Specialist/e i/e Menaxhimit Financiar

fondi kosovar per garanci kreditore e1624633494730
Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK)
Publikuar
14/04/2022
Skadon
04/05/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI
(SHËRBIME KONSULENCE - KONSULENT INDIVIDUAL) 

 • VENDI - Kosovë 
 • EMRI I PROJEKTIT - Projekti për Përforcimin e Sektorit Financiar, 
 • Kredia IDA Nr. 6416-XK 
 • ID e Projektit Nr. 165147 
 • TITULLI I DETYRËS: Specialist i Menaxhimit Financiar
 • Numri i referencës: 08/CS/IC/2021
 • Datë: 19/04/2022 

Sfondi 

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) është subjekt i pavarur juridik i themeluar me ligjin  e tij, që vepron për të ndihmuar në plotësimin e nevojave për qasje më të madhe në financa për  ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM) në Kosovë, për krijimin e vendeve të punës,  rritjen e prodhimit vendor dhe shërbimeve me vlerë të shtuar, përmirësimin e bilancit tregtar dhe  rritjen e mundësive të financimit për NMVM-të.  

Qeveria e Kosovës (QeK) ka marrë një kredi nga Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim (IDA) në  shumën prej 22.3 milionë Euro (ekuivalenti i 25 milionë USD) për financimin e Projektit të  Përforcimit të Sektorit Financiar, që pritet të zbatohet brenda një periudhe tre-vjeçare. Projekti  synon të ndihmojë QeK-në në rritjen e qasjes në financa për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të  mesme, duke përforcuar kapacitetin financiar dhe teknik të Fondit Kosovar për Garanci Kreditore.  

Përshkrimi i përgjegjësive të punës: 

Specialisti i Menaxhimit Financiar mbështet FKGK-në në fushën e financave, si dhe do të jetë  përgjegjës për detyrat e mëposhtme:  

 • Ekzekutimi i të gjitha detyrave e nevojshme në lidhje me planifikimin, disbursimet,  pagesat, kontabilitetin, kontrollin financiar dhe raportimin financiar nën mbikëqyrjen e  Menaxherit të Financave dhe Administratës në FKGK;
 • Kontributi në çështjet që lidhen me Menaxhimin Financiar në përgatitjen e Projektit dhe  politikave dhe procedurave të FKGK-së. 
 • Të sigurojë ruajtjen e mjedisit të besueshëm dhe efektiv të kontrollit të brendshëm brenda  FKGK-së, për çështje që lidhen me shpenzimet e projektit dhe në përputhje me Doracakun  Operacional të Projektit, si dhe në përputhje me Politikën e Menaxhimit Financiar brenda  FKGK-së; 
 • Të kontribuojë në procesin e planifikimit dhe buxhetimit për aktivitetet e përgjithshme, si  dhe të përpilojë projeksioneet dhe analizat përkatëse financiare;  
 • Të shqyrtojë, verifikojë e procedojë për miratim të gjitha kërkesat për pagimin e  shpenzimeve; 
 • Të verifikojë që faturat dhe evidencat përcjellëse për shpenzimet janë në përputhje me  kushtet e kontratave dhe marrëveshjet;  
 • Të sigurojë ekzekutimin me kohë të pagesave tek furnitorët, kontraktorët dhe  konsulentët, ose përfituesve të tjerë, duke zbatuar kriteret e kontratave;
 • Të përgatisë shënimet për llogaritë e aseteve, detyrimeve dhe kapitalet, duke përpiluar e  analizuar informatat e llogarive; 
 • Të dokumentojë transaksionet financiare duke shënuar informatat e llogarive;
 • Të sigurojë që regjistrat e saktë dhe sistemet e kontabilitetit të mbahen me rregull e  kohë; 
 • Të vërtetojë transaksionet kontabël duke audituar dokumentet, duke verifikuar saktësinë,  vlefshmërinë dhe plotësinë e të gjitha transaksioneve financiare;  
 • Të sigurojë që pasqyrat financiare dhe regjistrat të jenë në përputhje me ligjet dhe  rregulloret, si dhe me politikat dhe procedurat e brendshme të FKGK-së dhe doracakun  operacional të projektit.  
 • Të regjistrojë mirëfilli të gjitha dokumentet financiare për shpenzime, si kopjet e  kontratave, pro-faturat, faturat, dokumentet e pranimit dhe aprovimit, evidenca të tjera  përcjellëse, produktet e dorëzueshme, si dhe raportet për të gjitha shpenzimet;  
 • Nën mbikëqyrjen e Menaxherit të Financave dhe Administratës, të hartojë raporte dhe të  sigurojë dorëzimin e raporteve të tilla në kohën e duhur, duke respektuar afatet kohore  të kontratës;  
 • Të përpilojë inputet për menaxhimin financiar që kontribuojnë në raportin e progresit të  Projektit; 
 • Të mbështesë proceset e përmbylljes mujore dhe vjetore; 
 • Të krijojë pasqyrat e gjendjes aktuale financiare, duke grumbulluar informatat; të  përgatisë bilancin e gjendjes, pasqyrën e fitimit dhe humbjes dhe raporte të tjera;
 • Të përpilojë raporte financiare dhe buxhetore mujore, tremujore dhe vjetore, në  përputhje me politikat dhe procedurat e brendshme të FKGK-së dhe kërkesat e  donatorëve; 
 • Të shqyrtojë aspektet financiare të dokumenteve të tenderit; të ofrojë inputet me kohë  për përgatitjen e kushteve të pagesës në kontrata; të sigurojë përputhshmëri me  buxhetin e projektit; 
 • Të përmbushë detyra të tjera të rëndësishme për obligimet funksionale të Specialistit,  sipas Projektit të përmendur, si dhe të kërkuara nga Koordinatori i NjIP-së - Drejtori  Menaxhues i FKGK-së, si dhe Menaxheri i Financave dhe Administratës në FKGK; 
 • Të ushtrojë kontrolle të brendshme efikase dhe efektive mbi raportimin financiar;
 • Të kontribuojë aktivisht në përmirësimin e gjenerimit të të dhënave nga sistemi kontabël;
 • Të zhvillojë njohuri të thelluar të produkteve dhe proceseve organizative;
 • Të ofrojë mbështetje teknike dhe këshilla për Menaxherin e Financave dhe  Administratës, sipas nevojës; 

