Punëtor/e tekniko-shërbyes (2)

drenas logo e1558609641693
Komuna Drenas
Publikuar
31/03/2022
Skadon
14/04/2022
Lokacioni
Drenas
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Në vështrim të nenit 8 të Ligjit nr.03/L-212 të Punës, Udhëzimit administrativ nr. 07/2017 për rregullimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës në sektorin publik, Drejtori i Drejtoratit për Arsim, shpallë:

KONKURS 

  • Një punëtor/e tekniko –shërbyes (pastrues/e) në SHFMU" Mehmet Gradica ” në Gradicë, me kohë të pacaktuar.
  • Një punëtor/e tekniko-shërbyes (pastrues/e) në SHFMU"Xheladin Gashi -- Plaku” në Komaran, me kohë të pacaktuar.

KRITERET E PUNËSIMIT PËR PUNËTOR TEKNIKO - SHËRBYES

  • Shkolla e mesme

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR APLIKIM

  1. Aplikacioni i punësimit.
  2. Diploma orgjinale, ose e vërtetuar në Komunë apo të Noteri publik.
  3. Çertifikatë origjinale që nuk është nën hetime jo më e vjetër se gjashtë muaj.
  4. Kopje e dokumentit të identifikimit ( letërnjoftim ose patentë shoferi) 

REKRUTIMI: 

Intervistimin dhe përzgjedhjen e kandidateve do ta bej komisioni i DKA-së. Në intervistë do të ftohen kandidatët që i plotësojnë kriteret e këtij konkursi. Kandidati i cili përzgjidhet nga komisioni intervistues obligohet që brenda afatit të ankesave ta sjellë në DKA çërtifikatën mjekësore për gjëndjen shëndetsore lidhur më çeshtjën e punësimit, në të kundërten do të nënshkruhet kontrata e punës më kandidatin e dytë më radhë për të cilin vlen e njejta rregullë.

VËREJTJE

Aplikacioni për konkurim merret në zyrat e DKA-së,të plotësohet rrjedhshëm në gjuhën shqipe dhe me shkronja të mëdha të shtypit, Dokumentacioni i kompletuar dorëzohet në Arkivin Komunal, ndërsa dokumentet e pakompletuara, ato që arrijnë pas afatit të konkurrimit dhe dukumentet shtesë jashtë dorëzimit në arkiv nuk pranohën, Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data e publikimit në web faqen e Komunës së Drenasit.

Shpalljet e ngjashme

26/05/2022
Elektricist/e   Pejë
17/05/2022