Shtëpiak/e, Shofer/e (2)

kacanik
QKMF Kaçanik
Publikuar më
03/05/2021
Qyteti
Kaçanik
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Njësia për menaxhimin e burimeve njerëzore 01 Nr. 01-111/01- 8271/21

Komuna e Kaçanikut në mbështetje të nenit 79,80, 81 të Ligjit Nr.06/L-114 për zyrtarët publikë, nenit 8 të Ligjit të punës Nr.03/L-212 dhe Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr. 07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, më 02.04.2021 shpallë:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS

Titulli i vendit të punës: Shtëpiak
Numri i pozitave: Nië (1)
Koeficienti/Grada: H-314/l
Drejtoria për shëndetësi dhe mirëqenie sociale
Njësia/sektori: Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare “Dëshmoret e Lirisë”

Përshkrimi i përgjithshëm i detyrave të nunës

 1. Është përgjegjës për mirëmbajtjen e oborrit. mirëmbajtjen e gjeneratorit dhe nxemjes qendrore
 2. Kujdeset për pasurinë e institucionit brenda dhe jashtë objektit,
 3. Bënë riparimin e defekteve të ndryshme në objektet në kuadër të QKMF-së ,
 4. Harton listën e nevojshme për mirëmbajtjen e objektit
 5. Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi i tij.

Titulli i vendit të punës: Shofer
Numri i pozitave: Dy (2)
Koeficienti/Grada: H-314/l
Drejtoria për shëndetësi dhe mirëqenie sociale
Njësia/sektori: Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare “Dëshmoret e Lirisë”

Përshkrimi i përgiithshëm i detyrave të punës

 • Të transporton me automjet personelin apo pacientet
 • Të bënë inspektim operacional të makinës, të bënë mirëmbajtjen dhe riparime të thjeshta rutinore, të raporton problemet;
 • Të ofrojë ambient të përshtatshëm në punë me stafin shëndetësor dhe pacientët.
 • Të kompleton raportin mbi detyrat dhe aktivitetet ditore me informacionet siç janë: koha kur është operuar me makinë, numri i kilometrave të kaluara, numri i pasagjerëve dhe informata tjera të kërkuara nga mbikëqyrësi.
 • Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi i tij.

Kërkesat e përgjithshme për pranimin e zyrtarëve publik janë:

 • Të jetë_shtetas i_Republikës së Kosovës, të ketë zotësi të plotë për të vepruar, të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare në pajtim me Ligjin për gjuhët, të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse, të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje, të mos ketë në fuqi asnjë masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij ligji,

Përveç kushteve të përgjithshme të cekura më lartë kandidatët duhet t’i plotësojnë edhe këto kërkesa:

 • Të kenë të kryer shkollën e mesme.
 • Kategoria B e patent shoferit (për pozitën shofer)

Kohëzgjatja e emërimit: pa afat të caktuar

Formularët e aplikimit mund të merren në linkun https://konkursi.rks-gov.net/ dhe web-faqen komunale si dhe në Qendrën për shërbim me qytetar, kati përdhesë ku edhe dorëzohen.

Afati për pranimin e aplikacioneve është 15 ditë duke filluar prei datës 03.05.2021 deri më 17.05.2021

Së bashku me aplikacionin kandidatët duhet të bashkangjitin edhe dokumentacionin si në vijim:

 1. Kopjen e vërtetuar të Diplomës, për nivelin përkatës të kualifikimit
 2. Kopja e letërnjoftimit, ekstrakin e lindjes, dëshminë se nuk është nën hetime
 3. Dëshminë shëndetësore (pas përzgjedhjes )
 4. Dëshminë për përvojën e punës nëse ka (nuk është obligative);

Pas vlerësimit të kandidatëve Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore publikon iisten e kandidatëve fitues në linkun https://konkursi.rks-gov.net/ dhe web-faqen komunale

“Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në shërbimin civil dhe publik të Kosovës, siç specifikohet në Ligj”;

“Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen”; Të gjitha dokumentet e dorëzuara siç kërkohen nga shpallja e konkurimit, kandidati, përmes aplikacionit, vetdeklaron se janë të vërteta dhe mban përgjegjësi për vërtetësinë e tyre. Deklarimi i rrejshëm paraqet shkak për përjashtimin nga procedura e pranimit.

Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listen e ngushtë do të kontaktohen. Për çdo informacion kandidatët mund të kontaktojnë zyrën e personelit.

Listime të ngjashme

31/07/2021
29/07/2021
Asfaltues (5)   Prishtinë
26/07/2021
Merçendaizer   Prishtinë
21/07/2021