Referent/e i/e Lartë 

kpk e1623864352872
Prokuroria Themelore Prishtinë
Publikuar
01/04/2022
Skadon
15/04/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Në bazë të nenit 31 të Ligjit Nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës, në bazë të Ligjit  Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregullores Nr. 02/2010 për  Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës, në bazë të Aktgjykimit nr. Ref  AGJ.1583/20 të datës 09 Korrik 2020 si dhe Vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës  KPK/Nr. 307/2022 të datës 15 Shkurt 2022, Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës,  shpall këtë: 

KONKURS 

 • Referent i Lartë 

Prokuroria Themelore Prishtinë, një (1) pozitë
Referenca: KPK/ZKPSH/PA/PSRK/PTH/POZ- 003
Emri Pozitës: Referent i Lartë
Pozita: Pozitë e karrierës
Niveli: Profesional
Kodi punës: DR/850
Raporton tek: Udhëheqës i Shkrimores
Numri i Pozitave: Një (1) pozitë
Koeficienti: Shtatë (7)
Akti i emërimit: Pa afat
Periudha provuese: Dymbëdhjetë (12) muaj
Vendi: Prishtinë 

Qëllimi i vendit të punës: 

Ofron përkrahje të gjerë administrative dhe teknike lidhur me lëndët e pranuara në njësinë  organizative ku është punësuar, mban evidenca të sakta dhe me kohë në regjistrin e  regjistrimit të lëndëve dhe regjistrin e çregjistrimit të lëndëve sipas kërkesave të specifikuara  të vetë regjistrit, kujdesi për lëndët dhe shkresat e lëndëve. 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore: 

 • Regjistron me kohë lëndët në regjistrin e pranimit të lëndëve me të gjitha të dhënat që  kërkohen sipas regjistrit duke mbajtur evidenca të sakta të lëndëve dhe shkresave të lëndës  duke e mbajtur edhe evidencën elektronike;  
 • Çregjistron lëndët dhe mbanë evidenca të sakta në regjistrin përkatës dhe në mënyrë  elektronike, mbanë evidenca për lëndë specifike dhe të rëndësisë së veçantë, duke vepruar me  vetë-iniciativë dhe pa mbikëqyrje të drejtpërdrejtë;  
 • Përgjegjës për afate dhe saktësi të punës;  
 • Mbikëqyrë sistemin e përcjelljes së lëndëve dhe menaxhon me lëndët sipas punës së ngarkuar; 
 • Kontrollon lëndët dhe lëvizjen e tyre brenda institucionit, duke qenë në gjendje që në çdo kohë  ta sigurojë lëndën për përfaqësim në Gjykatë; 
 • Mbanë evidenca të sakta e të plota lidhur me dosjet dhe shkresat e lëndëve, akteve, shkresave  dhe dokumenteve tjera zyrtare, përfshirë edhe përgatitjen e raporteve për punën e kryer në  periudha të caktuara raportuese;
 • I gatshëm për kryerjen e çdo detyre tjetër si referent në shkrimore në përputhje me ligjet dhe  rregulloret aktuale;
 • Kryen edhe punë tjera të lidhura me punën e referentit të cilat mund të kërkohen në mënyrë të  arsyeshme kohë pas kohe.

Njohuritë, shkathtësitë aftësitë për vendin e punës:  

 • Shkathtësi të mirë komunikimi me shkrim dhe me gojë; 
 • Aftësi të rregullimit dhe të ruajtjes së kujdesshme të dosjes së lëndëve dhe shkresave;
 • Aftësi të punojë e pavarur dhe në mënyrë ekipore;
 • Shkathtësi të mira të punës me kompjuter (Word dhe Excel).

Përgatitja profesionale dhe kualifikimi:  

 • Diplomë Universitare, Fakulteti Juridik, Administratë Publike, Shkenca Sociale.

Përvoja e Punës:  

 • Së paku dy (2 ) vite përvojë pune profesionale. 
 • Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit në faqen zyrtare të Sistemit Prokurorial të  Republikës së Kosovës, duke filluar nga data 30.03.2022 deri me datë 14.04.2022 si datë e mbylljes së konkursit. Kërkesa (aplikacioni) për punësim gjendet në web faqen: www.prokuroria-rks.org;
 • Aplikacionet dorëzohen çdo ditë pune nga ora 08:00 deri në ora 16:00, në Divizionin e Burimeve Njerëzore, kati  VII, Zyra Nr. 702, Prishtinë, Kosovë.  

Aplikimi përmes postës:

 • Kërkesat e kompletuara me dokumente mund të dorëzohen edhe përmes postës në  Divizionin e Burimeve Njerëzore të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, adresa: Rr. “Luan  Haradinaj”, nr. 100, Kati 7, zyra nr. 702, 10000 Prishtinë. 
 • Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për  aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim, nëse arrijnë brenda 4 katër ditësh,  aplikacionet që arrijnë pas këtij afati, dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare. 
 • Në rast nevoje mund të na kontaktoni në, tel: 038/200 18874 prej orës 08:00 – 16:00.

Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs:

 • Të drejtë aplikimi kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës të  moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, janë në posedim të të drejtave civile dhe politike,  kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave dhe të cilët kanë aftësi  fizike që kërkohen për pozitën përkatëse.
 • Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës, ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e  Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha  komunitetet në Kosovë.
 • “Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë  dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale siç specifikohet në  nenin 11, paragrafi 3 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.” 

Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten kopjet e skanuara të dokumentacionit të kërkuar:

 • Dëshminë e kualifikimit shkollor;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës, Vërtetimi dhe kontrata e punës (Letër Referenca apo Rekomandimi nuk  pranohet si dëshmi mbi përvojën e punës); 
 • Dy rekomandime (nëse keni);
 • Kopjet e dy raporteve të fundit të njëpasnjëshme të vlerësimit të punës (nëse ekzistojnë të tilla); 
 • Dokumentin e identifikimit–letërnjoftimi i fotokopjuar; 
 • Certifikatë nga Gjykata që nuk jeni nën hetime. 
 • Në lidhje me datën e mbajtjes së testit me shkrim dhe intervistës, për kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e  parapara sipas këtij konkursi, kandidatët do të njoftohen bazuar në legjislacionin ne fuqi.