Roje Pylli

Skenderaj Komuna e1656091427742
Komuna Skenderaj
Publikuar
17/06/2022
Skadon
31/07/2022
Lokacioni
Skenderaj
Kategoria
Mjedis  
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00009249
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 17/06/2022
Afati për aplikim: 17/07/2022 - 31/07/2022

bazë Vendimit të Kryetarit nr.02-111/01-002673622 dt.13.06.2022 për lejimin e shpalljes se Konkursit në baze nenit 68 paragrafi.1, neni 79, 80, 81 dhe 82 Ligjit nr. 06-L/114 për Zyrtarët Publikë, neni 8 paragrafi 1 dhe 2, neni 10 nenparagrafi 2.1, i Ligjit nr.03/L-212 Punës, nenit 4, si dhe dispozitave tjera Udhëzimit Administrativ nr. 07/2017 për Rregullimin e Procedurave për Themelimin e Marrëdhënies së Punës në Sektorin Publik , NIMBNJ Skenderaj publikon këtë

KONKURS 

Titulli i vendit punës: Roje Pylli
Institucioni: Komuna Skenderaj
Drejtoria: Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural
Lloji i pozitës: Nëpunës Administrativ dhe Mbështetës
Numri i pozitave: Një (1)
Titulli i mbikëqyrësit: Shefi i sektorit
Koeficienti: 4.5
Orari i punës 40 orë javë
Kohëzgjatja e kontratës sipas Ligjit Punës nr.03/L-212

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Bënë mbrojtjen e pyllit nga prerja ilegale 
 • Ndalon çdo person qe merr veprime kundërligjorë ne pyje dhe toka pyjore 
 • Merr pjesë regjistrimin e terreneve dhe raste zjarreve lajmëron zjarrfikësit 
 • Bën dorëzimin e dhënave nga terreni për shefin e sektorit pyjeve 
 • Kontrollon vendosjen e rendit pyjor 
 • Bën reduktimin e trungjeve pyjet e ulta pronë shtetërore dhe private 
 • Harton gjendjen periodike dhe vjetore punëve kryera dhe njëjtat i dorëzon te shefi i sektorit të pylltarisë 
 • Kryen edhe detyra tjera profesionale në pajtim me ligjet dhe rregulloret aktuale të cilat me arsye mund kërkohen kohë pas kohe nga mbikëqyrësi 

Kualifikimi dhe shkathtësitë e kërkuara: 

 • Shkolla e mesme
 • jetë i gatshëm të punoj nën presion;

Çdo aplikues duhet plotësoi dhe dorëzoi dokumentacionin me sa vijon

 • Fletë aplikacionin e plotësuar
 • Dokumentacionin mbi përgatitjen dhe kualifikimin /kopje/ e noterizuar( vërtetuar )

Aplikacionet merren dhe dorëzohen me dokumentet e kompletuara zyrën pritëse Komunën e Skenderajt. Kërkesat e dërguara pas afatit nuk pranohen si dhe aplikacionet e pakompletuara nuk do te shqyrtohen 

Informata të përgjithshme:

Aplikacionet merrën dhe dorëzohen me dokumente kompletuara në Komunën e Skenderajt Kërkesat e dërguara pas datës fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do te pranohen.

Data e njoftimit veb faqen; konkursi.rks-gov.net është prej dt; 17.06.2022 deri me dt;16.07.2022, ndërsa data e aplikimit është nga data 17.2022 deri me datën 31.07.2022 Përveq Web faqes unike procedurave konkurrimit, konkursi publikohet edhe ueb-faqe zyrtare Komunës. Dokumentet e dërguara pas afatit dhe ato pakompletuara nuk do shqyrtohen nga Komisioni

Apliko
Drop files here browse files ...
Drop files here browse files ...