NPK: Shërbime të sigurimit shëndetësor

bqk logo
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës
Publikuar më
11/11/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Tendera  

Përshkrimi

NJOFTIM PËR KONTRATË

Shërbime
Procedurë e hapur
Në përputhje me Nenin 6 të Rregullave të Prokurimit në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës.
Data: 11-11-2020
Nr. i Prokurimit: BQK 20 046 211

LËNDA E KONTRATËS

PËRSHKRIMI

Titulli i kontratës: : “Shërbime të sigurimit shëndetësor”
Lloji i prokurimit: Shërbime
Vendi kryesor i realizimit: BQK

Informacione të marrëveshje afatgjatë (nëse aplikohen): Kontratë dy vjeçare me mundësi vazhdimi.

Variantet pranohen: n/a
Ndarja në Pjesë: JO

INFORMACIONE PËR SHËRBIMIN

Qëllimi i kësaj kontratë është që të përzgjidhet kontraktuesi që të ofroj shërbimet e sigurimit
shëndetësor për punëtorët e BQK-së, sipas karakteristikave teknike dhe funksionale të përshkruara në dosjen e këtij tenderi. Për më tepër informata rreth specifikimeve teknike ofertuesit e interesuar do të njoftohen përmes Dosjes së Tenderit e cila do tu shpërndahet në bazë të një kërkese.

INFORMATA ADMINISTRATIVE

Kushtet për marrjen e dosjes së tenderit: afati i fundit për kërkesë për dosjen e tenderit:
23.11.2020, ora 14:00 në email adresën prokurimi@bqk-kos.org

Afati i fundit për të paraqitur kërkesë nga ofertuesit për sqarime shtesë: 20.11.2020 ora 14:00.

Dokumentet me pagesë: Jo
Siguria e tenderit: N/A
Sigurimi i kontratës: N/A

Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 90 ditë nga data e hapjes

Afati i fundit i dorëzimit të ofertave: 26.11.2020, ora 14:00; në objektin e BQK-së, Zyra e Arkivit,
rr. “Garibaldi” nr. 33, Prishtinë.

Takimi për hapjen e tenderëve: 26.11.2020, ora 14:30, Objekti i BQK-së, rr. “Garibaldi” nr. 33,
Prishtinë.

Shpallja e plotë.

Listime të ngjashme

21/11/2020
19/11/2020