Punëtor/e Teknik/e në Lavanderi (Rrobalarës/e)

kamenice komuna e1609613174666
QKMF Kamenicë
Publikuar
27/04/2022
Skadon
10/05/2022
Lokacioni
Kamenicë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008890
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 27/04/2022
Afati për aplikim: 27/04/2022 - 10/05/2022

bazë nenit 8,10 parag. 2 nënparag.2.1 Ligjit të Punës nr. 03/L-212, nenit 67 dhe 68 Ligjit nr.06/L-114 për Zyrtarë Publik

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të lira të punës në QKMF- Kamenicë 

Titulli i pozitës: Punëtor/e Teknik/e Lavanderi (Rrobalarëse)
Nr. i ekzekutuesve: një (1) ekzekutues/e
Orar i punës: 40 orë javë
Kooeficenti: H -74 / Gr/Str. 314
Lloji i kontratës; Kontratë kohë pacaktuar
Vendi i Punës: Qendra Kryesore e Mjeksisë Familjare- Kamenicë
Mbikëqyrësi: Kryeinfermierja e QKMF-së 

Detyrat kryesore:

 • Pranon uniformat, qarshafët, kompresat dhe gjitha materialet tjera nevojshme QKMF-dhe njësive saja organizative
 • Procedon me larjen, tharjen dhe hekurosjen e rrobave duke zbatuar rregullat e posaçme larjës materialeve mjekësore
 • Ndan rrobat e lara për dorëzim nëpër njësi
 • Gjatë pranimit rrobave bën sistemimin e tyre sipas njësive
 • Sipas nevojës bën qepjen - arnimet e vogla qarshafave, kompresave etj. . Kujdesët për mbajtjen e higjienës vendin ku punon
 • Kujdesët për sasinë e përdorimit mjeteve higjienike, duke evidentuar sasinë e hargjuar dhe raportuar shefit mbikëqyrës
 • Kryen dhe punë tjera sipas nevojës me kërkesë mbikëqyrësit të drejtpërdrejtë

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve: 

 • Të jetë banorë i Republikës Kosovës Shkolla e Mesme ;
 • ketë zotësi plotë për vepruar;
 • zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • jetë i aftë pikëpamje shëndetësore për kryer detyrën përkatëse;
 • mos jetë i dënuar me vendim formës prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • mos ketë fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas ligjit

Dokumentet e nevojshme 

 • Formulari i aplikimit i plotësuar;
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë kopje);
 • Diplomat e kualifikimit (kopje)
 • Certifikata nuk jeni nën hetime (orgjinal);
 • Certifikata Shëndetesore per Punë - pas përzgjedhjes nga komisioni.

Dokumentet duhet jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do kërkohen me rastin e intervistimit

Mundësi barabarta punësimi për gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga gjitha komunitetet Kosovë

Afati për aplikim zgjat 15 ditë dhe fillon nga data: 27.04.2022-10.05.2022 (ora:16:00)

gjithë kandidatët e interesuar duhet t'i marrin aplikacionet dhe plotësuara dorëzohen pranë Qendrës për Shërbim me Qytetarë Kamenicë. Dokumentacioni i kandidatëve cilët nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do shqyrtohet, ndërsa intervistë do ftohen vetëm kandidatët nga lista e ngushtë. Aplikacionet pas afatit paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Shpalljet e ngjashme

Teknik/e i/e farmacisë   Rahovec e re
22/05/2022
Infermier/e (12)   Rahovec e re
22/05/2022
Rrobalarës/e (1)   Rahovec e re
22/05/2022
Mirëmbajtës/e (1)   Rahovec e re
22/05/2022
20/05/2022