Recepsionist/e-Asistent/e-Administativ/e

novoberde
Komuna Novobërdë
Publikuar
28/04/2022
Skadon
12/05/2022
Lokacioni
Novobërdë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008709
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 28/03/2022
Afati për aplikim: 28/04/2022 - 12/05/2022

Duke u bazuar nenin 79, 80 dhe 82 Ligjit numër 06/L-114 për Zyrtarët Publikë, Komuna e Novobërdës bën

SHPALLJE KONKURSIT 

Titulli i vendit punës: Recepsionist / Asistent/e-Administativ
Njësia: Drejtoria për Buxhet dhe Financa  dhe njësia e administratës
Lloji i pozitës: Nëpunës Administrativ dhe Mbështetës
Numri i Pozitave: (1) një
Grada/Koeficienti: 6.0
Kohëzgjatja e emërimit: me afat te caktuar 

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë 

 • Të jetë shtetas i Republikës Kosovës;
 • ketë zotësi plotë për vepruar;
 • zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • jetë i aftë pikëpamje shëndetësore për kryer detyrën përkatëse;
 • mos jetë i dënuar me vendim formës prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • mos ketë fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, pushuar sipas ligji

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përgjigjet thirrjet telefonike, përcakton qëllimin e tyre dhe i transferon, përcjell ato tek zyrtaret apo njësitë organizative përkatëse;
 • Përgjigjet pyetjeve lidhur me institucionin dhe orienton palët për realizimin e kërkesave tyre si dhe jep informacione tjera;
 • Pranon informatat përmes telefonit dhe faksit dhe i përcjell ato tek zyrtaret përkatës;
 • Mirëpret vizitorët institucion, përcakton qëllimin e vizitës vizitorëve dhe i njofton zyrtaret përkatës institucionit lidhur me vizitorin;
 • Monitoron hyrjen dhe daljen e vizitoreve dhe i pajisë me leje kalime nëse kërkohet për qasje institucion si dhe mban regjistrin për hyrjet dhe daljet fizike tyre
 • E orienton postën zyrtare tek zyra e pranimit dhe i furnizon aplikantet me aplikacione;
 • Bashkëpunon me sigurimin përkujdeset për ndërtesën e komunës;
 • Kryen edhe detyra tjera përputhje me ligjet dhe rregulloret cilat mund kërkohen mënyrë arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi

Shkollimi i kërkuar dhe përvoja e punës: Shkollimi i mesëm dhe paku dy vite përvojë pune

Dokumentet e kërkuara: 

 • Formulari i aplikimit i plotësuar;
 • Diploma mbi kualifikimin e noterizuar;
 • Diplomat e lëshura nga Institucionet Shkollore jashtë vendit duhet jenë nostrifikuara (kopje);
 • Dëshmitë për përvojën e punës (kopje);
 • Certifikatën nga Gjykata se nuk është nën hetime (origjinali);
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë) kopje

Dokumentet duhet jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do kërkohen me rastin e intervistimit. Si informata sakta dhe vërteta do konsiderohen vetëm ato informata, cilat janë dëshmuara me dokumente (jo ato janë vetëm deklaruara pa dëshmi)

Afati dhe mënyra e aplikimit: 30 ditë nga dita e publikimit konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 28.04.2022 deri 12.05.2022 (16:00)

Paraqitja e kërkesave: 

Aplikacionet merren Zyrën e Personelit, kati 1 ndërtesën e administratës Komunës Novobërdës si dhe mund shkarkohet nga ueb-faqja zyrtare e Komunës Novobërdës ose ne Sistemin informativ menaxhimit burimeve njerëzore, dhe i plotësuar dorëzohet personalisht Zyrën e Personelit nr 24 apo dërgohen me postë këtë adresë: Komuna e Novobërdës , 16000 zyre nr 24 Njësia e Personelit 

Rezultatet shpallën linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

Kërkesat e dërguara pas datës fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do pranohen

Shpalljet e ngjashme