Punëtor/e Tekniko-Shërbyes (Zëvendësim)

50x50 gjakove gjakova komuna e gjakoves
Komuna Gjakovë
Publikuar
01/04/2022
Skadon
15/04/2022
Lokacioni
Gjakovë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Duke u bazuar në nenin 79, 80 dhe 82 të Ligjit numër 06/L-114 për Zyrtarët Publikë, si dhe nenit 2  paragrafi 2 të Statutit të Komunës, Komuna e Gjakovës bën:  

SHPALLJE TË KONKURSIT
Nëpunës Administrativ dhe Mbështetës

Nr. | Vendi i punës | Titulli i pozitës | Koeficienti | Statusi

 • 1. | SHFMU “Selman Riza” | Një (1) punëtor Tekniko-Shërbyes | 4.0 | Zëvendësim
 • 2.  | SHFMU “Mazllum Këpuska”  | Një (1) punëtor Tekniko-Shërbyes | 4.0 | Zëvendësim

Kërkesat e përgjithshme për pranim: 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me  dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të  pushuar sipas këtij ligji.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

Personeli shërbyes – teknik, ka për detyrë të kryejë detyrat dhe përgjegjësitë që janë të përcaktuara  në kontratën e punës dhe Rregulloren për Institucionet Edukative – Arsimore të Komunës së  Gjakovës numër 01-110/05-11032 të datës 05/05/2017, si dhe detyra të tjera në përputhje me ligjet  dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.

Shkollimi i kërkuar: Shkollimi i mesëm

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim: 

 • Formulari i aplikimit, i plotësuar;
 • Kopjet e dokumentit personal (letërnjoftim ose pasaportë);
 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore të noterizuara (personat që kanë  diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë diplomat e nostrifikuara nga Ministria e Arsimit);
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit;
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve;
 • Dokumenti që nuk jeni dënuar me vendim të formës së prerë (lëshuar nga Gjykata  Themelore).

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve: 

 • Testimi me shkrim
 • Intervistë

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët dhe shpallja e rezultateve përfundimtare:

Përmes ueb faqes së Komunës së Gjakovës (https://kk.rks-gov.net/gjakove/) dhe portalit për  rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net).

Afati për aplikim: 

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 01.04.2022 deri me datë 15.04.2022 (ora 16:00).

Mënyra e aplikimit: 

Aplikacionet merren në Qendrën e Informimit, kati përdhese në ndërtesën e Komunës së Gjakovës  si dhe mund të shkarkohet nga ueb faqja e Komunës së Gjakovës, dhe i plotësuar dorëzohet personalisht në Zyrën e Pranimit apo të dërgohen me postë në këtë adresë: Komuna e Gjakovës,  Rruga “UÇK” numër 53, 50000 Gjakovë, Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Kati III.

Dokumentet duhet të jenë në kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin  e intervistimit.

Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të  dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi).

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.