Psikolog/e (1), Infermier/e i/e përgjithshëm (2) 

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
ShPShM Pejë
Publikuar më
15/10/2021
Skadon
29/10/2021
Qyteti
Pejë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00007614
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 15/09/2021
Afati për aplikim: 15/10/2021 - 29/10/2021

Në bazë të nenit 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publikë nr. 06/L-114, Nenit 7 dhe 8 të Ligjit të  Punës nr. 03/L-212 si dhe në mbështetje të Udhëzimit Administrativ Nr, 07/2017 për  Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publikë, QSHM-SHIB, shpallë: 

KONKURS PUBLIK 

Për pranimin në marrëdhenie pune dhe atë: 

Pozita | Kërkohen
1 | Psikolog  | 1
2  | Infermier i përgjithshëm (Bachelor)  | 2

Titulli i Punes: Psikolog në Shërbimet e Shëndetit mendor
Koeficienti i pages – 7.2
Njësia – QSHM-SHIB
Raporton tek – Drejtori i QSHM-SHIB
Kontrata e punës – Kohë të pacaktuar
Orari i punës – Orar i plotë

Punët dhe Përgjegjesit e punës :

 • Të punoi si pjestar i ekipit i Qendrës Shëndetit Mendor
 • Të ofroi përkrahje dhe trajtim në aspektin e mirëqenjës psikologjike ndaj klientëve.
 • Të punoi me klientët në baza individuale dhe të përcjell mirëqenjen psikologjike të  klientëve..
 • Të punoi dhe inicoi aktivitete grupore me klient dhe familjet e tyre me qëllim të caktuar .
 • Të koordinoi dhe të identifikoi nevojat sociale të klientëve dhe të informoi punëtorin  social të intervenoi kurdo që të jetë e nevojshëme.
 • Të vlersoi,diagnostifikoi trajtoj dhe përcjelljen psikologjik/e të klientëve në qendër dhe  në mjedisin ku ata jetojne.Të bejnë dhe përcjellin gjendjen e përgjitheshme shëndetësore  apo të problemeve tjera shëndetësoe të klientëve.
 • Të realizoi vizita shtëpiake dhe të kontaktoi përsona tjerë relevant me klientin në shtëpit e  tyre ose në vendet e tjera kuata jetojne së bashku me pjesen tjetër të ekipës.
 • Të punoi dhe përkrahë vazhdueshmerin e mardhenjes terapeutike në mes të shërbimeve te  shëndetit mendor në bashkesi dhe të klientit duke përfshirë edhe familjen e klientit.
 • Të identifikohen nevojat sociale të klientëve dhe të informoi dhe bashkëpunoi me  punëtorin social për intervenimet e nevojshme.
 • Të aktivizoi dhe të ofroi aktivitete grupore me klient dhe familjar në lidhje me tema të  caktuara ( në pajtim me anëtarët e tjere të ekipës ).
 • Të marrë pjese ne menyrë active në gjitha mbledhjet e gjithë stafit ( ditore apo javore )  dhe atyre ne departamintin psikiatrik.
 • Të bashkëpunoi me stafin e Qendrës ne definimin dhe implementimin e trajtimeve  gjithëpërfshirëse individuale për qdo klient.
 • Të kushtoj vëmendje habitatit dhe kualitetit të përgjithshëm të jetës dhe punës për klient  dhe mysafir
 • Të mundësoi,kordinoi dhe pqrkrahë mardhenjet e rregullta de mbledhjet me strukturat  tjera të SHSHM të Kosovës,Mjesksisë familjare shërbimeve sociale,OJQ në komunë dhe  Agjencioneve tjera relevante.
 • Të punoi në koordinm me profilet tjera profesionale si puntorinsocial,këshilltarin  psikosocial,psikiatrin dhe Infermier/jat në Qendër.
 • Të ofroi përkrahje departamentit psikiatrik kurdo që të jetë e nevojshme.
 • Të zhvilloi intervenime konkrete dhe të planifikuara duke u bazuar në nevoja të klientëve  në baza individuale dhe grupore.
 • Të rrepsktoi kodet e etikës në aspektin e konfidencialitetit gjatë praktikës.
 • Të ofroi perkrahje në proqesin e deinstiucionalizimit të banorve të institucionit special te  Shtimes që do vendosen në regjionet ku punojnë psikologët.
 • Të japë diagnoza psikologjike për qëllime të trajtimit kurdo që të jetë e nevojshme,dhe  sipas asaj të planifkoi interenimin duke u bazuar në nevojat psikologjike dhe sociale të  klientit.
 • Të përkrahë krijimin e grupeve – vetëndihmëse për klient dhe familje te tyre. Të marrin pjesë në gjitha mbledhjet e stafit.
 • Te punoi në baza teritoriale.
 • Të përkrahë që lientët të jenë në gjendje të I gëzojne të drejtat njerzore. Të marrë pjesë në trajnime të organizuara për punëtorët Shëndetit Mendor.
 • Detyra të tjera të përcaktuara nga drejtori I Qendrës Shëndetit Mendor në Bashkësi.

