Roje Pyelli

drenas logo e1558609641693
Komuna e Drenasit
Publikuar më
17/03/2021
Qyteti
Drenas
Kategoria
Sigurim  
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në mbështetje të nenit 67 dhe 68 të Ligjit NR.06JL-114 për Zyrtarët Publik, si dhe nenit 8 të
Ligjit nr.037L-212 , Komuna e Drenasit shpall:

KONKURS

Institucioni: Komuna e Drenasit:
Drejtoria: Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural
Titulli i vendit te punes: Roje te Pyllit.
Numri i Pozitave: Nje (1)
Titulli i Mbikëqyrësit: Udhëheqësi i Sektorit për Pylltari
Grada/Koeficienti: Koeficienti — 4.5
Orët e punës: 40 orë në javë
Periudha e Kontratës: Në kohë të pacaktuar
Kohëzgjatja e punës provuese: Gjashtë (6) muaj:

Përshkrimi i shkurtër i detyrave dhe përgjegjësive:

 • Ruajtja e pyjeve si resurse kombëtare:
 • Ruajtja e pyjeve nga vjedhjet, shkatërrimet, dëmtimet etj:
 • Ruajtja e pyjeve private nga prerjet ilegale:
 • Ruajtja e kufijve të terrenit pyjor :
 • Parandalimi i gjuetisë ilegale:
 • I kryen procedurat e qarkullimit të masës drunore
 • Bënë fletëparaqitje për dëmtuesit e pyjeve
 • Për punën e tij i përgjigjet Udhëheqësit të Sektorit të Pylltarisë dhe Drejtorit të Drejtorisë.

Kualifikimi profesional, aftësitë:

Shkolla e mesme e kryer:
Trajnime nga fusha përkatëse.

Dokumentet e nevojshme:

 • Diploma e shkollës së mesme — (kopje)
 • Ekstrakti i lindjes (kopje)
 • Certifikatën nga Gjykata se nuk është nën hetime (origjinal)
 • Letërnjoftimi (kopje) dhe
 • Certifikata të trajnimeve (kopje).

Konkursi mbetet i hapur 8 ditë, prej datës 17.03.2021 deri 24.03.2021.

Të gjithë kandidatët e interesuar, aplikacionet mund ti marrin në formë fizike në Qendrën për
Shërbim me Qytetarë, apo ti shkarkojnë nga vveb faqja zyrtare e Komunës së Drenasit
dhe portali shtetëror https://konkursi.rks-gov.net/ dhe të plotësuara ti dorëzojnë në Qendrën për Shërbim me Qytetarë në Komunën e Drenasit në sportelin 10-12, kati i parë.

Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në
intervistë. Diploma duhet të jetë e noterizuar, në të kundërtën komisioni gjatë selektimit të
aplikacioneve, do të refuzoj çdo aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht të konkursit.

Mirëpriten aplikacionet prej meshkujve dhe femrave të të gjitha komuniteteve të Republikës
së Kosovës.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Listime të ngjashme

Roje Pyelli   Shtërpcë e re
12/04/2021
Roje Pyelli (3)   Suharekë
06/04/2021
Roje Pyelli   Shtime
06/04/2021