Referent/e në Arkivë

komuna e vushtrrise e1623918908434
QKMF Vushtrri
Publikuar
10/03/2022
Skadon
24/03/2022
Lokacioni
Vushtrri
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008355
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 07/02/2022
Afati për aplikim: 10/03/2022 - 24/03/2022

Në mbështetje të nenit 67, 68 dhe 69 të Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtarët Publikë, në bazë të Udhëzimit  Administrativ nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik dhe në bazë të  vendimit të Këshillit Drejtues të Qendrës Kryesore Mjekësisë Familjare “Dr.Safet Idrizi” në Vushtrri, nr.99 të datës 31.01.2022, Komuna e Vushtrrisë, shpallë: 

K O N K U R S 

 • Institucioni: Komuna e Vushtrrisë; 
 • Drejtoria: Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale  
 • Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare “Dr. Safet Idrizi” në Vushtrri 

Titulli i vendit të punës: 

 • Referent në Arkivë – në QKMF “Dr.Safet Idrizi” në Vushtrri. 

Numri i pozitave: Një (1); 

 • Lloji i Pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik; 
 • Titulli i mbikëqyrësit: Shef i Sektorit; 
 • Grada/Koeficienti: 5.40; 
 • Kohëzgjatja e kontratës: Në kohë të pacaktuar; 
 • Periudha e punës provuese: Gjashtë muaj; 
 • Orët e punës: 40. 

Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive: 

 • Bënë pranimin e postës si dhe çdo dokumenti i cili vjen në QKMF si dhe man evidencën protokolare në  librin e protokollit në mënyrë kronologjike, azhure dhe precise. 
 • Mban evidencën për praktikantët të cilët e kryejnë praktikën si dhe lëshon vërtetime për të njejtit.
 • Kryen punët rreth fotokopjimit të materialit të nevojshëm të kërkuar si dhe renditjen dhe lidhjen e  materialit të fotokopjuar. 
 • Vulos dhe prokollon aktet e ndryshme të parashtruara pas nënshkrimit të dokumentit nga ana e  udhëheqësit të autorizuar. 
 • Nëpërmes protokollit të shkurtuar bënë ekspedicionin e aktit të protokolluar brenda QKMF ose jashtë saj  për personat e tretë. 
 • Bënë shtypjen e vendimeve, proceseve, shkresave, vërtetimeve të ndryshme. 
 • Kryen edhe punët tjera sipas urdhrit të Shefit të Sektorit. 
 • Për punën e vetë i përgjigjet Shefit të sektorit dhe drejtorit te QKMF-së. 

Kualifikimi profesional, aftësitë: 

 • Diplomë e Shkollës së Mesme – Drejtimi Gjimnaz.

Dokumentet e nevojshme: 

 • Ekstrakti i lindjes (kopje);  
 • Diploma e Shkollës së Mesme (kopje); 
 • Dëshminë se nuk është i dënuar dhe nën hetime (kopje); 
 • Letërnjoftimi (kopje).  

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë, nga data 10.03.2022 – 24.03.2022. 

Paraqitja e kërkesave 

Tё gjithë kandidatët e interesuar, aplikacionet mund ti marrin në formë fizike në Qendrën për Shërbim me  Qytetarë, apo ti shkarkojnë nga web faqja zyrtare e Komunës së Vushtrrisë https://kk.rks-gov.net/vushtrri/  dhe portali shtetëror https://konkursi.rks-gov.net/ dhe tё plotësuara ti dorëzojnë në Qendrën për Shërbim  me Qytetarë nё Komunën e Vushtrrisë.  

Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë. Të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar studimet jashtë Republikës së Kosovës që konkurrojnë për këto  pozita, duhet që diplomat e tyre (gradat universitare të fituara) të jenë të njohura (nostrifikuara) nga  Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, në pajtim me Udhëzimin Administrativ, nr.12/2018 të datës  10.09.2018, në të kundërtën komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo aplikacion të  kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht të konkursit. 

Mirëpriten aplikacionet prej meshkujve dhe femrave të të gjitha komuniteteve të Republikës së Kosovës. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen. Për çdo paqartësi aplikuesit i drejtohen Njësisë së Burimeve Njerëzore, zyra nr 33 ose në tel 038 200 42  444.  

Rezultatet shpallen në web faqen e komunës së Vushtrrisë https://kk.rks-gov.net/vushtrri/ dhe në linkun:  https://konkursi.rks-gov.net/