Punëtor/e teknik/e-Pastrues/e

dragash logo min e1558652293568
Komuna Dragash
Publikuar
30/03/2022
Skadon
13/04/2022
Lokacioni
Dragash
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008498
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 28/02/2022
Afati për aplikim: 30/03/2022 - 13/04/2022

Bazuar në Nenet 79, 80 dhe 81 të Ligjit për Zyrtarët Publik të Republikës së Kosovës, Nenit 8 të  Ligjit Nr. 03/L-212 të Punës dhe Udhëzimit Administrativ nr.07/2017 për Rregullimin e  Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Komuna e Dragashit shpall:  

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË TË PUNËS  

 • POZITA: Punëtor/e teknik- PASTRUES/E, (1) një pozitë  
 • KOEFICIENTI:4 
 • LLOJI I POZITËS: I karrierës, (Periudhë provuese 6 muaj)  
 • ORARI I PUNËS: 40 orë në javë  
 • MBIKËQYRËSI: Drejtori i Drejtorisë  
 • SEKTORI; Drejtoria për Administratë 

Përshkrimi i detyrave të punës :  

 • Është përgjegjës për mirëmbajtjen e higjienës në objektin e Komunës; 
 • Bën larjen dhe pastrimin e dyshemesë, larjen e dyerve dhe të dritareve, pastrimin e pluhurit dhe  të mbeturinave, ujitjen e luleve nëpër zyrat dhe korridoret e Komunës;
 • Të ruaj pasurinë e institucionit dhe ta përdorë atë me kujdes gjatë mirëmbajtjes;
 • Të identifikojë, të evidentojë, të llogarisë dhe të planifikojë materialet higjienike të nevojshme  për çështjen e higjienës;
 • Kryen edhe punë tjera të caktuara nga Drejtori i Drejtorisë së Administratës. 

Kualifikimi i kërkuar:  

 • Arsimi fillor 

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDITATËT 

Dokumentet e Kërkuara:  

 • Diploma e kualifikimit përkatës  
 • Kopja e Letërnjoftimit  
 • Certifikatën që nuk jeni nën hetime  
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor që dëshmon se  gjendja e kandidatit është pa probleme shëndetësore (Kjo dëshmi sillet pas pranimit në mardhënje  pune të kandidatit)  
 • Dokumentet i dërgoni fotokopje sepse të njëjtat nuk kthehen.  

Afati i aplikimit:  

Data e njoftimit në web faqen unike të procedurave të konkurrimit https://konkursi.rks-gov.net  është prej dt.28/02/2022 deri me dt.29/03/2022 

Afati për paraqitjen e aplikacioneve është 15 ditë, nga data 30/03/2022 deri me datën  13/04/2022 

Përveç web faqes unike të procedurave të konkurrimit, konkursi publikohet edhe në web-faqe  zyrtare të Komunës.  

Komuna e Dragashit ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe  mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha  komunitetet në Kosovë.  

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe  proporcional.  

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta  refuzohen.  

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.  

Flete aplikacionet merren në Zyrën e Shërbimit të Personelit, në ndërtesën e Kuvendit të  Komunës.  

Kërkesat me dokumente të kompletuara dorëzohen në Zyrën e Pranimit k. Dragash.  Për çdo informatë plotësuese mund të kontaktoni me Zyrën e Personelit, në këtë numër të  telefonit 038 200 45-514.  

Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

Shpalljet e ngjashme

Teknik/e i/e farmacisë   Rahovec e re
22/05/2022
Infermier/e (12)   Rahovec e re
22/05/2022
20/05/2022
20/05/2022
19/05/2022