Roje Pylli

64x64 gjakove gjakova komuna e gjakoves
Komuna e Gjakovës
Publikuar më
07/01/2021
Qyteti
Gjakovë
Kategoria
Sigurim  
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Duke u bazuar në Ligjin për Zyrtarët Publik Nr.06/L-114, Ligjit të Punës Nr.03/L-212 dhe nenit 2 paragrafi 2 të Statutit të Komunës, Komuna e Gjakovës shpall:

SHPALLJE E REKRUTIMIT

 • Titulli i vendit të punës: Roje Pylli (në rajonin e Hasit)
 • Institucioni: Komuna e Gjakovës
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural
 • Numri i Pozitave: (1) një
 • Grada/Koeficienti: sipas koeficientit 4.5
 • Kohëzgjatja e emërimi: E pacaktuar

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Mbrojtja e  pyjeve  dhe  tokave pyjore nga  prerjet  ilegale,  zjarret pyjore    dhe sëmundjet e pyjeve;
 • Të ruaj nga dëmtimet rrugët pyjore dhe objektet pyjore;
 • Përcjellë realizimin e planeve operative të shfrytëzimit, mbrojtjes, ngritjes dhe ndërtimit të Infrastrukturës pyjore;
 • Merr pjesë në damkosjen e masës drusore në ngastrat e parashikuara;
 • Dhënja e dokumentit përcjellës (flete përcjellja e transportit);
 • Përgatit fletëparaqitjet për veprimet ilegale të prerjes, nxjerrjes, grumbullimit, përpunimit të materialit drunor dhe të njëjtat i dërgon në Gjykatën kompetente;
 • Kryen edhe punë të tjera të kësaj natyre sipas udhëzimeve të mbikëqyrësit.

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas

Shkollimi i kërkuar: Shkollimi i mesëm;

Aftësitë dhe atributet tjera: 

 • Aftësi dhe shkathtësi fizike për ecje në terrene malore;
 • Të ketë aftësi të mira për komunikime ndër-njerëzore dhe të jetë i gatshëm të punojë me orar fleksibil të punës;

Dokumentet e kërkuara: 

Diploma mbi kualifikimin e noterizuar, Diplomat e lëshura nga Institucionet Shkollore jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuara (kopje); Vërtetimi për përvojën e punës (kopje nëse ka); Certifikata që nuk jeni nën hetime (origjinal); Dokumenti i identifikimit (kopje).

Dokumentet e pranuara nuk kthehen.

Puna provuese: 12 muaj.

Afati dhe mënyra e aplikimit:

30 ditë nga dita e publikimit të konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 07.01.2021 deri 21.01.2021 (16:00)

Paraqitja e kërkesave:

Aplikacionet merren në Qendrën e Informimit, kati përdhesë në ndërtesën e administratës së Komunës së Gjakovës si dhe mund të shkarkohet nga ueb-faqja zyrtare e Komunës së Gjakovës, dhe i plotësuar dorëzohet personalisht në Zyrën e Pranimit apo të dërgohen me postë në këtë adresë: Komuna e Gjakovës, Rr. “UÇK” nr. 53, 50000 Gjakovë,

Rezultatet shpallën në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

Listime të ngjashme

Roje   Pejë
20/01/2021