Sigurimi i jetës në grup

50x50 bqk kosove
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës
Publikuar
20/05/2022
Skadon
31/05/2022
Lokacioni
Kosovë
Kategoria
Lloji
Tendera  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

NJOFTIM PËR KONTRATË 

(Shërbime) 

Procedurë e hapur 

Në përputhje me “Rregullat e Prokurimit në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës (shtator 2021)” 

I Numërtimi i Prokurimit: BQK 22 023 221
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës – BQK 

II LËNDA E KONTRATËS
II.1.1 Titulli i kontratës i shpallur nga BQK-ja: “Sigurimi i jetës në grup” 

III VENDI I REALIZIMIT
III.1 Vendi i realizimit të kontratës: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës - BQK,  10000 Prishtinë, Rr. “Garibaldi” nr. 33. 

IV KRITERI PËR DHËNIE TË KONTRATËS
IV.1 “Tenderi me çmimin më të ulët” (për më tepër informata referojuni versionit të  zgjeruar të njoftimit për kontratë publikuar në www.bqk-kos.org/shpallje/tenderët)  

V INFORMATA ADMINISTRATIVE
V.1 Kushtet për marrjen e dosjes së tenderit dhe informata tjera:  

Afati i fundit për kërkesë për dosjen e tenderit: 27.05.2022 ora 14:00 në e-mail  adresën
prokurimi@bqk-kos.org  

Afati i fundit për të paraqitur kërkesë nga ofertuesit për sqarime shtesë: 25.05.2022 ora 14:00 

V.2 Afati i fundit për dorëzimin e tenderëve:
Data: 30.05.2022, ora 14:00- Vendi: Zyra e arkivit të BQK-së, rr. “Garibaldi” nr. 33.  Prishtinë. 

V.3 Sigurimi i tenderit: N/A 

V.4 Sigurimi i kontratës: 10% e vlerës së kontratës. 

V.5 Takimi për hapjen e tenderëve:
Data: 30.05.2022, ora 14:30. Vendi: Objekti i BQK-së, rr. “Garibaldi” nr. 33. Prishtinë. 

VI INFORMATA PLOTËSUESE
VI.1 Versioni i zgjeruar i njoftimit për kontratë në dispozicion në: www.bqk-kos.org

VII ANKESAT
Në përputhje me “Rregullat e Prokurimit në Bankën Qendrore të Republikës së  Kosovës”, çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë BQK-së brenda afatit prej  5 (pesë) ditëve kalendarikë nga shpallja e njoftimit përkatës.

Shpalljet e ngjashme

25/06/2022
14/06/2022