Recensentë

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit
Publikuar më
14/12/2021
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

FTESË PËR SHPREHJE INTERESI  

Për recensentë për vlerësimin e dorëshkrimeve, për tekstet e rea shkollore dhe materialet mësimore për klasat 4 dhe 9 të pranuara në MASHTI në bazë të konkursit të shpallur më datë 04  nëntor 2020.  

Përshkrimi i përgjithshëm i angazhimit:  

Recensentët do të jenë përgjegjës për vlerësim kritik dhe profesional të dorëshkrimeve dhe  materialeve mësimore.  

Kriteret e përzgjedhjes për recensentë:  

 • Përzgjedhja e recensentëve dhe përcaktimi i ekipeve për fusha/lëndë të ndryshme do të  bëhet sipas procedurave të përcaktuara me Ligjin Nr. 02/L-67 dhe UA Nr. 18/2018.
 • Recensentët duhet të kenë kompetencë profesionale për vlerësimin e dorëshkrimeve.

Recensentët kërkohet të jenë: 

(1) Mësimdhënës universitar/punonjës shkencor i lëndës përkatëse me gradën më të  lartë shkencore;  

(2) Bashkëpunëtor shkencor me gradën më të lartë shkencore;  

(3) Studiues me gradën më të lartë shkencore;  

(4) Mësimdhënës i licencuar;  

(5) Pedagog shkollor; 

(6) Psikolog shkollor;  

(7) Gjuhëtar. 

Dokumentacioni i nevojshëm:  

 • Letërnjoftim i vlefshëm i lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së  Kosovës; 
 • Curriculum Vitae (CV);
 • Formulari i Aplikimit;
 • Dëshmi të kualifikimit;
 • Dokumente të tjera që dëshmojnë punën ne recensione;

Shpjegime shtesë:  

 • Afati për dorëzim të aplikacioneve është 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga data e publikimit  28/ 12/ 2021
 • Aplikimet e pranuara pas përfundimit të afatit nuk do të merren parasysh.
 • Aplikacionet dorëzohen në kopje fizike në zarf të mbyllur në zyrën numër 4, në  MASHTI.
 • Vetëm aplikantët e përzgjedhur do të informohen për rezultatin e aplikimit të tyre në  kohën e duhur.
 • Aplikimet që nuk janë në përputhje kërkesat thelbësore të specifikuara në këtë Konkurs  nuk do të merren parasysh.

Formulari i aplikimit.