Roje Pylli (3)

Komuna Mitrovicë e Jugut
Publikuar
19/05/2022
Skadon
02/06/2022
Lokacioni
Mitrovicë
Kategoria
Mjedis  
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008829
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 19/04/2022
Afati për aplikim: 19/05/2022 - 02/06/2022

Ne pajtim të nenit 68 parag.1, neni 79, 80, 81 dhe 82 të Ligjit nr. 06-L/114 për Zyrtarët Publik, neni 8  paragrafi 1 dhe 2, neni 10 nënparagrafi 2.1, i Ligjit nr.03/L-212 të Punës, nenit 4, si dhe dispozitave tjera të  Udhëzimit Administrativ nr. 07/2017 për Rregullimin e Procedurave për Themelimin e Marrëdhënies së  Punës në Sektorin Publik, Komuna e Mitrovicës së Jugut shpall; 

K O N K U R S P U B L I K 

 • Institucioni : Komuna e Mitrovicës
 • Drejtoria: Drejtoria për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Pyjeve
 • Titulli i vendit të punës: Roje pylli – tri (3) pozita
 • Përiudha e kontratës; Në kohë të pacaktuar
 • Kategoria funksionale/Koeficenti: 5 

Qëllimi i vendit të punës: Mbrojtja e pyjeve nga prerja ilegale, dhe raportimi për çdo lloj dëmi nga  faktorët e ndryshëm, si; dëmi nga prerja ilegale, dëmet e shkaktuara nga zjarret, erozionet, kafshet e egra,  përcjelljen dhe raportimin e gjendjës shendetësore të drunjëve, ndryshimet eventuale të strukturave pyjore  prej qfarë do faktori, etj. 

Detyrat dhe përgjegjësitë Detyrat  

 • Angazhimi i drejtperdrejt në mbrojtjen e pyjeve dhe resurseve natyrore;
 • Parashtrimi i fletparaqitjeve për vjedhje pylli, dhënia e shenimeve udhëheqësit për procedurë të  mëtutjeshme;
 • Evidentimi i të dhënave në ditarin e punës dhe librin e cungjeve;
 • Informimi i personave përgjegjës për mbrojtjen e pyjeve nga vjedhje, uzorpimet, zjarret,  sëmundjet dhe pjesëmarrje direkte në parandalimin e tyre;
 • Bashkëpunimi me stafin teknik dhe me shefin e njësisë për mbrojtjen e mirëfillt të pyjeve;
 • Përfaqësimi i lëndëve-fletëparaqitjeve për vjedhje të pyllit, në gjykata në cilësinë e dëshmitarit;
 • Bashkëpunimi me Policinë për ndërprerjen e dëmit pyjor si dhe identifikimin e saktë të palëve  dëmtuese

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim: Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës  të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë përgatitjen e nevojshme shkollore dhe  aftësitë fizike që kërkohen për pozitën përkatëse. 

Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

Shkollimi i kërkuar: Përgatitja e mesme shkollore. 

Dokumentet e kërkuara; diplomë e noterizuar e shkollës së mesme, drejtimi i pylltarisë, në mungesë të  këtij drejtimi kërkohet diplomë e shkollës së mesme në drejtime tjera, kopje e leternjoftimt, extrakti i  lindjes, si dhe dëshmi nga gjykata se nuk jeni i denuar apo nën hetime për vepër penale. 

Aftësitë / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen: Shkathtësi të mira komunikimi, të jetë në gjendje të  punoj nën presion, të ketë etikë në punë dhe integritet të lartë pune, aftësi vendimmarrëse, raportuese dhe i  gatshëm të marrë përgjegjësi. 

Informata të përgjithshme : 

Aplikacionet merrën dhe dorëzohen me dokumente të kompletuara në Zyrën nr.10 në Komunën e  Mitrovicës. Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen. Data  e njoftimit në veb faqen; konkursi.rks-gov.net është prej dt; 19.04.2022 deri me dt;18.05.2022, ndërsa data  e aplikimit është nga data 19.05.2022 deri me datën 02.06.2022. Përveq veb faqes unuike të procedurave të  konkurimit, konkursi publikohet edhe në ueb-faqe zyrtare të Komunës https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/

Dokumentet e dërguara pas afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohën  nga Komisioni. 

Apliko
Drop files here browse files ...
Drop files here browse files ...