes,
 • Ndihmon në preventimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve duke këshilluar pacientet në
  lidhje me dietë, ushqim, higjienë dhe shëndet në përgjithësi.

Shkollimi i kërkuar: Diplomë Universitare- Fakulteti i Mjekësisë ( specializimi nga Mjekësia
Familjare)

Aftësiti përvoja dhe atributet e tjera:

 • Minimum stazhi i Obliguar Profesional:
 • Të jetë i licencuar:
 • Përvoja e punës e dëshirueshme:
 • Shkathtësi për komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit,
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike vlerësuese dhe dhënja e këshillave profesionale:
 • Aftësi për përmbushjen e detyrave dhe punëve nën presion.
 • Njohja e punës me kompjuter e dëshirueshme 5

Dokumentet c kërkuara:

 • Diploma e Fakultetit të Mjekësisë:
 • Të jetë e licensuar:
 • Dëshmi për përvojen e punës nëse ka:
 • Dokumenti i Identifikimit:
 • Çertifikata që nuk jeni nën hetime.

2. Titulli i vendit të punës: Mjek-e i/e Mjekësisë së Përgjithshme

Numri i referencës: 1263172020
Numri i Ekzekutuesve 1 (një)
Niveli i Pagës: Koeficienti 7.2
Kohëzgjatja e Emërimit: Më afat te pacaktuar(përudha provuese 6 muaj)
Orët e Punës: 40 Orë
Puna Provuese : 6 muaj

Punët dhe detyrat:

 • Sigurimi i shërbimeve shëndetësore në mbrojtjen parësore:
 • Kujdesi për shëndetin e pacientëve, përshkruan dhe administron tretmanët, medikamentet dhe i zbaton masat tjera shëruese:
 • Ndihmon në parandalimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve duke këshilluar pacientët dhe popullatën në lidhje me pastërtinë dhe shëndetin në përgjithësi:
 • Jep udhëzime me shkrim dhe me gojë për trajtim të pacientit:
 • Përshkruan dhe administron medikamente,
 • Udhëzon pacientët të specialistët mjekësorë dhe shkëmben të dhënat relevante mjekësore
 • Përpilon me shkrim raportet lidhur me punën dhe veprimet e tij:
 • Ndërmerr aktivitetet për edukimin shëndetësorë të popullatës:
 • Kryen dëtyra të tjera ashtu si kërkon mbikqyrësi në mbarëvajtjen e punës ku është i punësuar:
 • Ndihmon dhe siguron mirësjellje e kujdes të veqant në lëmin në të cilin është trajnuar
 • Mban kujdestarinë sipas radhës dhe kryen punë të tjera sipas kërkesës së eprorit:
 • Kryen detyra të veçanta në lidhje me profesionin e tij.

Shkollimi i kërkuar: Diplomë Universitare- Fakulteti i Mjekësisë drejtimi Mjekësia e Përgjithshme.

Aftësiti përvoja dhe atributet e tjera:

 • Minimum stazhi i Obliguar Profesional:
 • Të jetë i licencuar,
 • Përvoja e punës e dëshirueshme:
 • Shkathtësi për komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit:
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike vlerësuese dhe dhënja e këshillave profesionale,
 • Aftësi për përmbushjen e detyrave dhe punëve nën presion.
 • Njohja e punës me kompjuter e dëshirueshme :

Dokumentet e kërkuara:

 • Diploma e Fakultetit të Mjekësisë:
 • Licencën e punës:
 • Dëshmi për përvojen e punës nëse ka:
 • Certifikatën e lindjes:
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime.

Të drejtë për punësim kanë të gjithë përsonat e moshës madhore të cilët kanë zotësi për të vepruar, janë në posedim të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë e duhur për kryerjen e detyrave të punës,

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes në mjetet e informimit.

Kandidatët e interesuar mund ti marrin aplikacionet çdo ditë pune , në Qendrën Kryesore të
Mjekësisë Familjare —Istog -Zyra e Shërbimit Juridik dhe aplikacionet e plotësuara dorëzohen në të njejtën zyre.

Me Kandidatët të cilët kanë konkuruar, do të mbahët intervista nga komisioni .

Për datën dhe kohën e mbajtjes së intervistës, kandidatët do të njoftohen me kohë.

Vërejtje: Dokumentet e pakompletura, si parashtrimi i kërkesave pas skandimit të afatit të
përcaktuar, nuk do të shqyrtohen.

Shpallja e plotë.

 

Listime të ngjashme