Sekretar/e në SHFMU

komuna malisheve e1558789653457
Komuna Malishevë
Publikuar
07/05/2022
Skadon
21/05/2022
Lokacioni
Malishevë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008784
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 07/04/2022
Afati për aplikim: 07/05/2022 - 21/05/2022

bazë nenit 67 dhe 68 Ligjit për Zyrtarët Publik Nr.06/L-114 për Zyrtaret Pub , e bazë nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 Ligjit Punës, nr. 03/L-212,( Gazeta Zyrtare e Republikës Kosovës, Nr.90/2010), Neni 5 pikës c. Ligjit për Arsimin Komunat e Republikës Kosovës, nr. 03/L- 8, Ligjit për Arsimin Parauniverzitar në Republikën e Kosovës, Nr. 04/L-032, datës 29.08.2011 nenit 34 dhe 35 Udhëzimit Administrativ (MPMS)Nr.07/2017 për rregullimin e Procedurave Konkursit Pub k Neni 4. Udhëzimit Administrativ MASHT Nr. 05/2021 Për Normativin Mbi Kuadrin Profesional Ar imit Përgjithshëm. Drejtoria për Arsim dhe Edukim shpall

Konkurs për plotësimin e vendit të punës 

Nr | Niveli, Shkolla | Titulli i vendit të punës | Vendi lirë zëvendesim | Numri pozitave | Orë 

 • SHFMU" Ibrahim Mazreku" Malishevë | Sekretar | I lirë | 40

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 1. Farton planet e punës pajtim me mbiqyrësin për zbatimin e detyrave Ercaktuara bazë të objektivitve të shkollës dhe jep rekomandine lidhur me realizimin e objektivave shkelës
 2. Mban evidenca kërkesave dhe ankesave i drejtohen shkollës, si dhe bën osjen dhe arkivimin e tyre
 3. Mbanë dhe përditëson dosjet e personelit shkollës me të dhëna dhe dokumente relevante dhe kujdeset gjitha ato të jenë në pajtim me procedurat ligjore;
 4. rgatitë dokumentet që i lëshon shkolla, njëjtat i ruan dhe i arkivon, përfshirë dhe dokumentacionin pedagogjik shkollës;
 5. Jep udhëzime për formimin, punën dhe funksionimin e organeve qeverisëse dhe pfesionale shkollës dhe merr pjesë grupet punuese fushën profesionale specifike kur kërkohet një gjë tillë
 6. n hulumtime dhe analiza informatave temat e caktuara nga mbikëqysi d e identifikon opsionet ose çështjet për shqyrtim
 7. Komunikon brenda institucionit dhe jashtë tij për shkëmbim informatave dhe zhvillimin e punës fushat e interesit përbashkët;
 8. Kryen edhe detyra tjera përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund arkohen në mënyrë arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi i tij

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë-Sekretar Shko 

 • jetë shtetas i Republikës Kosovës
 • kezotësi plotë për vepruar
 • zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • jetë i aftë pikëpamje shëndetësore për kryer detyrën përkatëse;
 • mos jetë i dënuar me vendim formës prerë për kryerjen e një vepre pena me dashje;
 • mos ketë fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit piblik, pushuar sipas ligjit

Shkollimi i kërkuar: Diplomë universitare., Juridik Administratë Publike, Ekonomi

Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera: 

 • Njohuri fushën profesionale specifike fituar përmes arsimimit universitar dh trajnimeve përkatëse;
 • Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve aplikueshme;
 • Shkathtësi komunikim dhe planifikim punës:
 • Koordinimi eventual i personelit nivel administrativ:
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim rekomandi neve dhe këshillave profesionale:
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione programeve (Word, Excel, Power Point. Access)

Dokumentet e nevojshme: 

Diplome mbi kualifikimin e noterizuar, Diplomat e lëshura nga Institucionet Shkollore jashtë vendit duhet jenë nostrifikuara (kopje): Vërtetimi për përvojën e punës (kopje); Certifikata qe nuk jeni nën hetime (origjinal): Dokumenti i identifikimit (kopje)

Dokumentet duhet të jenë në kopje sepse ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do erkohen me rastin e intervistimit

Informata sakta dhe vërteta do konsiderohen vetëm ato informata, cilat j dëshmuara me dokumente (jo ato janë vetëm të deklaruara pa dësiuni)

Afati dhe mënyra e aplikimit: 

30 ditë nga dita e publikimit konkursit mbetet vetëm njoftim, data, 07.04.2022 deri 06.05.2022, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 07.05.2022 deri ne 21 05.2022 ora(16:00)

Paraqitja e kërkesave: 

Aplikacionet merren Qendrën e Informimit, kati i parë ndërtesën e administ itës Komunës Malishevës, dhe i plotësuar dorëzohet personalisht Zyrën e Pranimit 

Kërkesat e rguara pas datës fundit dhe kërkesat e pakompletuarui nuk do të pranohen

Apliko
Drop files here browse files ...
Drop files here browse files ...

Shpalljet e ngjashme