Roje Pyelli (2)

64x64 gjakove gjakova komuna e gjakoves
Komuna e Gjakovës
Publikuar më
12/05/2021
Qyteti
Gjakovë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Duke u bazuar në Ligjin numër 06/L-114 për Zyrtarët Publikë, Ligjin e Punës numër 03/L-212, dhe nenin 2 paragrafi 2 të Statutit të Komunës, Komuna e Gjakovës shpall:

S H P A L L J E E   R E K R U T I M I T

Njësia: Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural
Titulli i vendit të punës: Roje Pylli (në rajonin e Rekës së Keqe dhe Dushkajës)
Niveli i pagesës: sipas koeficientit 4.5
Numri i ekzekutuesve: 2 (dy)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Mbrojtja e pyjeve dhe tokave pyjore nga prerjet ilegale, zjarret pyjore dhe sëmundjet e pyjeve;
 2. Të ruaj nga dëmtimet rrugët pyjore dhe objektet pyjore;
 3. Përcjell realizimin e planeve operative të shfrytëzimit, mbrojtjes, ngritjes dhe ndërtimit të Infrastrukturës pyjore;
 4. Merr pjesë në damkosjen e masës drusore në ngastrat e parashikuara;
 5. Dhënja e dokumentit përcjellës (flete përcjellja e transportit);
 6. Përgatit  fletëparaqitjet      për veprimet ilegale të prerjes, nxjerrjes, grumbullimit, përpunimit të materialit drunor dhe të njëjtat i dërgon në Gjykatën kompetente;
 7. Kryen edhe punë të tjera të kësaj natyre sipas udhëzimeve të mbikëqyrësit.

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas

Shkollimi i kërkuar: Shkollimi i mesëm;

Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera:

 • Aftësi dhe shkathtësi fizike për ecje në terrene malore;
 • Të ketë aftësi të mira për komunikime ndër-njerëzore dhe të jetë i gatshëm të punojë me orar fleksibil të punës;

Kohëzgjatja e kontratës: në kohë të pacaktuar.

Puna provuese: 12 muaj.

Dokumentet e kërkuara:

Diploma mbi kualifikimin e noterizuar, Diplomat e lëshura nga Institucionet Shkollore jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuara (kopje); Vërtetimi për përvojën e punës (kopje); Certifikata që nuk jeni nën hetime (origjinal); Dokumenti i identifikimit (kopje).

Dokumentet e pranuara nuk kthehen.

Afati dhe mënyra e aplikimit:

30 ditë nga dita e publikimit të konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 12.05.2021 deri 26.05.2021 (16:00)

Paraqitja e kërkesave:

Aplikacionet merren në Qendrën e Informimit, kati përdhes në ndërtesën e administratës së Komunës së Gjakovës si dhe mund të shkarkohet nga ueb-faqja zyrtare e Komunës së Gjakovës, dhe i plotësuar dorëzohet personalisht në Zyrën e Pranimit apo të dërgohen me postë në këtë adresë: Komuna e Gjakovës, Rr. “UÇK” numër 53, 50000 Gjakovë, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Kati III.

Rezultatet shpallën në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

Listime të ngjashme

Roje   Fushë Kosovë
28/05/2021