Shpërndarës/e poste

Komuna Kline 150x150 1 e1600679607861
komuna e Klinës
Publikuar më
26/03/2021
Qyteti
Klinë
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Ne mbështetje te nenit 67 dhe 68 te Ligjit Nr. 067 L- 114 për Zyrtaret Publik, si dhe nenit 8 te
Ligjit Nr. 03 L-212 Komuna e Klinës shpall:

KONKURS

Institucioni: Komuna e Klinës
Drejtoria: për Administrate
Titulli i vendit te punës: Shpërndarës poste
Nuri i pozitave Një (1)
Lloj i pozitës : karrierës
Grada Koeficienti: 5.0
Titulli i Mbikëqyrësit: Drejtori i drejtorisë
Orët e javës : 40
Periudha e kontratës : ne kohë te pacaktuar
Kohëzgjatja e punës provuese : 6 mujore

Përshkrimi i detyrave punuese:

  • Shpërndan postën dhe dokumentet tjera administrative të Komunës,
  • Shpërndan ftesat për mbledhjet dhe takimet e thirrura nga Komuna dhe organet e saj,
  • Mban evidencë për postën e shpërndarë dhe njofton zyrtarët përgjegjës,
  • Përcjell hyrje-daljet e automjeteve zyrtare të Komunës
  • Kryen edhe pune tjera me urdhër te Drejtorit te cilit edhe i përgjigjet

Kualifikimi profesionale - aftësitë
Shk. E Mesme

Dokumentet e nevojshme:
- Diploma (e noterizuar)
- Ekstrakti lindjes
- Certifikata nga Gjykata qe nuk është nen hetime
- Letërnjoftimi

Dokumentet dorëzohen ne kopje pasi qe te njëjtat pas përfundimit te procedurave te rekrutimit nuk kthehen.

Konkursi mbetet 15 dite i hapur nga data 26.03.2021 deri me dt. 09.04.2021

Te gjithë kandidatet e interesuar aplikacionet mund ti marrin ne forme fizike ne Zyrën e Personelit apo ti shkarkojnë ne ueb faqen zyrtare të komunës se Klinës.

Vetëm kandidatet te cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë ne listën e ngushtë do te ftohen ne
interviste, Diploma duhet te jete e noterizuar , ne te kundërtën gjatë selektimit te
aplikacioneve do te refuzoj çdo aplikacion te kandidateve te cilët nuk e kanën ketë kusht te konkursit.

Mirëpriten aplikacionet prej meshkujve dhe femrave te te gjitha komuniteteve te Republikës
se Kosovës.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit te paraparë nuk pranohen

Rezultatet shpallen ne ueb faqen e Komunës.

Listime të ngjashme

Roje Pyelli   Shtërpcë e re
12/04/2021
Teknik/e i/e pylltarisë   Shtërpcë e re
12/04/2021
30/03/2021