Punëtor/e Teknik/e (2)

ferizaj logo
Komuna Ferizaj
Publikuar
16/05/2022
Skadon
30/05/2022
Lokacioni
Ferizaj
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Bazuar nenet 79, 80 dhe 81 Ligjit Nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publik të Republikës Kosovës, nenit 8 Ligjit Nr. 03/L-212 Punës dhe Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2017 për Rregullimin e Procedurave Konkursit Sektorin Publik, Komuna e Ferizajt shpall

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS 

DREJTORIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT 

2 (dy) pozita të punës - Punëtor/e teknikle

 • Mirëmbajtës i Higjienës në Njësinë e Pallatit Sportit (1) një pozitë;
 • Mirëmbajtës i Higjienës në Njësinë e Bibliotekës Qytetit (1) pozitë

KOEFICIENTI: 4
LLOJI I POZITËS: I karrierës (periudhë provuese 6 muaj)
ORARI I PUNËS: 40 orë javë
MBIKQYRËSI: Udhëheqësi i Drejtpërdrejtë 

Përshkrimi i detyrave të punës për pozitën e punës nr. 1 - Mirëmbajtës i Higjienës në Njësinë e Pallatit të Sportit : 

 • Kujdeset për Mirëmbajtjen e higjienës Njësinë e Pallatit Sportit;
 • Bën larjen dhe pastrimin e sallave, dyshemesë, dyerve dhe dritareve, zhveshtoreve, toaleteve, pluhurin etj;
 • Ruan pastërtinë e Institucionit; Identifikon, evidenton dhe llogarit planifikimin e materialeve higjienike nevojshme për çështjen e higjienës;
 • Kryen edhe punë tjera zyrtare caktuara nga mbikqyrësi i drejtpërdrejtë apo drejtori i drejtorisë

Përshkrimi i detyrave të punës për pozitën e punës nr. 2 - Mirëmbajtës i Higjienës në Njësinë e Bibliotekës së Qytetit: 

 • Kujdeset për Mirëmbajtjen e higjienës Njësinë e Bibliotekës Qytetit;
 • Bën larjen dhe pastrimin e zyreve, sallave leximit, koridoreve, shkallëve, toaleteve, dritareve, raftave, librave etj;
 • Ruan pastërtinë e Institucionit; Identifikon, evidenton dhe llogarit planifikimin e materialeve higjienike nevojshme për çështjen e higjienës;
 • Kryen edhe punë tjera zyrtare caktuara nga mbikqyrësi i drejtpërdrejtë apo drejtori i drejtorisë

Kualifikimi i kërkuar: Diplomë e shkollës mesme 

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDIDATËT

Dokumentet e kërkuara: 

 • Diploma e kualifikimit;
 • Kopja e Letërnjoftimit;
 • Çertifikatën nuk jeni nën hetime;
 • Çertifikatën shëndetësore lëshuar nga një institucion publik shëndetësor dëshmon se gjendja e kandidatit është pa probleme shëndetësore për kryer detyrën përkatëse (Kjo dëshmi sillet pas pranimit marrëdhënie pune kandidatit)
 • Dokumentet e bashkëngjitura apliakcion nuk kthehen

Afati i aplikimit

Data e njoftimit webfaqen unike procedurave konkurimit https://konkursi.rks-gov.net është prej datës 15.04.2022 deri datën 15.05.2022 

Afati për paraqitjen e apliakcioneve është 15 ditë nga data 16.05.2022 deri më datën 30.05.2022. 

Përveç faqës procedurave konkurimit, konkursi publikohet edhe web faqen zyrtare Komunës Ferizajt. Komuna e Ferizajt ofron mundësi barabarta punësimi për gjithë shtetasit e Republikës Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga gjithë perosnat e gjinisë mahskullore dhe femërore nga gjitha komunitete Kosovë. Komunitetet jo shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë drejtë për përfaqësim drejtë dhe proporcional. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit paraparë nuk pranohen dhe apliakcionet e mangèta - pa kompletuara refuzohen Vetëm kandidatët e përzgjedhur listën e ngushtë do kontaktohen Fletë apliakcionet merren dhe dorëzohen në Qendrën për Shërbime me Qytetarë, ndërtesën e Komunës, kati përdhesë. Për çdo informatë shtesë mund kontaktoni me zyrën e personelit numrin e telefonit 038 200 46 013. Rezultatet shpallen linkun: https://konkursi.rks-gov.net/.

Apliko
Drop files here browse files ...
Drop files here browse files ...

Shpalljet e ngjashme

20/05/2022
20/05/2022
19/05/2022
Roje Pylli (3)   Mitrovicë
19/05/2022
17/05/2022