Roje Pyelli

komuna shterpce e1618209168340
Komuna e Shtërpcës
Publikuar më
12/04/2021
Qyteti
Shtërpcë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

RN00006518
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 12/03/2021
Afati për aplikim: 11/04/2021 - 19/04/2021

Në bazë të nenit 79 dhe 80 të Ligjit nr. 06/L-114 mbi zyrtarët publik, nenit8 të Ligjit mbi punën nr. 03/L-212, nenit 4 të Rregullores administrative nr. 07/2017 mbi procedurat e themelimit të marrëdhënies së punës në sektorit publik, shefi i personelit shpall këtë:

KONKURS 

Institucioni: Komuna Shtërpcë
Titulli i vendit të punës: Roje pylli
Numri i pozitës: 1
Drejtoria: Zhvillimi ekonomik (njësia e pylltarisë)
Kategorija/koeficijent: 4,5
Kohëzgjatja e kontratës: të pacaktuar-perudha provuese (1) vit

Përshkrimi i punës dhe përgjegjësitë:

 • Pjesëmarrje në mbrojtjen e pyjeve dhe burimeve të tjera natyrore
 • Bashkëpunim me teknikë për mbrojtjen e pyjeve nga prerjet ilegale dhe rojeve të pyjeve në kufi me rajonin
 • Raportimi mbi vjedhjen e pyjeve dhe pjesëmarrja në bashkëpunim të mëtejshëm me autoritetet kompetente
 • Përfaqësimi i ankesave në gjykatë në prani të dëshmitarëve
 • Mbajtja e një ditari pune dhe regjistrimi i të dhënave zyrtare
 • Njoftimi në kohë i të gjitha llojeve të dëmit personave përgjegjës
 • Kontrolli i trafikut të paligjshëm dhe ndihma në procedurën e sekuestrimit
 • Monitorimi i punëve private në prerjen e pyllit, si dhe kryerjen e detyrave të tjera të eprorëve

Kualifikimi dhe përvoja e punës:

 • Diploma e shkollës së mesme nga fusha e pylltarisë ose fusha relevante
 • Së paku dy vite përvoj pune
 • Njohja e gjuhëve lokale të cilat janë në përdorim
 • Aftësia e komunikimit me qytetarë dhe administratën
 • Aftësiapër pune ekipore

Dokumentet e nevojshme:

 • Kopje e vërtetuar e diplomës
 • Kopje e letërnjoftimit
 • Certifikata e lindjes
 • Vërtetimi nga gjykata që kandidati nuk është nër hetime
 • Vërtetimi për përvojën e punës

Konkursi mbetet i hapur për 15 ditë pas shpalljes. Kandidatët e interesuar mund të marrin aplikacionin në qendër për shërbime qytetare çdo ditë pune nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 3 pasdite ose t'i shkarkojnë ato në faqen zyrtare të Komunës së Shtërpcës https://kk.rks-gov.net/shterpce ose portalin shtetëror https: https://konkursi.rks-gov.net. Aplikimet e dërguara me postë dhe me datën e ditës së fundit të konkursit dhe që mbërrijnë jo më vonë se 4 ditë pas përfundimit të tij do të konsiderohen të vlefshme. Shërbimi Publik i Kosovës është në shërbimi të të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe pret aplikime nga të dy gjinitë nga i gjithë komuniteti.

Vetëm ata kandidatë që plotësojnë kërkesat e konkursit do të ftohen në intervistë.

Listime të ngjashme

Roje   Fushë Kosovë
28/05/2021