Sekretar në SHFMU

Komuna Kline 150x150 1 e1600679607861
komuna e Klinës
Publikuar më
12/04/2021
Qyteti
Klinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të Ligjit për Zyrtarët Publik Nr. 067L-1 14, nenit 67 dhe 68, si dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2017, Drejtoria Komunale e Arsimit në Klinë, shpall:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS

Drejtoria për Arsim
Titulli i vendit te punës Një Sekretar ne :
SHFMU “Dëshmoret” ne Volljak paralelja e ndarë ne Perqevë ,
SHFMU“Zgjimi” ne Gremnik.
Koeficienti 6.3
Përgatitja shkollore Fak. Juridik , Ekonomik dhe Shkenca Politike
I karrierës

Titulli i vendit te punës . Një Sekretar ne :
SHFMUF“Esat Mekuli” ne Caravik,
SHFMU“Ymer Berisha” ne Siqeve,
SHFMUSNena Terezë” ne Budisalc dhe
SHFMUSAt Gjergj Fishta” ne Jagod
Koeficienti 6.3
Përgatitja shkollore Fak. Juridik , Ekonomik dhe Shkenca Politike
I karrierës
Orët e punës: 40 orë

Detyrat Kryesore:

 • Të realizojë detyrat dhe përgjegjësitë për vendin përkatës të punës duke u bazuar në Ligjin
  mbi Arsimin Para universitar dhe në aktet e tjera nënligjore të cilat i rregullojnë fushat
  përkatëse relevante për vendin e tij/saj të punës.
 • Zhvillon planifikimin në përputhje me politikat dhe procedurat e shkollës dhe brenda afatave të kërkuara.
 • Të mbajë të gjitha shenimet (të dhenat) për nxënës.
 • Të hartoj rregulla dhe akte të ndryshme juridike për shkollën.
 • Të ndihmojë dhe këshilloj drejtorin në planifikimin dhe menaxhimin e buxhetit.
 • Të ndihmojë dhe këshilloj drejtorin në zbatimin e ligjit dhe akteve tjera juridike.
 • Të punojë në bashkpunim me koleget dhe profesionistë e tjerë dhe të posedoj aftësi llogaridhënie lidhur me kryrjen e detyrave të punës.
 • Te ndihmojë drejtorinë në mbledhjet me prindër, komunitetin, arsimtarët dhe aktivitet e tjera shkollore.
 • Kryen detyra të tjera të caktuara nga dejtori, DKA-ja, MASH-it, dhe SIA.

Kushtet dhe shkathtësitë e kërkuara

 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës,
 • Të kenë të kryer arsimin universitar të nivelit përkatës ,

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Certifikata e lindjes,
 • Diploma e fakultetit të kryer për nivelin përkatës, e noterizuar
 • Dëshmi mbi përvojën e punës,
 • Dëshmi që nuk është nën hetime,
 • Kopja e letërnjoftimit.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 09.04.2021 deri më datë 23.04.2021

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet t'i marrin aplikacionet dhe të plotësuara të dorëzohen pranë Zyrës se personelit ne Arsim, kati i dyte në Komunën e Klinës.

Dokumentacioni i kandidatëve të cilët nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do të shqyrtohet, ndërsa në intervistë do të ftohën vetëm kandidatët nga lista e ngushtë.

Aplikacionet e pakompletuara komisioni gjatë selektimit të tyre, do të refuzoj çdo aplikacion të
kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kushte të konkursit.

Rezultatet shpallën në ueb faqen e komunës.

Listime të ngjashme