Punonjës/e në Garderobë – Lavatore

vushtrri
QKMF Vushtrri
Publikuar më
16/11/2020
Qyteti
Vushtrri
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në mbështetje të nenit 79 dhe 80 të Ligjit NR.06/L-114 për Zyrtarët Publikë, të nenit 8 të Ligjit të Punës nr.03/L-212, në bazë të nenit 4 të Udhëzimit Administrativ nr.07/2017 dhe në bazë të vendimit të Këshillit Drejtues të QKMF-së në Vushtrri, nr.765 të datës 12.10.2020, Kryetari i Komunës së Vushtrrisë, shpallë:

KONKURS

 • Institucioni: Komuna e Vushtrrisë;
 • Drejtoria: Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale
 • Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Vushtrri
 • Titulli i vendit të punës: Punonjës/e në Garderobë - Lavatore në QKMF - Vushtrri.
 • Numri i pozitave: Një (1);
 • Titulli i mbikëqyrësit: Shef i Shërbimit Teknik në QKMF Vushtrri;
 • Grada/Koeficienti: 4.00;
 • Kohëzgjatja e kontratës: Në kohë të pacaktuar;
 • Periudha e punës provuese: Gjashtë (6) muaj;
 • Orët e punës: 40.

Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive:

 • Kujdeset për larjen, terjen, hekurosjen e materialit të personelit dhe materialit    tjetër në QKMF, QMF dhe AMF;
 • Kujdeset për funksionim të rregullt të makinave dhe aparaturës;
 • Kujdeset për furnizim të rregullt me material të nevojshëm;
 • Sipas urdhrit të Shefit të shërbimit Teknik kryen edhe punët tjera;
 • Për punën e vet i përgjigjet Shefit të shërbimit

Kualifikimi profesional, aftësitë:

 • Përgatitje e ulët;

Dokumentet e nevojshme:

 • Ekstrakti i lindjes (kopje);
 • Diploma e shkollimit të ulët (kopje);
 • Dëshminë që nuk është i dënuar dhe nën hetime (kopje);
 • Letërnjoftimi (kopje).
Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 16.11.2020 deri 30.11.2020.

Paraqitja e kërkesave

Tё gjithë kandidatët e interesuar, duhet t’i marrin aplikacionet dhe tё plotësuara ti dorëzojnë në Qendrën për Shërbim me Qytetarë nё Komunën e Vushtrrisë.

Aplikacionet e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Aplikacionet e pakompletuara do të refuzohen.

Kandidatët të cilët hyjnë në përzgjedhjen e ngushtë për intervistë do të informohen me shkrim ose me telefon në afat ligjor.

Të gjitha dokumentet të dorëzohen të kopjuara. Dokumentacioni nuk kthehet.

Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

Listime të ngjashme

Recensentë   Prishtinë
21/01/2021
14/01/2021
14/01/2021