Roje Pyelli (2)

komuna e podujeves 150x150 1 e1605092554284
Komuna e Podujevës
Publikuar më
04/05/2021
Qyteti
Podujevë
Kategoria
Sigurim  
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Bazuar në Nenet 79, 80 dhe 81 të Ligjit për Zyrtarët Publik të Republikës së Kosovës, Nenit 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 të Punës dhe Udhëzimit Administrativ nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Komuna e Podujevës shpall:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural
POZITA : Roje Pylli 2 (dy) pozita)

KOEFICIENTI: 5
LLOJI I POZITËS : I karrierës, (Periudhë provuese 6 muaj)
ORARI I PUNËS : 40 orë në javë
MBIKËQYRËSI : Drejtori i Drejtorisë

Përshkrimi i detyrave të punës :

 • Ruajtja e pyjeve nga shfrytëzimi ilegal, dëmtimi, shktërrimi dhe format tjera të shfrytëzimit ilegal të pyjeve dhe tokave pyjore
 • Mbrojtja e pyjeve nga zjarri, dëmtuesit dhe sëmundjet me origjinë fitopatologjike dhe entomologjike
 • Të parandalojë gjuetinë ilegale, të përkujdeset mbi mbrojtjen e kafshëve të egra si dhe mbrojtjen e objekteve në terenet e gjuetisë,
 • Të kryej procedurën e qarkullimit të masës drusore dhe kontrollimin e transportit të prodhimeve drunore dhe jo drunore të pyjeve,
 • Të ndalojë kullotjen ilegale, dëmtimet nga kullotja, nxjerrjen e gurëve, zhavorit, rërës, dheut dhe deponimeve, mbeturinave në pyje pa lejen e organit përgjegjës,
 • Të bëj fletëparaqitje për veprimet ilegale të prerjes, nxjerrje, grumbullimit, përpunimit të materialit drunor dhe jo drunor dhe të njëjtat ti dërgojë në Gjykatat kompetente,
 • Të konstatojë identitetin e personit i cili ka shkaktuar dëmin në bazë të letërnjoftimit apo dokumentet tjera përkatëse, gjësendet me të cilat ka kryer veprën, përkohsisht ta konfiskoi masën drusore të prerë dhe mjetin transportues derisa të përfundon procedura gjyqësore,
 • Rregullisht dhe në mënyrë të saktë të mbajë ditarin e punës dhe librin e trungjeve,
 • Të kontrollojë shfrytëzimin e pyjeve në ngastrat e lejuara për shfrytëzim në pyjet publike,
 • Të bëjë zëvendësimin e rojtarit tjetër gjatë kohës së pushimit vjetor

Kualifikimi i kërkuar: 

 • Diplomë e shkollës së mesme.

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDITATËT

Dokumentet e Kërkuara:

 • Diploma e kualifikimit përkatës
 • Kopja e Letërnjoftimit
 • Certifikatën që nuk jeni nën hetime
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor që dëshmon se gjendja e kandidatit është pa probleme shëndetësore (Kjo dëshmi sillet pas pranimit në mardhënje pune të kandidatit)
 • Dokumentet i dërgoni fotokopje sepse të njëjtat nuk kthehen.

Afati i aplikimit:

Data e njoftimit në webfaqen unike të procedurave të konkurimit https://konkursi.rks-gov.net  është prej  dt. 31.03.2021 deri me dt.30.04.2021.

Afati për paraqitjen e aplikacioneve është 15 ditë, nga data 05.05.2021 deri me datën 20.05.2021.

Përveç web faqes unike të procedurave të konkurimit, konkursi publikohet edhe në web-faqe zyrtare të  Komunës.

Komuna e Podujevës ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Fletëaplikacionet merren në Qendrën e Shërbimit për Qytetarë, në ndërtesën e Kuvendit të Komunës.

Kërkesat me dokumente të kompletuara dorëzohen në Qendrën e Shërbimit për Qytetarë. Për çdo informatë plotësuese mund të kontaktoni me Zyren e Personelit, në këtë numër të telefonit 038 200 41-014.

Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

Listime të ngjashme

Roje Objekti   Podujevë
22/07/2021
Roje   Istog
22/07/2021
Roje   Pejë
13/07/2021