Punëtor/e ndihmës/e (2)

Komuna Kline 150x150 1 e1600679607861
Komuna Klinë
Publikuar
16/03/2022
Skadon
26/03/2022
Lokacioni
Klinë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008409
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 14/02/2022
Afati për aplikim: 16/03/2022 - 25/03/2022

Duke u bazuar ne nenin 67 dhe 68 te ligjit të zyrtareve Publik Nr. 06JL-114, nenit 8 te ligjit të Punës nr. 03L-212 dhe Udhëzimit Administrativ nr. 0772017, shpall:

KONKURSI JASHTEM

Titulli i vendit të punës:

 • 1 punëtor ndihmës në SHML “Luigj Gurakuqi” në Klinë,pozitë e lirë
 • 1 punëtor ndihmës në SHFMU “Atë Shtjefën Gjeqovi” në Zllakuqan, pozitë e lirë

Koeficienti: 4
Kualifikimi: Shkolla e mesme
Lloji i pozitës : i karrierës
Me orar të plotë- PO

Përshkrimi i detyrave punuese:

 • Punëtori ndihmës kujdeset për mirëmbajtjen pastërtinë dhe rregullimin e të gjitha hapësirave shkollore të përcaktuara nga drejtori:
 • Të tregojë respekt, sjellje kolegiale dhe jodiskriminuese ndaj bashkëpunëtorve me të cilët punon
 • I punësuari është i obliguar të respektoi kodin e veshjes dhe sjelljes, të përcaktuar me rregulloren komunale dhe rregulloret e brendshme të shkollës dhe akteve tjera ligjore dhe nenligjore, etj.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Aplikacioni i punësimit
 • Kopja e dokumentit te identifikimit (letërnjoftimi)
 • Diploma e vërtetuar te noteri publik
 • Certifikata e diplomimit jo më e vjetër së gjashtë muaj e vërtetuar të noteri
 • Certifikata qe nuk është nën hetime
 • Certifikata e lindjes.

Mënyra e aplikimit: - Dokumentacioni i aplikimit dorëzohet në kopje fizike se bashku me formularin e aplikimit ne Drejtorin e Arsimit . Formulari i aplikimit mund te shkarkohet nga linku.rks-gov.net

Rekrutimi: intervista me shkrim dhe goje dhe përzgjedhjen e kandidateve do te beje Komisioni i përzgjedhur nga DKA

Themelimi i marrëdhënies se punës: - Marrëdhënia e punës themelohet vetëm nga dita e nënshkrimit te kontratës se punës

Aplikimi ne konkurs: - Afati i aplikimit fillon nga data 16-03-2022 deri me 25-03-2022, ora 16:00.

Rezultatet shpallen në ueb faqen e komunës.

Shpalljet e ngjashme

18/05/2022
Elektricist/e   Pejë
18/05/2022