Ritender – Renovimi i 12 ndërtesave

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Ministria e Ekonomisë
Publikuar
06/06/2022
Skadon
04/07/2022
Lokacioni
Kosovë
Kategoria
Lloji
Tendera  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Ftesë për Oferta 

  • Punëdhënësi: Ministria e Ekonomisë (ME), Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë  (AKEE)
  • Projekti: Projekti i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë dhe Energji të Ripërtëritshme  PKEEER)
  • Titulli i kontratës: Ritender - Renovimi i 12 ndërtesave.
  • Vendi: Prishtinë, Kosovë
  • Nr. i Huasë /Nr. i Kredisë / Nr. i Grantit: 55080XKRFB 
  • Nr.: KEEREP/1A6-R
  • Lëshuar më: Qershor 06, 2022 

Ministria e Ekonomisë dhe Mjedisit (MEE)/ Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë  (AKEE), ka pranuar financimin nga Banka Botërore për koston e Projektit të Kosovës për  Efiçiencë të Energjisë dhe Energji të Ripërtëritshme (PKEEER), dhe synon të aplikojë një pjesë  të shumës për pagesat sipas kontratës për: Ritender - Renovimin e 12 ndërtesave

Ministria e Ekonomisë dhe Mjedisit (MEE), Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë  (AKEE), tani i fton ofertuesit e kualifikuar që të dorëzojnë ofertat e mbyllura për: Ritender - Renovimin e 12 ndërtesave. 

LOTI 1

1 Pjesa lidhëse ndërmjet Klinikës së Kirurgjisë dhe ORL-së,  Prishtinë,
2  Klinika e Pediatrisë, Prishtinë,
3  Psikiatria e Fëmijëve, Prishtinë,
4  Instituti Onkologjik, Prishtinë,
5  Klinika e Kirurgjisë, Prishtinë,
6  Psikiatria Intensive, Prishtinë.

LOTI 2

1  Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Prishtinë,
2  Instituti Meteorologjik i Kosovës, Prishtinë,
3  Zyra e Punësimit, Gjilan,
4  Objekti i Fizioterapisë dhe Objekti Ambulator DAT, Prizren,
5  Ndërtesa e Patologjisë dhe Morgut, Prizren,
6  Spitali i Psikiatrisë, Gjakovë,

Ofertimi do të zhvillohet nëpërmjet prokurimit konkurrues ndërkombëtar duke përdorur  Kërkesën për Oferta (RFB) siç specifikohet në “Rregulloret e Prokurimit për Huamarrësit e  IPF-së Udhëzimet: Prokurimi i Mallrave, Punëve dhe Shërbimeve Jo-Konsulente për Kreditë e IBRD-së si dhe Kreditë dhe Grantet e IDA-s nga Huamarrësit e Bankës Botërore Janar 2011  (“Udhëzimet e Prokurimit”), dhe është i hapur për të gjithë ofertuesit e kualifikuar siç  përcaktohet në Udhëzimet e Prokurimit. Përveç kësaj, ju lutemi referojuni paragrafëve 1.6 dhe  1.7 të cilët përshkruajnë politikën e Bankës Botërore për konfliktin e interesit. (“Rregulloret e  Prokurimit”), dhe është i hapur për të gjithë Ofertuesit e kualifikuar siç përcaktohet në  Rregulloret e Prokurimit. 

Ofertuesit e interesuar të kualifikuar mund të marrin informacione të mëtejshme në adresën e  paraqitur më poshtë dhe të inspektojnë dokumentet e ofertimit gjatë orarit të punës nga ora  09.00-16.00h. 

Një komplet i plotë i dokumenteve të ofertimit në gjuhën angleze mund të merret nga ofertuesit  e kualifikuar të interesuar pa pagesë me rastin e dorëzimit të një aplikacioni me shkrim (përmes  e-mail-it) në adresën e mëposhtme duke filluar nga data: 06 qershor 2022.

Ofertat duhet të dorëzohen në adresën e mëposhtme në ose para orës 14:00h, sipas kohës së  Kosovës, më Korrik 04, 2022. Ofertimi elektronik nuk do të lejohet. 

Ofertat e vonuara do të refuzohen. Ofertat do të hapen publikisht më Korrik 04, 2022 në ora 14:00  h sipas kohës së Kosovës, në prani të përfaqësuesve të përcaktuar të ofertuesve dhe kujtdo që zgjedh  të marrë pjesë, në adresën e mëposhtme. 

Të gjitha ofertat duhet të shoqërohen nga një Sigurim i Ofertës, në shumën prej:
LOTI 1: 34,000.00€
LOTI 2: 22,000.00€ 

Vlefshmëria e sigurimit të ofertës do të jetë 150 ditë. 

Adresa e referuar më lartë është: :  

Ministria e Ekonomisë (ME) 

(Projekti i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë dhe Energji të Ripërtëritshme) Zyra gjendet në: Rr. Migjeni, nr. 21(ish- Banka e Lubjanës, Kati VII) 10000, Prishtinë, Kosovë. 

Për vëmendjen e: Valentina Duka, Specialiste e Prokurimit në ME -PKEEER/PIU Zyra në katin e 7-të, nr. 01 

Tel: +383 38 200 21 563
E-maili: Valentina Duka@rks-gov.net
Ueb faqja: http://me.rks-gov.net/

Apliko
Drop files here browse files ...
Drop files here browse files ...

Shpalljet e ngjashme