Punëtor/e Teknik/e

kacanik 150x150 e1620113906267
Komuna Kaçanik
Publikuar
31/03/2022
Skadon
15/04/2022
Lokacioni
Kaçanik
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008530
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 02/03/2022
Afati për aplikim: 01/04/2022 - 15/04/2022

Komuna e Kaçanikut mbështetje nenit 79,80, 81 të Ligjit Nr.06/L-114 për zyrtarët publikë, nenit 8 Ligjit punës Nr.03/L-212 dhe Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr. 07/2017 për Rregullimin e Procedurave Konkursit Sektorin Publik, shpallë

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS 

I. Titulli i vendit punës: Punëtor teknik
Numri i pozitave: Një (1)
Koeficienti/Grada 4/1
Drejtoria e kulturës, rinisë dhe sportit
Njësia/sektori: Shtëpia e Kulturës Xheladin Kurtaj” 

Përshkrimi i përgjithshëm i detyrave të punës 

  • Është përgjegjës për mirëmbajtjen e objektit
  • Kujdeset për pasurinë e institucionit brenda dhe jashtë objektit
  • Kujdeset për mjetet e punes dhe materialin shpenzues për mirëmbajtjen e higjienës
  • Harton listën e nevojshme për mirëmbajtjen e higjienës objektit
  • Kryen edhe detyra tjera përputhje me ligjet dhe rregulloret cilat mund të kërkohen mënyrë arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi i tij.

Kërkesat e përgjithshme për pranimin e zyrtarëve publik janë:

jetë shtetas i Republikës së Kosovës, ketë zotësi të plotë për vepruar, zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare pajtim me Ligjin për gjuhët, jetë i aftë pikëpamje shëndetësore për kryer detyrën përkatëse, mos jetë i dënuar me vendim formës prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje, mos ketë fuqi asnjë masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, pushuar sipas këtiligji.

Përveç kushteve të përgjithshme të cekura më lartë kandidatët duhet t'i plotësojnë edhe këto kërkesa:

- ketë të kryer shkollën e mesme.

Kohëzgjatja e emërimit: pa afat caktuar

Formularët e aplikimit mund merren linkun https://konkursi.rks-gov.net/ dhe web-faqen komunale si dhe në Qendrën për shërbim me qytetar, kati përdhesë ku edhe dorëzohen.

Afati për pranimin e aplikacioneve është 15 ditë duke filluar prej datës 01.04.2022 deri 15.04.2022

Së bashku me aplikacionin kandidatët duhet të bashkangjitin edhe dokumentacionin si në vijim:

  • Kopjen e vërtetuar Diplomës, për nivelin përkatës kualifikimit
  • Kopja e letërnjoftimit, ekstrakin e lindjes, dëshminë se nuk është nën hetime
  • Dëshminë shëndetësore (pas përzgjedhjes )

Pas vlerësimit kandidatëve Njësia e menaxhimit burimeve njerëzore publikon listen e kandidatëve fitues linkun https://konkursi.rks-gov.net/ dhe web-faqen komunale Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë drejtë për përfaqësim drejtë dhe proporcional shërbimin civil dhe publik Kosovës, siç specifikohet në Ligj;

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen;

Të gjitha dokumentet e dorëzuara siç kërkohen nga shpallja e konkurimit, kandidati, përmes aplikacionit, vetdeklaron se janë vërteta dhe mban përgjegjësi për vërtetësinë e tyre. Deklarimi i rrejshëm paraqet shkak për përjashtimin nga procedura e pranimit. Për shkak numrit madh kërkesave pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur listen e ngushtë do kontaktohen. r çdo informacion kandidatët mund kontaktojnë zyrën e personelit.

Shpalljet e ngjashme

01/07/2022
Punëtor/e teknik/e   Kaçanik
14/06/2022