Shërbime sigurimi BBB dhe ECCP

bqk logo
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës
Publikuar më
09/11/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Tendera  

Përshkrimi

NJOFTIM MBI ZGJATJEN E AFATIT PËR DORËZIM TË OFERTAVE
(Shërbim)

Në përputhje me Nenin 21 të Rregullave të Prokurimit në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, respektivisht sipas pikës 22.7 të këtyre Rregullave

I. Numërtimi i prokurimit: BQK 20 039 211

II Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, BQK
Adresa: Rr. “Garibaldi” 33, 10000 Prishtinë

III Lënda e kontratës

Titulli i kontratës: ““Shërbime sigurimi BBB (Bankers Blanket Bond) dhe ECCP (Electronic and Computer Crime Policy)”: BQK 20 039

IV Zgjatja e afatit për dorëzim dhe hapje të ofertave
Data e vendimit mbi zgjatjen e afatit: 09.11.2020

IV.2.  Kushtet për marrjen e dosjes së tenderit dhe informata tjera:

Afati i fundit për kërkesë/sqarimin e dosjes së tenderit:  12.11.2020 ora 14:00 në e-mail adresën prokurimi@bqk-kos.org.

Afati fillestar për dorëzim dhe hapje të ofertave: Data: 20.10.2020, ora 14:00 respektivisht 14:30.

Afati i fundit i ri për dorëzimin e ofertave: Data: 16.11.2020, ora 14:00

Takimi i ri për hapjen e ofertave: Data: 16.11.2020, ora 14:30. Vendi: Auditoriumi i BQK-së, Rr. “Garibaldi” nr.

Arsyeja e zgjatjes së afatit: Arsyeja e zgjatjes së afatit për dorëzim dhe njëkohësisht për hapje të ofertave është është i nevojshëm për shkak të arsyeve objektive të cilat kanë qenë të paparashikueshme në kohën e inicimit të aktivitetit të prokurimit dhe që të gjithë operatorët ekonomik të kenë kohë për përgatitje të tenderëve.

Ankesat

Në përputhje me “Rregullat e Prokurimit në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës (dhjetor 2016)”, respektivisht sipas Neni 41 të këtyre Rregullave, “Procedura e ankesës”, çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Bankës Qendrore: Rr Garibaldi 33, 10000 Prishtinë, www.bqk-kos.org, brenda 5 ditësh nga data e shpalljes së këtij njoftimi.

Shpallja e plote.

Listime të ngjashme

27/11/2020
27/11/2020
21/11/2020
19/11/2020
19/11/2020