Sekretar/e i/e Shkollës

50x50 komuna peje
Komuna Pejë
Publikuar
22/05/2022
Skadon
05/06/2022
Lokacioni
Pejë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008868
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 22/04/2022
Afati për aplikim: 22/05/2022 - 05/06/2022

Nё bazë tё Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, neni 67, 68 dhe 69, dhe në bazë të  Udhëzimit Administrativ 07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin  Publik, Komuna e Pejës, shpall:  

K O N K U R S  

Për plotësimin e vendit të lirë të punës  

Institucioni: Komuna e Pejës;
Drejtoria: Drejtoria e Arsimit;  

Titulli i vendit të punës:  

 1. Sekretar i Shkollës së Mesme të Lartë Gjimnazi “Bedri Pejani” Pejë 

Numri i Pozitave: Një (1);
Lloji i Pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik;
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Institucionit;
Grada/Koeficienti: Koeficienti – 6.6;
Orët e punës: 40 orë në javë;
Periudha e Kontratës: Në kohë të pacaktuar;
Kohëzgjatja e punës provuese: Gjashtë (6) muaj;  

Detyrat Kryesore:  

 1. Kujdeset për zbatimin e dispozitave ligjore dhe akteve tjera juridike në institucionin  arsimor;  
 2. Ndihmon drejtorin lidhur me organizimin dhe administrimin e aktiviteteve në  institucion;  
 3. Përgatitë shkresa, vendime, kërkesa dhe akte të tjera për shkollën sipas rekomandimeve  të drejtorit;  
 4. Kujdeset për organizimin dhe mirëmbajtjen e arkivit të shkollës;  
 5. Udhëheq punët administrative, financiare dhe teknike në shkollë;  
 6. Ndihmon drejtorin e shkollës për bashkëpunim me prindër, komunitetin dhe arsimtarët; 
 7. Kujdeset për mirëmbajtjen e dosjeve të të punësuarve në institucion;
 8. Përgatitë ndryshimet mujore për listën e pagave për të punësuarit;  
 9. Kryen punë dhe detyra tjera të caktuara nga drejtori i shkollës në harmoni në pajtim me  ligjin.  

Kushtet dhe Kualifikimi:  

 • Tё jetë shtetas i Republikës sё Kosovës;  
 • Fakulteti Juridik – 240 kredi ose i barasvlershëm me të.  

Dokumentet e nevojshme:  

 • Ekstrakti i lindjes (kopje);  
 • Diploma e noterizuar e fakultetit – (kopje);  
 • Certifikatën nga Gjykata se nuk është nën hetime (origjinali);  
 • Letërnjoftimi (kopje) dhe;  
 • Certifikata të trajnimeve (kopje).  

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 22.05.2022-06.06.2022.  

Dokumentacioni dorëzohet në kopje, pasi që i njëjti pas përfundimit të procedurave të rekrutimit nuk  kthehet.  

Tё gjithë kandidatët e interesuar, aplikacionet mund ti marrin në formë fizike në Zyrat e  Drejtorisë së Arsimit, apo ti shkarkojnë nga web faqja zyrtare e Komunës së Pejës  https://kk.rks-gov.net/peja/ dhe portali shtetëror https://konkursi.rks-gov.net/ dhe tё  plotësuara ti dorëzojnë në Zyrat e Drejtorisë së Arsimit. 

Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në  intervistë.  

Të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar studimet jashtë Republikës së Kosovës si dhe në  kolegjet private brenda Republikës së Kosovës e që konkurrojnë për këto pozita, duhet që  diplomat e tyre (gradat universitare të fituara) të jenë të njohura (nostrifikuara) nga  Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, në pajtim me Udhëzimin Administrativ,  nr.12/2018 të datës 10.09.2018, në të kundërtën komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve,  do të refuzoj çdo aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht të  konkursit.  

Mirëpriten aplikacionet prej meshkujve dhe femrave të të gjitha komuniteteve të  Republikës së Kosovës.  

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta  refuzohen.  

Rezultatet shpallen në web faqen e komunës së Pejës https://kk.rks-gov.net/peja/ dhe  në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/.  

Shpalljet e ngjashme

Operator/e për Telefoni   Prishtinë e re
27/06/2022
27/06/2022
Drejtor/e në SHFMU   Suharekë
25/06/2022
19/06/2022