RFQ: Seeking Office Building to Lease

64x64 peace corps logo
Peace Corps Kosovo
Publikuar më
24/05/2021
Qyteti
Prishtinë
Lloj listimi
Tendera  

Përshkrimi

Peace Corps Kosovo New Office Search

Public Notice

Seeking Office Building to Lease

Peace Corps seeks to lease a building for office use that meets the following minimum criteria listed below. Property owners or brokers should reply to this notice by emailing
KV-PCOfficeBid@peacecorps.gov

Responses are due by June 20, 2021 5:00pm Kosovo Time.

Locations Requirements:

Preferred locations include the Arbёria, Peyton, Lakrishte, Kalabria, Emshir, Vellusha, Velania, Ulpiana, Sunny Hill, Mahalla e Muhaxherёve neighborhoods, Pristina, Kosovo. No further than 45 minutes’ walk from the central bus station, Pristina. The building should have easy access to major road arteries in Pristina.

Space Requirements:

Between 600 and 850 sq. meter of office/building space. With the ability to be modified to accommodate up to 20 private offices, 7 shared/open office spaces accommodating for up to 8 workstations, 8-10 bathrooms, medical unit with laboratory capacity, 4 conference rooms (25-40 person seating), 2-4 meeting rooms (10 person seating), kitchen facilities and storage room. The building should have at least 3 different access points to enter the building. The ideal building/office space should include outdoor space that can hold up to 70 people and parking for up to 15 vehicles above ground.

Other Requirements:

The building/office space should have capacity to accommodate modifications or upgrades to include:

 • Heating (central) for up to 850m2 office space;
 • Central air conditioning with fan coolers;
 • Water capacity, approximate water tank 3000 lit capacity;
 • Electricity, approximate electricity usage 5000 KW per month and
 • Capacity to accommodate two generators, main with approximate 55kVA (45kW) capacity and alternate generator capacity of 7kVA (5.5kW).

The building/office should have the structural capacity to accommodate high-speed internet network.

The building/office space should have a minimum setback distance of at least 30 meters measured between the main road and main access to the building. The building and the compound need to have a possibility for security modifications such as installment of at least 2.75 meter wall or fence, security windows and doors, lightening/reflectors, CCTV cameras, fire alarm, intruder alarm and other security requirements.

Submitting Quote Directions:

All quotations must include:

 • Contact name, phone and email address
 • Floor plans (with sq/m detailed)
 • Estimated price for 5 year contract
 • Photographs (indoor and outdoor)
 • Building location on Map
 • Building availability date

All files must be in Word or PDF format (including pictures)

All quotes must outline responses to the minimum requirements outlined above. All quotes should be submitted in English where possible.

Quotes will be accepted ONLY through EMAIL: KV-PCOfficeBid@peacecorps.gov (Do not drop any quotation packages at the Peace Corps offices)

---

Kërkesë për Ofertë/Kuotim për Zyren e Re të Korpusit të Paqes në Kosovë

Njoftim Publik

Kërkesë për Ndërtesë / Zyre me Qira

Korpusi i Paqes kërkon të marrë me qira një ndërtesë për përdorim për zyre duke kërkuar që të plotësohen kriteret minimale të renditura më poshtë. Pronarët e ndërtesave ose ndërmjetësit duhet t'i përgjigjen këtij njoftimi duke dërguar email në adresën
KV-PCOfficeBid@peacecorps.gov.

Të gjitha ofertat duhet të mbërrijnë deri më 20 Qershor 2021, në ora 17:00 pasdite me kohë të Kosovës.

Kërkesat për lokacione:

Lokacionet e preferuara përfshijnë lagjet Arbёria, Pejton, Lakrishte, Kalabria, Emshir, Vellusha, Velania, Ulpiana, Bregu i Diellit, Mahalla e Muhaxherёve në Prishtinë, Kosovë. Ndërtesa duhet të jetë jo më larg se 45 minuta ecje nga stacioni qendror i autobusëve në Prishtinë. Ndërtesa duhet të ketë qasje të lehtë në rrugët kryesore të Prishtinës.

