Roje Objekti

komuna decan logo e1612521714314
Komuna Deçan
Publikuar
04/04/2022
Skadon
04/05/2022
Lokacioni
Deçan
Kategoria
Sigurim  
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008616
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 16/03/2022
Afati për aplikim: 20/04/2022 - 04/05/2022

Në bazë të Ligjit të Punës të Republikës se Kosovës Nr. 03/L-2I2, nenit 8, paragrafi 1 dhe 2, Ligji Për Zyrtarët Publikë Nr. 06/L-l 14, neni 64, parag. I, neni 67 parag. 5 dhe Udhëzimi Administrativ (MPMS) Nr. 07/2017 Për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik Kryetari i Komunës Shpall këtë:

KONKURS I JASHTËM

Institucioni: Komuna e Deçanit
Drejtoria: Administratë
Titulli i vendit të punës:  Roje Objekti
Koeficienti- 4
Numri/ekzekutues: 1 (një) Punëtor

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Sigurimi fizik i Objektit te komunës gjate natës, ditëve jo te punës si dhe feslave Shtetërorë;
  • Kryerja e punëve ne baze le kërkesave te Drejtoril për Administratë;
  • Bashkëpunimi me Policinë e Kosovës rreth detyrave ne pune, dhe përgjegjësive te punës;
  • Të njoftoj me kohe për problemet apo vështirësitë në pune.

Kualiflkimet dhe shkathtësitë e kërkuara:

  • Shkathtësi për të organizuar punën e vet;
  • Aftesi komunikimi;

Shkollimi i kërkuar: Shkolla e Mesme

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim: Të drejte aplikimi kane të gjithë shtetasit e Republikës se Kosovës të moshës madhore të cilët kane zotësi për të vepruar. kane përgatitjen e nevojshme shkollore dhe aftësi flzike qe kërkohet për pozitën përkatëse.

Proeedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur për të gjithë kandidatet e interesuar.

Marrja dhe dorëzimi i aplikaeioneve: Aplikacionet merren dhe dorëzohen në ndërtesën e Komunës pranë: Zyrës Pritëse.

Konkursi mbetet i hapur 15 dite, nga ditae publikimit nga data: 04-04-2022 deri 19-04-2022.

Aplikacionit i bashkëngjitet: kopja e dokumentacionil mbi kualiflkimin, Ekstraktin e lindjes, Kopja e Letërnjoflimit, certilikata qe nuk është nen hetime.

Kandidatet të cilët për/.gjidhen ne listën e ngushte për interviste njoftohen me shkrim ose në telefon në afat ligjor, kandidatet janë të obliguar qe të sjellin me vete dokuinentet origjinale mbi kualiflkimin, trajnimet dhe të gjitha ato dokumente të cilat janfi dorëzuar ne aplikacion, dhe të cilat duhet të verifikohen nga Komisioni intervistues.

“Ligji i Punfis i Republikës se Kosovës u shërben të gjilhfi banorëve të Kosovës dhe mirfipret aplikimet nga femrat dhe meshkujl e të gjilha komunileteve të Kosovës”

Shpalljet e ngjashme

Roje Pylli   Skenderaj
17/06/2022
06/06/2022