Roje

hidrodrini 1 e1600241647201
Hidrodrini
Publikuar më
01/12/2021
Qyteti
Pejë
Kategoria
Sigurim  
Lloj listimi
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Bazuar nenin 8 Ligjit Nr.03/L-212 Punës, nenit 4 UA 07/2017 për rregullimin e procedurave konkursit sektorin publik nenit 4 Rregullores mbi Marrëdhënjen e Punës punëtorëve KRU Hidrodrini" Sh. A. Pejë, Kryeshefi Ekzekutiv i Kompanisë publikon këtë

RISHPALLET KONKURSI 

Pozita : Roje Radavc NjO Pejë.
Ekzekutues : 1 (Një)
Kohëzgjatja e kontratës: Kontrata lidhet për kohë caktuar (6 mujore ), me mundësi vazhdimi varësisht nga angazhimi i punësuarit

Detyrat dhe përgjëgjesitë: 

 • Te zbatoje me korrektësi dhe përgjegjësi disiplinën pune dhe zbatimin e detyrave ngarkuara;
 • raportoj mbi gjendjen e lënë, gjatë ndrrimit tij.
 • rast Avarisë ne Kompani ndërmerr masa preventive.
 • raportoj me kohë për çfarëdo defekti paisje.
 • Të mbajë vendin e punës te pastër dhe rregullt.
 • mos lejoj personat e paautorizuar hynë objekt.
 • Për çdo rast rrezikut informoj menaxherin dhe organet përgjëgjëse.
 • Kryen edhe detyra tjera përputhje me ligjet dhe rregulloret cilat mund kërkohen në mënyrë arsyeshme kohë pas kohe nga mbikqyrësi

Kërkesat/Kualifikimet Profesionale: 

 • Diploma e shkollës mesme;
 • ketë aftësi mira komunikuese;
 • Kopja letërnjoftimit;
 • Çertifikatën kandidati nuk është nën hetime;
 • Dëshmi për përvojën e punës

Aplikacionet mund merrenë zyrën Burimeve Njerëzore te KRU "Hidrodrini"Sh. A. Rr" Lekë Dukagjini" Nr.156 Pejë dhe Web-faqenHidrodriniSh. A. www.hidrodrini.com.

Aplikacionit i bashkangjiten kopje dokumentacionit mbi kualifikimin, për përvojen e punës, dokumente tjera nevojshme kërkon vendi i punës për cilën konkurrojnë kandidatët. Aplikacioni dhe dokumentet përcjellëse dorëzohen KRU Hidrodrini" Sh. A. Zyra e Burimeve Njerëzore pliko mbyllur adresën: Rr. Lekë Dukagjini" nr. 156 - Pejë (afër Patrikanës Pejës). Shpallja do jetë e hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e publikimit, shtypin ditore dhe Web-faqen www.hidrodrini.com

Kandidatët ftohen intervistë janë të obliguar sjellin me vete dokumentet origjinale për verifikim para komisionit intervistues. Kandidatët hyjnë përzgjedhje ngushtë, do informohen lidhur me intervistën nëpërmjet telefonit ose me shkrim afat ligjor nga zyra e Burimeve Njerëzore. Aplikacionet e derguara pas afatit cekur lartë nuk do pranohe .Dokumentat jo të kompletuara do refuzohen. KRU HidrodriniSh. A. ofron mundesi barabarta punësimit për gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës

 

Listime të ngjashme

Roje   Istog
11/01/2022
Roje (4)   Pejë
11/01/2022