Kërkesat për sipërfaqe/ hapësirë:

Hapsira për zyre / ndërtesë duhet te jetë në mes të 600 dhe 850 metrave katror. Kjo hapësirë duhet të ketë mundësinë për tu modifikuar për të akomoduar deri në 20 zyre private, 7 hapësira të përbashkëta për zyre me mundësi akomodimi deri në 8 stacione/tavolina pune, 8-10 banjo/ toalete, njësi mjekësore me kapacitet laboratorik, 4 salla konferencash (25-40 persona të ulur), 2- 4 dhoma takimesh (10 ulëse), ambiente kuzhine. Ndërtesa duhet të ketë të paktën 3 pika të ndryshme hyrëse për të hyrë në ndërtesë. Hapësira ideale e ndërtesës / zyrës duhet të përfshijë hapësirë të jashtme që të akomodoj 70 persona dhe parkim për 15 automjete mbi siperfaqe të tokës.

Kërkesat e tjera:

Ndërtesa / hapësira për zyre duhet të ketë kapacitet për të mundësuar modifikime ose azhurnime duke përfshirë:

 • Ngrohjen (qendrore) për hapësirë të zyres deri në 850m2;
 • Kondicioner qendror me ventilator ftohës;
 • Kapaciteti i ujit, rezervuar të ujit me kapacitet afërsisht 000 litra;
 • Energjia elektrike, përdorimi i energjisë elektrike afërsisht 5000 KW në muaj dhe
 • Ndërtesa duhet të ketë kapacitet të akomodojë dy gjeneratorët, gjeneratorin kryesor me kapacitet afërsisht 55kVA (45kW) dhe gjeneratorin mbështetës prej 7kVA (5.5kW).

Ndërtesa / zyra duhet të ketë kapacitetin strukturor për të akomoduar rrjetin e internetit me shpejtësi të lartë.

Ndërtesa / hapësira për zyre në mënyrë ideale duhet të ketë një distancë minimale prej të paktën 30 metrash ndërmjet rrugës kryesore dhe hyrjes kryesore në ndërtesë. Ndërtesa dhe kompleksi duhet të kenë mundësi për modifikime të sigurisë siç janë instalimi i murit ose rrethojës në lartë të paktën prej 2.75 metrash, dritareve dhe dyerve të sigurisë, ndriçimit / reflektorëve, kamerave CCTV, alarmit të zjarrit, alarmit të hyrjes pa leje dhe kërkesave të tjera të sigurisë.

Udhëzimet për Dorëzimin e kuotave/ ofertave

Të gjitha ofertat/kuotimet duhet të përfshijnë:

 • Emrin e personit kontaktues, telefonin dhe email adresën
 • Plani i kateve te ndertesës (metrat katror të detaizuara)
 • Çmimi i vlerësuar për kontratën 5 vjeçare
 • Fotografitë të sipërfaqes së brendshme dhe të jashtme
 • Lokacioni i ndërtesës ne Hartë
 • Data kur objekti është i disponueshëm për përdorim

Të gjitha dokumentet e ofertimit duhet të jenë në format Word ose PDF (përfshirë fotografitë) Të gjitha kuotat/ofertat duhet të plotësojnë kërkesat minimale të përshkruara më sipër.

Të gjitha ofertat duhet të dorezohen ne Gjuhen Angleze nëse është e mundur. Ofertat/ Kuotat do të pranohen vetëm me EMAIL: KV-PCOfficeBid@peacecorps.gov (Ju lutemi mos dërgoni pako në zyrat e Korpusit të Paqes)

---

Poziv za ponude za nove kancelarije Mirovnog Korpusa na Kosovu (Nacrt zahteva)

Obaveštenje za javnost

Zahtev za poslovni objekat / kancelarije za izdavanje

Mirovni Korpus želi da iznajmi poslovni objekat na korišćenje koji ispunjava minimalne uslove navedene u nastavku. Vlasnici imovine i posrednici treba da odgovore na ovaj oglas elektronskom poštom na

KV-PCOfficeBid@peacecorps.gov

Sve vaše ponude moraju stići najkasnije do 20. Juna 2021. godine u 17:00 sati po lokalnom vremenu. 