Kualifikimet e nevojshme:

 • Fakulteti filozofik – Dega psikologji
 • Master Psikologji Klinike
 • Licenca e punës e leshuar nga Msh

Titulli i punës: Infermier/e i përgjithshëm (Bachelor)
Koeficienti i pages – 5.4
Njësia: QSHM-SHIB
Raporton tek : Kryeinfermierja e QSHM
Kontrata e punës – Kohë të pacaktuar
Orari i punës – Orar i plotë 

 • Infermier/ja është përgjegjës për detyrat e tij / saj në shërbimet e shëndetit mendor (  Qender të shëndetit mendor,department psikiatrik,vizita shtëpiake dhe shtëpi për  Integrim).
 •  Të jetë pjesë e ekipt multidiciplinar me profesionistët e tjerë (  Psikiatrin,psikologun,puntorin social,këshilltarët psikosocial )
 • Të bashkëpunoi ngusht me psikiatrin,psikologun në shërbimet e shëndetit mendorë.
 • Së bashku me profesionistët e tjerë të marrë pjesë në intervenime dhe aktivitete tjera me  klient ( intervenime individuale dhe në grup,aktivitete psikoedukative në punë me familje  dhe intervenime tjera përkrahëse.
 • Të bëjë vizita klientëve apo përsonave tjerë që kan të bëjnë me klientin,shtëpin e lientit  ose vende tjera ku jetojnë në bashkëpunim e stafn tjetër punues.
 • Të punoi dhe të përkrahë vazhdushmërin e mardhënjës terapeutike në mes të shërbimeve  të shëndetit mendorë dhe të klientit duke përfshi edhe fmiljen e klientit.
 • Të marrë pjesë aktivisht në mbledhjet e gjithë stafit ( ditore apo javore ) të shërbimeve të  shëndetit mendor.
 • Të kushtoj kujdes të posaqëm mjedisit dhe kualitetit të përgjithshme të jetës dhe punës  për klient dhe për mysfir.
 • Infermier/ja psikiatrik duhet të marr pjesë në trajnimet në lëmin e shëndetit mendorë të  organizuara nga autoritetet e shëndetit mendor ose edhe autoritetet tjera relevante.
 • Infermier/jaët psikiatrik në shërbimet e shëndetit mendor ( gjatë punes ditore apo punës  së natës ) duhet të jenë të informuar se qka ndodhë në strukturat e shëndetit mendor në të  cilën punon e veqanarisht të ketë informata në lidhje me gjendjen e pacientëve – klientëve dhe vizitorve që vijnë në struktur.
 • Infermier/jai psikiatrik është përgjegjës dhe mbanë përgjegjësin në administrimin e  terapisë psikofarmakologjike të përcaktuara nga Psikiatri.
 • Infermier/jai psikiatrik është përgjegjës të përcjell higjenën dhe ushqimin në strukturat e  shëndetit mendor dhe të raportoi për parregullësi.
 • Infermier/jai psikiatrk duhet të punoi në mënyrë creative dhe humane në strukturen e  shendetit mendor dhe activist të punoi dhe ndihmoi në përmirësim të gjendjes së  klientëve përmes aktiviteteve të ndryshme rhanilituese dhe rekreative.
 • Infermier/jai psikiatrik duhet të jetë në gjendje të bëj vlersimin psikologjik – psikiatrik të  pacientit – klientit dhe të punoi sipas asaj.
 •  Infermier/jai psikiatrik duhet të jetë I gatëshëm të ballafaqohet me sfida të ndryshme që  ngrisin vleren e punës me problemet e shëndetit mendor.
 • Infermier/jai psikiatrik duhet të ketë lejen e vozitjës dhe të vozis kurdo që është e  nevojshme.
 • Infermiei psikiatrik duhet të ketë iniciativ vetanake që të punoi me klientët duke marr  parasysh stautin professional dhe përgaditjen profesionale që kanë.
 • Infermier/ja psikiatrik duhet te jetë I vetëdishëm mbi te drejtat themelore njerzore të  pacientëve psikiatrik si dhe për rregulloren e trajtimit të dhubshëm.
 •  Të ofroi përkrahje terapeutike dhe degjim terapeutik në menyrë të mundësoi që klienti të  integrohet ne aktivitetet ditore.
 • Infermier/ja psikiatrik duhet të raportojnë në lidhje me aktivitete ne gjithë strukuren e  shëndetit mendor kurdo që të jetë e nevojshme dhe të I mbaj ato në suaza të  konfidencialitetit professional.
 • Të kryej edhe detyra tjera që kerkohen nga mbikqyrsi për të siguruar efikasitet më të lartë  në punë.

