Roje Pyelli (2)

kacanik 150x150 e1620113906267
Komuna e Kaçanikut
Publikuar më
29/05/2021
Qyteti
Kaçanik
Kategoria
Mjedis  
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 30/04/2021
Afati për aplikim: 31/05/2021 - 14/06/2021

Komuna e Kaçanikut në mbështetje të nenit 79,80, 81 të Ligjit Nr.06JL-1 14 për zyrtarët publikë, nenit 8 të Ligjit të punës Nr.037L-212 dhe Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr. 0712017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, më datë 30.04.2021 shpallë:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS

Titulli i vendit të punës: Roje pylli
Numri pozitave: Dy (2)
Koeficienti Grada: 4511
Drejtori Drejtoria për bujqësi, zhvillim rural dhe pylltari
Njësia/sektori: Sektori i pylltarisë
Kohëzgjatja e emërimit: - Një me afat të pacaktuar dhe një me afat të caktuar -njëvjeçare

Përshkrimi i përgjithshëm i detyrave të punë:

1. Të ruaj dhe parandalojë vjedhjen, shkatërrimin, dëmtimin e drurëve, kulturave pyjore, pyllëzimet dhe produktet jodrunore:
2. Të legjitimoj personat që janë duke ndërmarrë veprime në pyje dhe toka pyjore në kundërshtim me Ligjin për pyjet:
Të kontrolloj të gjitha llojet e automjeteve dhe ngarkesat tjera me të cilat transportohet druri dhe prodhimet jodrunore:,
4. Të kontrolloj të gjitha vendet ku dyshohet se mund të ketë masë drunore të prerë ilegalisht”:
5. Përkohësisht të konfiskojë masën drunore të prerë ilegalisht, mjetet me të cilat është kryer prerja:
6. Inicon procedura kundërvajtëse në Gjykatat kompetente dhe ushtron fletëparaqitje në prokurori për vepër penale, harton procesverbale dhe raporte:
7. Vëzhgon dhe informon personin përgjegjës dhe inspektorin e pyjeve për çdo ndryshim të gjendjes shëndetësore (paraqitjen e sëmundjeve dhe dëmtuesve të ndryshëm):
8. Kujdeset për mbrojtjen e pyjeve nga zjarret, parandalon gjuetinë jo ligjore, përkujdeset për mbrojtjen e kafshëve të egra dhe objekteve përcjellëse:
9. Raporton te organi përgjegjës komunal për mbrojtjen e pyllit:

Kërkesat e përgjithshme për pranimin e zyrtarëve publik janë:

- Të jetë shtetas i Republikës së Koso 5 ketë zotësi të plotë për të vepruar, të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare në pajtim me Ligjin për gjuhët, të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse, të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje, të mos ketë në fuqi asnjë masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij ligji.

Përveç kushteve të përgjithshme të cekura më lartë kandidatët duhet t'i plotësojnë edhe këto kërkesa:
- Te ketë kryer shkollën e mesme.

Formularët e aplikimit mund të merren në linkun https://konkursi.rks-gov.net/ dhe web faqen komunale si dhe ne  Qendrën për shërbim me qytetar, kati përdhesë ku edhe dorëzohen.

Afati për pranimin e aplikacioneve është 15 ditë duke filluar prej datës 31.05.2021 deri më 14.06.2021

Së bashku me aplikacionin kandidatët duhet të bashkangjitin edhe dokumentacionin si në vijim:

1. Kopjen e vërtetuar të Diplomës, për nivelin përkatës të kualifikimit
3. Kopja e letërnjoftimit, ekstrakin e lindjes, dëshminë se nuk është nën hetime
4. Dëshminë shëndetësore (pas përzgjedhjes )
5. Dëshminë për përvojën e punës nëse ka (nuk është obligative)

Pas vlerësimit të kandidatëve Njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore publikon listen e kandidatëve fitues në linkun https://konkursi.rks-gov.net/ dhe vveb-faqen komunale

“Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në shërbimin civil dhe publik të Kosovës, siç specifikohet në Ligj”,

“Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen”,

Të gjitha dokumentet e dorëzuara siç kërkohen nga shpallja e konkurimit, kandidati, përmes aplikacionit, vetdeklaron se janë të vërteta dhe mban përgjegjësi për vërtetësinë e tyre. Deklarimi i rrejshëm paraqet shkak për përjashtimin nga procedura e pranimit.

Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listen e ngushtë do të kontaktohen. Për çdo informacion kandidatët mund të kontaktojnë zyrën e personelit.

Listime të ngjashme

Roje Objekti   Klinë
20/09/2021