Punë praktike me pagesë juridik (3)

ncsc kosovo e1562323146488
National Center for State Courts
Publikuar më
21/10/2020
Qyteti
Kosovë
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

NJOFTIM PËR PUNË PRAKTIKE PËR STUDENTËT E FAKULTETEVE JURIDIKE –3POZITA

Organizata jo-qeveritare “National Center for State Courts (NCSC)” ofron mundësi për punë praktike me pagesë për 3 studentë apo të diplomuar të fakulteteve juridike të akredituara në Kosovë. Mundësia për punë praktike është e hapur në kuadër të Programit “Drejtësia vlen” dhe puna realizohet në Zyret Mobile të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas (ANJF) në Skenderaj, Kamenicë dhe Malishevë. Kohëzgjatja e punës është tre (3) muaj, me mundësi vazhdimi për tre (3) muaj të tjerë.

Mbi Programin Drejtësia Vlen

Drejtësia vlen është një program tre vjeçar për qasjen në drejtësi, i financuar nga Agjencia e SHBA-ve për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe menaxhohet nga National Center for State Courts (NCSC) për të përmirësuar qasjen në drejtësi për të gjithë, përfshirë grupet e pafavorizuara dhe të margjinalizuara, duke forcuar sistemet dhe shërbimet për ndihmë juridike falas dhe ofrimin e informative mbi ndihmën juridike falas.

Studenti/ja i/e përzgjedhur do të mbështesë zyrën mobile të ANJF-së në Skenderaj, Kamenicë, apo Malishevë në kryerjen e punëve profesionale dhe administrative. Përgjegjësitë e praktikantit/ës do të përfshijnë asistimin e stafit të ANJF-së në intervistimin e palëve dhe vendosjen e të dhënave të palëve ne databazë, përpilimin e shkresave dhe  kryerjen e punëve të tjera administrative. Përveç kësaj, studenti/ja i/e përzgjedhur do të ndihmojë stafin e programit për të planifikuar ngjarje (p.sh. punëtori, takime informuese me qytetarët) në kuadër të programit.

Kandidati/ja duhet të kenë:

  • Shkathtësi të mira në hulumtim dhe shkrim ligjor dhe vëmendje në detaje;
  • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe si pjesë e një ekipi;
  • Aftësi në komunikim me publikun;
  • Fleksibilitet për punë në teren;
  • Njohuri të avancuara të gjuhës angleze dhe zotërim të mirë të njërës nga gjuhët zyrtare të Kosovës.
  • Preferohen aplikacionet nga studentët e vitit të tretë dhe katërt ose student të programit master.

Dokumentet e kërkuara

Studentët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentet në vijim:

  • CV-ja;
  • Esenë me të cilën përshkruani se pse është e rëndësishme qasja në drejtësi për të gjithë;
  • Certifikata e notave

Për të aplikuar dërgoni me email dokumentet e kërkuara në adresën e e-mailit info@ncsc-ks.org me subjektin “NCSC Justice Matters Internship” deri më 28 Tetor 2020.

Për shkak të numrit të madh të kandidatëve, vetëm kandidatët në listën e ngushtë do të kontaktohen. Asnjë telefonatë nuk pranohet lidhur me këtë përzgjedhje dhe çfarëdo përpjekje për të kontaktuar NCSC apo USAID do të rezultojë në diskualifikim të menjëhershëm.

Listime të ngjashme