Kualifikimet e nevojshme 

 • Fakulteti i Infermierisë (Bachelor)
 • Licenca e punës e leshuar nga Msh
 • Dokumentacioni i kërkuar:

Për pikën 1 të Konkursit - Psikolog 

 1. Diploma e fakultetit Drejtimi Psikolog origjinal apo kopje e noterizuar 2. Licenca e punës nga Ministria e Shëndetësisë origjinal apo kopje e noterizuar 3. Çertifikata e lindjes origjinal apo kopje e noterizuar dhe fotokopja e letërnjoftimit  4. Çertifikata që nuk jeni i dënuar ose nën hetime origjinal apo kopje e noterizuar 5. Çertifikata mbi gjendjen shëndetësore pas pranimit në marrëdhënie pune 6. Çertifikatat mbi kryerjen e trajnimve profesionale e preferueshme.

Për pikën 2 të Konkursit – Infermier/e i përgjithshëm (Bachelor) 

 1. Diploma e fakultetit të infermierisë ((Bachelor) origjinal apo kopje e noterizuar 2. Licenca e punës nga Ministria e Shëndetësisë origjinal apo kopje e noterizuar 3. Çertifikata e lindjes origjinal apo kopje e noterizuar dhe fotokopja e letërnjoftimit  4. Çertifikata që nuk jeni i dënuar ose nën hetime origjinal apo kopje e noterizuar 5. Çertifikata mbi gjendjen shëndetësore pas pranimit në marrëdhënie pune 6. Çertifikatat mbi kryerjen e trajnimve profesionale e preferueshme. 

Aplikimi i kandidatëve fillon pas 30 ditësh nga publikimi i Konkursit në SIMBNJ dhe zgjatë 15  ditë. 

Aplikacioni merret në Objektin e QSHM-SHIB në Pejë . 

Aplikacioni me dokumentacion përcjellës dorëzohen në Objektin e QSHM-SHIB në Pejë, rruga  “Nëna Terezë” p.n. çdo ditë pune nga ora 08:00-14:00h. 

Aplikacionet e dorezuara pas afatit të paraparë nuk pranohen ndersa, aplikacionet e mangëta  refuzohen. 

Listime të ngjashme

25/01/2022
23/01/2022
22/01/2022