Shef/e i/e Sigurisë dhe Mbrojtjes në Punë & Objekteve 

kru mitrovica e1629389015542
KRU Mitrovica ShA
Publikuar
20/05/2022
Skadon
03/06/2022
Lokacioni
Mitrovicë
Kategoria
Sigurim  
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Duke u bazuar nenin 8 Ligjit Punës Nr.03/L-212, si dhe Udhëzimin Administrativ Nr.07/2017, Kompania Rajonale Ujësjellësi "Mitrovica" Sh.A. Mitrovicë, shpallë

KONKURS
(Për plotësimin e vendit të lirë punës, punë provuese 6 muaj me mundësi vazhdimi

 • Një (1) Shef/e i/e Sigurisë dhe Mbrojtjes në Punë & Objekteve 

Përshkrimi i detyrave dhe përgjejgësive punës

 • jetë i/e aftë me orar plotë dhe pa kufizime kryej detyrat e punës,
 • Organizon sigurimin e objekteve kompanisë dhe hapsirave për rreth, planifikon dhe kontrollon rojet
 • Organizon sigurimin e automjeteve kompanisë mos vijë deri te thyerja e tyre, dëmtimi, vjedhja etj,
 • Merr pjesë organizimin e trajnimit punëtorve, lidhur me mbrojtjen punë dhe për këtë mban evidencë
 • Merr pjesë organizimin e kontrollit periodik mjeteve punës paisjeve dhe kushteve punës, ku lidhur me këtë mban evidencë.
 • Eshtë përgjegjës dhe drejtpërdrejtë obligohet r funksionimin e mjeteve mbrojtëse dhe mbrojtjen ndaj zjarrit sipas lidhshmërisë dhe sigurimit kompanisë,
 • Në rast vërejtjes rrezikut nga zjarri apo rreziqe tjera, organizon marrjen e masave efikase dhe menjëherë kërkon ndihmë evidentimin e metave.
 • Kujdeset për evidencën e lëndimeve punë dhe sëmundjeve, kanë bëjnë me punën e punëtore,
 • Në rast sulmi organizon ndërmarrjen e masave caktuara konfrom Rregullores.
 • Përgaditë informata dhe planifikon masat mbrojtëse punë.
 • Bënë organizimin e mbrojtjes shëndetësore dhe mbrojtjes punë,
 • Bēnë planifikimin dhe mbanë evidence për mjete mbrojtëse dhe higjienike duke u bazuar Rregullore dhe afate.
 • Mbikëqyrë dhe organizon kontrollet periodike parapara me Ligj siç janë:
  • kontrolla-sanitaro higjienike;
  • kontrolla dhe servisimi i mjeteve kundër zjarrit:
  • matjet periodike tokzimit dhe matjet tjera;
 • Raporton te Kryeshefi Ekzekutiv për ndryshime sigurim fizik dhe me lejen e Kryeshefit i paraqet rastet organet e PK.
 • Kryen çfarëdo detyre tjetër urdhëruar nga Sekretari cilit i raporton për ndryshimet gjatë ndërtimeve 24 orëshe,
 • Kryen punë tjera juridike sipas urdhërit Udhëheqësit/es dhe Kryeshefit Ekzekutiv
 • Për punën kryen i rgjigjet Sekretarit/es te kompanisë

Kushtet për punësim (edukimi i kërkuar): 

 • Përgaditja profesionale: Bacelor Juridik, Menaxhim Emergjencave ose Siguri dhe shëndet punë,
 • Përvoja e punës 3 vite (e preferueshme)
 • jetë i certifikuar për siguri dhe shëndet punë (Obligative).
 • Përparësi trajnimet e kryera si mbrojtje nga zjarri.
 • njoh punën me kompjuterike word, Excel etj

Paga mujore sipas Rregullores mbi ndarjen e te ardhurave 

Dokumentet e kompletuara cilat duhet përfshijnë letrën përcjellëse, biografin tuaj (CV-), kopjen e diplomës përkatëse e noterizuar, referencat dhe çertifikatat- lindjes, shëndetësore, trajnimeve mos jetë nën hetime dhe i dënuar apo i dënuar me kusht. letërnjoftimi kopja, dëshmi mbi përvojën e punës etj.

Dokumentacioni dorëzohet i fotokopjuar dhe i njëjti nuk u kthehel aplikantëve. Aplikacionet merren dhe i tërë dokumentacioni i kompletuar dorëzohet Drejtorin e KRUM-së. Aplikacionet mund ti merrni edhe Web faqen e kompanisē. Dokumentet nuk janë kompletuara sipas konkursit nuk do shqyrtohen. Konkursi do jetë i hapur 15 ditë nga dita e publikimit Koha Ditore

Dokumentet e kompletuara duhet dorëzohen : Drejtorinë e KRUM-. Rr., Liqeni.. Suhodoll-Mitrovicë

Shpalljet e ngjashme