Roje Pyelli (3)

komuna suhareke 150x150 1 e1605092574198
Komuna e Suharekës
Publikuar më
06/04/2021
Qyteti
Suharekë
Kategoria
Sigurim  
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të nenit 79 dhe 80 të Ligjit NR-06/L-114 për zyrtarët publik, nenit 8 alineja 1 dhe 2 të ligjit të punës Nr- 03/L-212 , dhe sipas Udhëzimit Administrativ Nr- 07/2017 për Rregullimin e Procedurave për Themelimin e Marrëdhënies së Punës në Sektorin Publik , Zyra e Personelit shpallë këtë:

K O N K U R S

Vendi i punës: Roje Pylli – Tri (3) - Pozita
Përgatitja Profesionale: Kualifikimi Shkolla e Mesme
Drejtoria: Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Pylltari
Lloji i pozitës : Nëpunës Administrativ dhe Mbështetës
Paga Mujore : Koeficienti 4.5
Orari i Punës:
I plotë
Periudha e Kontratës: Me kohë të pacaktuar
Kohëzgjatja e punës provuese:
Gjashtë (6) muaj:

Qëllimi i vendit të punës: Angazhimi i drejtëpërdrejtë në mbrotjen e pyjeve dhe resurseve tjera natyrore.

Detyrat dhe përgjegjësit kryesore :

 1. Të ruaj pyjet nga prerjet ilegale, dëmtimet, pyllëzimet;
 2. Të ruaj nga shkatërrimet e rrugëve pyjore depove etj;
 3. Të ruaj shenjat e kufijeve të pyjeve;
 4. Të parandalojë gjuetin ilegale si dhe të mbrojë kafshët e egra në pyje ;
 5. Të kryej procedurat e qarkullimit të masës drusore;
 6. Të zbatoje planin për mbrojtje kundër zjarreve;
 7. Është i obliguar në shuarjen e zjarrëve në pyje dhe të informoje organet përgjegjëse;
 8. Bënë fletëparaqitje për veprimet ilegale në pyje etj :
 9. Kryen edhe punë tjera sipas urdhërit të eprorit;

Kushtet:

 • Të ketë përgatitje Shkolla e Mesme
 • Aftësi të komunikoj lirshëm me qytetaret dhe stafin menaxhues dhe atë vartës.
 • Preferohen trajnime dhe kualifikime të tjera që ndërlidhen me vendin punës.

Shkathtësitë: Të ketë aftësi Psiko Fizike

Dokumentacioni i kërkuar:

 • Fotokopja e vërtetuar e Diplomës se Shkollës së Mesme (kopja e noterizuar),
 • Dëshmi lidhur me programet trajnuese
 • Ekstraktin e Lindjes
 • Fotokopjen e Letërnjoftimit
 • Certifikatën që ndaj tij/ asaj nuk zbatohen

Komuna e Suharekës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Aplikacionet e pa kompletuara sipas kushteve të konkursit si dhe ato qe arrin pas afatit nuk do të merren në shqyrtim.

Aplikacionet do të merren zyrën e Personelit Nr-11 dhe dorëzohen ne Zyrën Pritëse. Data e njoftimit në portalin shtetëror www.konkursi.rks-gov.net është prej datës 04.03.2021 deri me datë 03.04.2021, ndërsa data e aplikimit është nga data 05.04.2021 deri me datë: 19.04.2021.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë pas publikimit në mjetet e informimit

Listime të ngjashme

Roje Pyelli   Shtërpcë e re
12/04/2021
Roje Pyelli   Shtime
06/04/2021