Punëtor/e i/e Mirëmbajtjes së Objektit

hidrodrini 1 e1600241647201
Hidrodrini
Publikuar
06/04/2022
Skadon
21/04/2022
Lokacioni
Istog
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Bazuar nenin 8 Ligjit Nr.03/L-212 Punës, nenit 4 UA 07/2017 për rregullimin e procedurave konkursit sektorin publik nenit 4 Rregullores mbi Marrëdhënjen e Punës punëtorëve KRU " Hidrodrini" Sh. A. Pejë ,KRU" Hidrodrini" Sh. A. publikon këtë

RISHPALLJE KONKURSI 

Pozita: Punëtor i Mirëmbajtjes Objektit.
Ekzekutues: 1 (Një) NJO Istog
Kohëzgjatja e kontratës: Kontrata lidhet për kohë caktuar (6 mujore), me mundësi vazhdimi varësisht nga angazhimi i punësuarit

Detyrat dhe përgjëgjesitë : 

 • Te zbatojë me korrektësi dhe përgjegjësi disiplinën punë dhe zbatimin e detyrave te ngarkuara;
 • Te paraqitet ne pune me bazën materiale te furnizuar nga kompania (veshmbathje dhe vegla pune) duke mbajtur përgjegjësi për çdo shkelje te rregullave te caktuara për ketë qellim;
 • Te zbatoje ne çdo kohe, me korrektësi te plote, rregullat e caktuara për masat e sigurimit teknik ne pune, duke mbajtur rgjegjësi për shkeljen e tyre.
 • Te punoje për pastrimin dhe sigurin e objektit Te punoje për ngritjen, ngarkim-shkarkimin e materialeve etj;
 • Te mbaje vendin e punës te pastër dhe te rregullt;
 • Eshtë përgjegjës për disiplinën punë bazuar ne kodin e punës dhe kontratat kolektive;
 • Është përgjegjës për ruajtjen dhe përdorimin e duhur te makinerive, pajisjeve dhe veglave te Kompanisë.
 • Përveç detyrave te mësipërme punëtori kryen edhe detyra te tjera qe mund ti caktohen nga mbikqyrësi

Procedurat për aplikim :

Kandidatët e interesuar duhet plotësojnë aplikacionin për punësim dhe njëjtit t'ia bashkangjitin këto dokumenta

 • Biografinë (CV) e detajuar;
 • Letër motivimin;
 • Dëshmi përvojës punës;
 • Çertifikatën nuk është nën hetime;

Aplikacionet mund merrenë zyrën Burimeve Njerëzore te KRU "Hidrodrini"Sh. A. Rr"Lekë Dukagjini" Nr.156 Pejë dhe Web-faqenHidrodriniSh. A.www.hidrodrini.com.

Aplikacionit i bashkangjiten kopje dokumentacionit mbi kualifikimin, për përvojen e punës, dokumente tjera nevojshme kërkon vendi i punës për cilën konkurrojnë kandidatët.

Aplikacioni dhe dokumentet përcjellëse dorëzohen KRU " Hidrodrini" Sh. A. Zyra e Burimeve Njerëzore në pliko mbyllur adresën: Rr." Lekë Dukagjininr. 156 - Pejë. (Shpallja do të jetë e hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e publikimit, shtypin ditore dhe Web-faqen www.hidrodrini.com Kandidatët ftohen intervistë janë obliguar sjellin me vete dokumentet origjinale për verifikim para komisionit intervistues. Kandidatët hyjnë përzgjedhje ngushtë, do informohen lidhur me intervistën nëpërmjet telefonit ose me shkrim afat ligjor nga zyra e Burimeve Njerëzore. Aplikacionet e derguara pas afatit cekur lartë nuk do pranohen. Dokumentat jo kompletuara do refuzohen, KRUHidrodrini" Sh. A. ofron mundesi barabarta punësimit për gjithë shtetasit e Republikës Kosovës

Shpalljet e ngjashme

Inspektor/e i/e Ndërtimit   Malishevë e re
20/05/2022
Mekanik   Pejë
17/05/2022
Elektricist/e   Pejë
17/05/2022