Kualifikimet: 

Specialisti i Menaxhimit Financiar duhet të plotësojë kërkesat e mëposhtme:  

 • Diplomë Bachelor në financë, kontabilitet ose ekonomi biznesi. Preferohen certifikatat në  fushat përkatëse; 
 • Minimumi tre (3) vjet përvojë profesionale në kontabilitet, pozicione të menaxhimit financiar në një firmë auditimi ose sektor bankar, firmë auditimi ose kompani  ndërkombëtare dhe të njohur; 
 • Përvoja e punës në kontabilitet dhe raportim financiar sipas SNRF është e detyrueshme;
 • Preferohet përvoja e punës me menaxhimin e kontratave; 
 • Përvoja e punës në aplikacione kompjuterike dhe përdorimi i programeve softuerike  është e detyrueshme. Preferohen njohuri pune me Microsoft Navision (NAV);
 • Shkathtësitë në gjuhën angleze janë të obligueshme; 

PERIUDHA E DETYRËS  

Specialisti i Menaxhimit Financiar do të punojë me orar të plotë. Kohëzgjatja e kontratës pritet të  fillojë në qershor të vitit 2022 deri në datën e përfundimit të projektit më 31 dhjetor 2023.  

Raportimi  

Specialisti i Menaxhimit Financiar do t'i raportojë Koordinatorit të Projektit/Drejtorit Menaxhues  dhe Menaxherit të Financave dhe Administratës në FKGK, si dhe duhet të dorëzojë skedat e  orareve mujore për të llogaritur ditët aktuale të punës gjatë muajit kalendarik. 

Procesi i përzgjedhjes 

Individët me përvojë dhe të kualifikuar do të zgjidhen sipas dispozitave të Rregulloreve të  Prokurimit të Bankës Botërore për Huamarrësit e Financimit të Projekteve Investive (IPF), korrik  2016, rishikuar në nëntor 2017, pas procesit të hapur konkurrues të përzgjedhjes. 

Konsulentët individualë të interesuar mund të marrin informata plotësuese në adresën vijuese  gjatë orarit të punës: Ora 08:00-16:00 (nga e hëna në të premte).

Shprehja e interesit duhet të dorëzohet në formë të shkruar ose me e-mail, në adresën vijuese,  deri më 4 Maj 2022

Fondi Kosovar i Garancive Kreditore, FKGK
Adresa: Rruga "Njazi Alishani”, Nr.5
10000, Prishtinë, Kosovë,
Email: procurement@fondikgk.org

Shpalljet e ngjashme

Human Resources Specialist   Prishtinë e re
16/05/2022
10/05/2022