Punëtor/e ndihmës/e (2)

Komuna Kline 150x150 1 e1600679607861
komuna e Klinës
Publikuar më
12/04/2021
Qyteti
Klinë
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të Ligjit për Zyrtarët Publik Nr. 067L-1 14, nenit 67 dhe 68, si dhe nenit 8 te Ligjit te punës nr. 03/L-212, dhe Udhëzimit Administrativ 07/2017, Drejtoria Komunale e Arsimit në Klinë
përkatësisht Drejtori i Drejtori , shpall:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRË TË PUNËS

Drejtoria për Arsim

Titulli i vendit të punës: Punëtor ndihmës
Një punëtor ndihmës ne SHFMU “EminDuraku” ne Sferkë
Koeficienti 4
Përgatitja shkollore Shkolla e Mesme
I karrierës

Një punëtor ndihmës ne SHFMU “Tre Dëshmoret” ne Jashanicë
Koeficienti 4
Përgatitja shkollore Shkolla e mesme
I karrierës

Përshkrimi i detyrave punuese

  • Punëtori ndihmës kujdeset për mirëmbajtjen, pastërtinë dhe rregullimin e të gjitha hapësirave shkollore të përcaktuara nga drejtori.
  • Të tregojë respekt, sjelle kolegjiale dhe jo diskriminuese ndaj bashkëpunëtorëve me të cilët punon:
  • I punësuari është i obliguar të respektoi kodin e veshjes dhe të sjelljes, të përcaktuar me rregulloren brendshme të shkollës dhe akteve tjera ligjore dhe nënligjore.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

1. Aplikacioni i punësimit
2. Kopja e dokumentit te identifikimit (letërnjoftimi)
3. Diploma e vërtetuar te noteri publik
4. Certifikata mjekësore për gjendjen shëndetësorë për çështjen e punësimit

Mënyra e Aplikimit:

Dokumentacioni i aplikimit , dorëzohet ne kopje fizike se bashku me formularin e aplikimit ne Drejtorin e Arsimit.

Rekrutimi:

Intervista me shkrim dhe gojë dhe përzgjedhjen e kandidateve do te beje Komisioni i përzgjedhur nga DKA

Themelimi i mardhënjës se punës:

Mardhenja e punës themelohet vetëm nga dita e nënshkrimit te kontratës se punës

Aplikimi ne konkurs:

Afati i aplikimit fillon nga data 09.04.2021 e deri me dt. 23.04.2021 deri ne ora16:00

Rezultatet shpallën në ueb faqen e komunës.

Listime të ngjashme

30/07/2021
29/07/2021
Asfaltues (5)   Prishtinë
26/07/2021