Punëtor/e Teknik/e

shtime e1608736731496
Komuna e Shtimes
Publikuar më
14/04/2021
Qyteti
Shtime
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të nenit 68 dhe 80 të Ligji Nr. 06JL - 114 për Zyrtar Publik, neni 8 paragrafi 1 dhe 2 neni
10 nënparagrafi 2.1, 1 Ligjit të Punës, nr. 03JL-212, si dhe nenit 4 të Udhëzimit Administrativ
(MPMS) Nr.0712017 për Rregullimin e Procedurave për Themelimin e marëdhënjes së punës në
Sektorin Publik, Drejtoria për Arsim shpall:

KONKURS PUBLIK

Institucioni: Komuna Shtimes
Drejtoria: Drejtoria e Arsimit Shtime
Vendi: ShFMU “Lasgush Poradeci” Muzeqinë
Titulli i vendit të punës: Punëtor/e teknik/e, një (1) pozitë
Periudha e kontratës: Me kohë të pa caktuar
Kategoria Funksional/Koeficienti 4/1

Qëllimi i vendit të punës: Angazhimi i drejtëpërdrejtë në mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e hapsirës dhe objekteve të shkollës.

Detyrat dhe përgjrgjësitë kryesore:

  • Duhet të rrespektojë orarin e punës në përpikmëri,
  • Kryen pastrimin e korridoreve, klasave, nyjeve sanitare, kabineteve, zyrave dhe lokaleve tjera të shkollës,
  • Bën hedhjen e mbeturinave nga pastrimi i lokaleve të shkollës në vende të caktuara për këtë,
  • Kujdeset për zbatimin e masave sanitare dhe higjienike në lokalet e shkollës,
  • Është përgjegjëse për inventar dhe mjete të tjera që i përdor dhe gjenden në lokale ku e mbajnë pastërtinë,
  • Kontrollon hyrjet dhe daljet në objektet të shkollës, mban evidencat lidhur me këtë,
  • Gjatë orarit të punës së tij i kontrollon të gjitha lokalet e shkollës dhe i evidenton të gjitha parregullësitë në librin e kujdestarisë,Gjatë orarit të punës së tij e kontrollon objektin dhe rrethin e shkollës dhe kujdeset që të mos ndodh zjarr, vërshime ose plaçkitje,
  • Në rast të fatkeqësive të ndryshme, është i obliguar që t'u jap ndihmë nxënësve,
  • Kontrollon hyrjen dhe daljen e automjeteve, punëtorëve dhe nxënësve të shkollës,

Kushtet e pjesmarrjes në rekrutim: Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë përgaditjen e nevojshme shkollore dhe aftësinë fizike që kërkohet për pozitën përkatëse.

Periudhe provuese: 12 muaj.

Proceduart e Konkurimit: Konkurimi është i hapur për të gjithë kandidatët e ineteresuar.

Shkollimi i kërkuar: Kandidatët e interesuar për të aplikuar duhet të kenë të përfunduar shkollimin bazik.

Dokumentet e nevojshme: Certifikatën e shkollimit bazik (kopja e noterizuar) dhe kopjen letërnjoftimit.

Aftësitëjpërvoja dhe atributet tjera që kërkohen: Shkathtësi të mira komunikimi, të jetë në gjendje të punoj nën presion, të ketë aftësi vendimmarrëse, të ketë vetëiniciativë dhe të jetë i gatshëm për të marrë përgjegjësi.

Informata të përgjithshme:

Aplikacionet merren dhe dorëzohen me dokumentet e kompletuara në zyrën pritëse të
Komunës (Sportel), Objekti i Komunës së Shtimës rr. “Tahir Sinani” nr. 50. Kërkesat e dërguara
pas afatit nuk pranohen, si dhe aplikacionet e pakompletuara nuk do zë shqyrtohen. Data e
njoftimit në portalin shtetëror https://konkursi.rks-gov.net/ është prej datës 15.03.2021 deri më datë 14.04.2021 ndërsa data e aplikimit është nga 15.04.2021 deri më 29.04.2021.

Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

Listime të ngjashme