Recepsionist-e

bqk logo
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës
Publikuar më
26/11/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Sigurim  
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË TË PUNËS

 • Titulli: Recepsionist-e
 • Divizioni: i Sigurimit
 • Departamenti: i Administratës
 • Raporton: Udhëheqësit të Divizionit të Sigurimit
 • Grada: 10

Përmbledhje e Detyrave dhe Përgjegjësive:

 • Pranon palët/mysafirët e BQK-së;
 • Identifikon, evidenton dhe pajis me kartelë të vizitorit çdo palë/mysafir që hyn në bankë;
 • Mban dokumentin e identifikimit të vizitorëve (letërnjoftimin, pasaportën ose patentë shoferin) në këmbim të lëshimit të kartelës për vizitorë;
 • Organizon dhe mirëmban regjistrin e vizitorëve;
 • Njohuri themelore nga lëmia e sistemit financiar në Kosovë;
 • Aftësi për kryerjen e detyrave me gjakftohtësi dhe pa zhurmë;
 • Aftësi komunikative dhe iniciativë për t’iu shmangur çfarëdo provokimi nga palët e jashtme;
 • Gatishmëri për të bashkëpunuar me personelin e sigurimit fizik dhe tërë personelin e BQK-së;
 • Gatishmëri për t’u informuar në nivel bazik me çdo zhvillim në BQK.
 • Jep udhëzimet e nevojshme vizitorëve dhe lajmëron personelin të cilit i bëhet vizita;
 • Përcjellë mysafirët deri te nikoqiri, nëse kërkohet nga mbikëqyrësi;
 • Përgjigjet në pyetjet/kërkesat e palëve/mysafirëve, dhe iu ndihmon atyre brenda hapësirës të cilën ia lejon kodi i etikës dhe i mirësjelljes i BQK-së;
 • Pengon largimin e gjësendeve, pasuri e BQK-s, në mënyrë të parregullt duke bashkëpunuar me personelin e sigurimit fizik;
 • Ndihmon operatoren e telefonisë, nëse një gjë e tillë kërkohet nga mbikëqyrësi;
 • Ushtron detyra tjera të sigurisë lidhur me recepcionin duke i zbatuar udhëzimet nga mbikëqyrësi i sigurimit.

Njohuritë e kërkuara:

 • Diploma e shkollës së mesme;
 • E dëshirueshme njohja e gjuhës angleze dhe të gjuhëve tjera të huaja.

Të gjithë kandidatët duhet të dërgojnë dokumentet e mëposhtme:

 • Formularin zyrtar të BQK-së për aplikim;
 • Kopjet e diplomave, ndërsa diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës duhet të jenë të njohura/nostrifikuara zyrtarisht nga ana e MASHT-it;
 • Dëshmi mbi identitetin dhe vendbanimin e përhershëm në Kosovë;

Procedura e aplikimit:

 • Afati i fundit për aplikim është 10 dhjetor 2020.
 • Aplikimi mund të bëhet on-line ( https://hris.bqk-kos.org ) përmes faqes zyrtare të BQK- së ose përmes arkivit të BQK-së, nr: 22. Asnjë formë tjetër e aplikimit nuk do të merret parasysh.
 • Formën e aplikacionit mund ta shkarkoni përmes faqes zyrtare bqk-kos.org

Dokumentacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh.

Shpallja e plote.