Zahtevi za lokacije:

Poželjne lokacije uključuju naselja Arberia/Dragodan, Pejton, Lakrishte, Kalabria, Emshir, Velusha, Velania, Ulpiana, Bregu i Diellit/Sunčani Breg, Muhadzer Mahala u Prištini na Kosovu. Poslovni objekat bi trebao da bude udaljen najviše 45 minuta hoda od centralne autobuske stanice u Prištini. Poslovni objekat bi trebao da ima jednostavan pristup glavnim putevima u Prištini.

Zahtevi za površinu / prostor:

Prostor kancelarije /poslovnog objekta trebao bi biti između 600 i 850 kvadratnih metara. Prostor treba da ima mogućnost modifikacije za smeštaj do 20 privatnih kancelarija, 7 zajedničkih/otvorenih kancelarijskih prostora za smeštaj do 8 radnih stanica, 8-10 toaleta, zdrastvenu jedinicu sa laboratorijskim kapacitetom, 4 konferencijske sale (25-40 ljudi /sedišta), 2–4 sale za sastanke (10 mesta), kuhinjski prostor. Zgrada mora imati najmanje 3 različita ulaza u zgradu. Poslovni prostor treba da obuhvati spoljni prostor koji može da primi do 70 ljudi i parking za 15 vozila iznad nivoa zemlje.

Ostali zahtevi:

Poslovni objekat treba da ima kapacitet da omogući ugradnju/nadogradnju ili modifikaciju uključujuči:

 • Centralno grejanje za poslovni prostor do 850m2;
 • Centralni klima/ventilacioni sistem (uređaj) za hlađenje;
 • Kapacitet vode, rezervoar za vodu od približno 000 litara;
 • Električna energija, približna mesečna potrošjna električne energije od 5000 KV mesečno
 • Agregati/Generatori, mogucnost za smeštaj/ugradnju dva agregata; glavnog sa približnim kapacitetom od 55kVA (45kV) i alternativnog generatora kapaciteta od 7kVA (5,5kV).

Poslovni objekat treba da ima strukturne kapacitete za smeštaj internetske mreže velike brzine.

Idealno bi bilo da poslovni objekat ima minimalno rastojanje od najmanje 30 metara od glavnog puta i glavnog ulaza u zgradu. Zgrada i kompleks moraju imati mogućnost bezbednosnih modifikacija kao što su postavljanje zida ili ograde od najmanje 2,75 metara, sigurnosnih prozora i vrata, osvetljenja / reflektora, CCTV kamera, alarma za požar, alarma za neovlašćeni ulazak i drugih sigurnosnih zahteva.

Uputstva za podnošenje ponude

Sve ponude treba da sadrže:

 • Ime kontakt osobe, telefon i adresa e-pošte
 • Plan spratova poslovnog objekta (detaljna kvadratura)
 • Procena cene za petogodišnji ugovor
 • Fotografije unutrašnje i spoljne površine
 • Lokacija poslovnog prostora na Mapi
 • Datum kada je objekat dostupan za upotrebu

Svi konkursni dokumenti moraju biti u Word i PDF formatu (uključujući fotografije) Sve ponude moraju odgovoriti na gore navedene minimalne zahteve.

Sve ponude moraju biti predate na engleskom jeziku ako je moguće

Ponude se prihvačaju samo putem E pošte KV-PCOfficeBid@peacecorps.gov

(Molimo vas, ne šaljite pakete na adresu kancelarije Mirovnog Korpusa)

Listime të ngjashme