Rojtar/e dhe Mirëmbajtës/e i/e Nxemjes Qendrore

kamenice komuna e1609613174666
QKMF Kamenicë
Publikuar
27/04/2022
Skadon
10/06/2022
Lokacioni
Kamenicë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008885
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 27/04/2022
Afati për aplikim: 27/05/2022 - 10/06/2022

bazë nenit 8,10 parag.2 nënparag.2.1 Ligjit Punës nr. 03/L-212, nenit 67 dhe 68 Ligjit nr.06/L-114 për Zyrtarë Publik

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të lira të punës në QKMF- Kamenicë 

Titulli i pozitës : Rojtar & Mirëmbajtës i Nxemjes Qendrore
Nr. i ekzekutuesve: një (1) ekzekutues/e
Orar i punës: 40 orë në javë
Kooeficenti: H-74 / Gr/Str. 314
Lloji i kontratës; Kontratë në kohë të pacaktuar
Vendi i Punës: Qendra Kryesore e Mjeksisë Familjare- Kamenicë
Mbikëqyrësi: Kryeinfermierja e QKMF-së

Detyrat Kryesore

 • Kujdeset për ruajtjen e objektit QKMF-;
 • Kujdeset për dhënjen dhe ruajtjen e fletëpagesave hyrje QKMF-;
 • Mirëmbajtja e nxemjes qëndrore gjatë sezonit dimrorë dhe krijimi i kushteve normale për ngrohje.
 • Mirëmbajë anën teknike - mekanike të nxemjes qëndrore prej kalldos deri te trupat punues për ngrohje.
 • Përkujdeset për lëshimin - ndezjen e kalldos ,gjatë sezonit veror bëjë pastrimin e gypave, ventilave, enëve sistemit ngrohjes qëndrore duke filluar prej kalldos deri te radiatorët, përgaditja për sezonin e dimrit. Mirëmban pompën dhe kazanin e ujërave atmosferike.
 • Gjatë sezonit veror mirëmban kopshtin e objektit dhe rrethojën.
 • Bën kërkesa për furnizim me material, pjesë të nevojshme e punës
 • Përgaditë drunjët për nxemje futja e tyre brenda objektit.

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes kandidatëve

 • jetë banorë i Republikës Kosovës Shkolla e Mesme;
 • ketë zotësi plotë për të vepruar;
 • zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • jetë i aftë pikëpamje shëndetësore për kryer detyrën përkatëse;
 • mos jetë i dënuar me vendim formës prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • mos ketë fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, pushuar sipas ligjit

Dokumentet e nevojshme 

 • Formulari i aplikimit i plotësuar
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë kopje)
 • Diplomat e kualifikimit (kopje)
 • Certifikata nuk jeni nën hetime (orgjinal)
 • Certifikata Shëndetesore per Punë - pas përzgjedhjes nga komisioni.

Dokumentet duhet jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do kërkohen me rastin e intervistimit

Mundësi barabarta punësimi për gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga gjithë personat gjinisë mashkullore dhe femërore nga gjitha komunitetet Kosovë

Afati për aplikim zgjat 15 ditë dhe fillon nga data: 27.05.2022-11.06.2022 (ora:16:00)

gjithë kandidatët e interesuar duhet t'i marrin aplikacionet dhe plotësuara dorëzohen pranë Qendrës për Shërbim me Qytetarë Kamenicë. Dokumentacioni i kandidatëve cilët nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do shqyrtohet, ndërsa intervistë do ftohen vetëm kandidatët nga lista e ngushtë. Aplikacionet pas afatit paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Apliko
Drop files here browse files ...
Drop files here browse files ...