Projekti për rregullimin e hyrjes dhe zyrave protokollare

bqk logo
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës
Publikuar më
28/10/2020
Qyteti
Prishtinë
Lloj listimi
Tendera  

Përshkrimi

NJOFTIM PËR KONTRATË

Ritenderim
(Shërbim)

Ftesë për kuotim çmimesh

Në përputhje me Rregullat e Prokurimit në Bankën Qendrore të Republikës së
Kosovës (Dhjetor 2016)

I Numërtimi i Prokurimit: BQK 20 036.1 231
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës – BQK

II LËNDA E KONTRATËS
II.1.1 Titulli i kontratës i shpallur nga BQK-ja:
“Projekti për rregullimin e hyrjes dhe zyrave protokollare të BQK-së”

III VENDI I REALIZIMIT
III.1 Vendi i realizimit të kontratës: Banka Qendrore e Republikës së Kosovës -
BQK, 10000 Prishtinë, Rr. “Garibaldi” nr. 33

IV KRITERI PËR DHËNIE TË KONTRATËS
IV.1 Tenderi ekonomikisht më i favorshëm

V INFORMATA ADMINISTRATIVE
V.1 Kushtet për marrjen e dosjes së tenderit dhe informata tjera:
Afati i fundit për kërkesë për dosjen e tenderit: 03.11.2020 ora 14:00 në e-mail
adresën prokurimi@bqk-kos.org

Afati i fundit për të paraqitur kërkesë nga ofertuesit për sqarime shtesë: 02.11.2020
ora 14:00
V.2 Afati i fundit për dorëzimin e tenderëve:
Data: 05.11.2020 ora 14:00

V.3 Sigurimi i tenderit: Nuk aplikohet
V.4 Sigurimi i kontratës: Nuk aplikohet
V.5 Takimi për hapjen e tenderëve:
Data 05.11.2020 në ora 14:30.

VI-ANKESAT

Në përputhje me “Rregullat e Prokurimit në Bankën Qendrore të Republikës së
Kosovës”, çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë BQK-së brenda afatit
prej 5 (pesë) ditëve kalendarikë nga shpallja e njoftimit përkatës.

Më shumë informacion.

Listime të ngjashme

27/11/2020
27/11/2020
Mësues/e   Pejë
26/11/2020
26/11/2020