Punëtor/e teknik/e (mirëmbajtës/e) (4)

rahovec e1601100650626
Komuna e Rahovecit
Publikuar më
27/03/2021
Qyteti
Rahovec
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të nenit 8 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 si dhe nenit 79 të Ligjit për Zyrtarët Publik NR.06/114, Drejtoria Komunale e Arsimit në Rahovec shpall:

Konkurs

Për plotësimin e 4 vendeve të lira të punës - nëpunësi administrativ dhe mbështetës, në shkolla:

  • Punëtor teknik (mirëmbajtës/e) në shkollë.

Kushtet për konkurrim:

Për vendin e punës kërkohet sipas Ligjit të Punës Nr. 03/L-212.

Dokumentet e nevojshme:

  • Kopjen e diplomës së shkollimit të kryer, të noterizuar,
  • Dëshmi që nuk është nën
  • Kopjen e ekstraktit të
  • Kopjen e letërnjoftimit.

Mënyra e aplikimit:

Dokumentacioni i aplikimit, dorëzohet në kopje fizike së bashku me formularin e aplikimit në DKA. Formulari i aplikimit merret /shkarkohet nga linku: https://konkursi.rks-gov.net

Lista Pritëse:

Kandidatët të cilët grumbullojnë më shumë se 50 pikë, hynë në Listën pritëse si kandidat fitues, dhe nëse paraqitet nevoja për ndonjë pozitë të lirë–punëtor teknik( mirëmbajtës) në shkolla, kanë të drejtë të punësohen. Lista pritëse vlen vetëm gjatë vitit 2021.

Themelimi i marrëdhënies së punës:

Marrëdhënia e punës themelohet vetëm nga dita e nënshkrimit të kontratës së punës .

Aplikimi në konkurs:

Afati i aplikimit fillon nga data 29.03.2021 dhe zgjat 15 ditë kalendarike dhe atë deri me datë 13.04.2021, deri ne ora 16:00.

Listime të ngjashme

Teknik/e i/e pylltarisë   Shtërpcë e re
12/04/2021
Punëtor/e ndihmës/e (2)   Klinë e re
12/04/2021
Moter/Teknik Medicional (6)   Novobërdë e re
12/04/2021
09/04/2021
Teknik Tereni (2)   Deçan
09/04/2021